Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Denní stacionář, Denní stacionáře (§ 46)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let) - max do 55 let
 • Děti a dorost (7 –18 let)
 • děti předškolního věku (1 - 6 let) - od 4 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 3361845
 • Druh služby: Denní stacionáře (§ 46)
 • Adresa: Tetín 1506/1,79601 Prostějov
 • Telefon: 582360295 , 721 221 153
 • E-mail: galetkova@oslipka.cz
 • Web: www.oslipka.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

2. Smysl, poslání a cíl služby

3. Nabízené činnosti

Nabízené činnosti 1.pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - při oblékání, svlékání, nácvik využívání komp. pomůcek, při přesunu, prostorové orientaci, podávání jídla a pití,… 2.pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, při použití WC, úkonech běžné hygieny, koupání, .... 3.poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - výběr ze tří druhů obědů, pitný režim včetně podávání, pomoc při přípravě svačiny,… 4.výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - prostřednictvím široké nabídky terapeuticky zaměřené zájmové činnosti z oblasti arteterapie a ergoterapie, muzikoterapie, taneční aktivity, relaxační cvičení, … 5.zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – využití běžných zdrojů, návštěvy kulturní a společenských aktivit, vystoupení, poznávací výjezdy, exkurze,… 6.sociálně terapeutické činnosti - vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností ,… 7.pomoc při uplatňování

4. Specifika služby

Posláním sociální služby denní stacionář je rozvoj individuality každého uživatele směrem k rozšiřování jeho osbních možností, vedoucích k seberealizaci a začlenění do běžného způsobu života svých vrstevníků. Dlouhodobým cílem poskytované sociální služby denní stacionář je rozšíření osobních možností uživatelů, zvýšení jejich samostatnosti, sociálních kompetencí a odpovědnosti za sebe sama spolu se zachováním života v přirozeném prostředí. Specifikem služby denní stacionář OS LIPKA je komplexnost poskytovaných služeb včetně odborné profesionálními fyzioterapeutkami a klinickou logopedkou, které jsou poskytovány v rámci vlastního nestátního zdravotnického zařízení. Vycházejí zcela z individuálních potřeb uživatelů služby, tedy dětí, mládeže a dospělých osob se zdravotním, převážně kombinovaným postižením (více jak třetina uživatelů je při pohybu závislá na pomoci druhé osoby, více jak polovina uživatelů má určitý stupeň tělesného postižení), proto je pro ně fyzioterapeutická a logope

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  06:00-16:00
   Pondělí  :  06:00-16:00
   Pátek  :  06:00-16:00
   Středa  :  06:00-16:00
   Čtvrtek  :  06:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA
Základní platbou za služby denního stacionáře pro mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením je 40,- / 45,- Kč za hodinu pobytu, 45,- Kč za přípravu a podání oběda. Dále jsou stanoveny výše úhrad za fakultativní služby, např. denní svoz a rozvoz ve formě paušální měsíční platby ve výši 1.200,- Kč. Plné znění ceníku poskytovaných služeb je uvedeno na webových stránkách poskytovatele.

Fakultativní činnost

ANO

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

LIPKA, z.s.

IČ poskytovatele

44053991

Kontaktní údaje na poskytovatele