Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Centrum denních služeb, Centra denních služeb (§ 45)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • senioři

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let) - nad 50 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena pro seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním s různou formou demence (Alzheimerova nemoc, demence u Parkinsonovy nemoci, demence u Huntingtonovy nemoci, Pickova nemoc, vaskulární či smíšené demence) nad 50 let, které mají sníženou soběstačnost v zajišťování svých základních životních potřeb a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Služby nejsme schopni zajistit osobám, které nejsou schopné i přes pomoc pracovníků, se postavit a stát na nohách po dobu nezbytně nutnou k vysvlékání či oblékání uživatele, příp. k přesunu na vozík či záchod a do vany, pokud jsou tyto úkony k zajištění služby nezbytné.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Centra denních služeb, Rooseveltova 88a, Olomouc, je prostřednictvím denního pobytu a služeb hygienické péče podporovat seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním s různou formou demence nad 50let, posilovat jejich dovednosti při péči o vlastní osobu, nabídnout kontakt s vrstevníky, a tím tak přispívat k jejich setrvání v domácím prostředí a zároveň posilovat jejich sociální začleňování.

 

Zásady poskytovaných služeb:

1) Individuální přístup a diskrétnost - uznání jedinečnosti každého uživatele, znalost jeho životního příběhu a zachování důvěrných informací.

2) Respekt k uživateli, jeho potřebám a právům - služby se přizpůsobují potřebám uživatelů, a nikoli uživatelé potřebám pracovníků a režimu zařízení.

3) Rovnocenný přístup - služba je postavena na partnerském přístupu k uživateli a vzájemném respektu obou stran.

4) Princip aktivní účasti uživatelů a přiměřené podporyslužba poskytuje podporu, která uživatele rozvíjí, nikoliv za něj dělá to, co on sám zvládne.

 

Dlouhodobé cíle služby pro rok 2022-2024:

 1. Modernizace a přizpůsobení prostorů Centra denních služeb s ohledem na specifické potřeby cílové skupiny.
 2. Pracovat na neustálém zkvalitňování poskytovaných služeb.
 3. Propagovat a informovat veřejnost o činnosti a službách centra denních služeb.

Krátkodobé cíle pro rok 2023:

Ad 1.  

 • V průběhu roku přizpůsobit terasu v přízemí pro potřeby uživatelů, z důvodu změny infrastruktury v okolí budovy. - Kritérium pro naplnění: Provést zastínění terasy v přízemí - vysázení živého plotu.
 • V průběhu roku přizpůsobit vstupní dveře na denní pobyt v 1.patře potřebám uživatelů, kteří se pohybují na mechanickém vozíku. - Kritérium pro naplnění: Výměna stávajících dveří za dveře rozdělené na křídla o velikosti 1/3 a 2/3.
 • V průběhu roku modernizovat Snoezelen pro potřeby uživatelů, z důvodu změny infrastruktury v okolí budovy. - Kritérium pro naplnění: Výměna závěsu za zatemňovací závěsy, pořízení odpovídající garnyže, výměna polepu dřevěného bednění, pořízení umělých rostlin.

Ad 2.  

 • V průběhu roku ověřit, příp. přenastavit, zavedený systém, prostřednictvím kterého informujeme rodinu o aktivitách, které se odehrávají v jednotlivé dny na denních pobytech. - Kritérium pro naplnění: 
  • Měsíčně vydávat Plán aktivit na jednotlivých denních pobytech.
  • Minimálně 1x ročně uspořádat setkání uživatelů a jejich blízkých s cílem prezentovat aktivity, které se odehrály na centru denních služeb. Zodpovídá: Vedoucí CDS
 • V průběhu roku provést aktualizaci pracovních postupů ke standardům kvality. - Kritérium pro naplnění: Do 31.12.2023 budou dané materiály aktualizovány s datem roku 2023.
 • V průběhu roku pracovat na zavedení prvků biografické koncepce péče do praxe na denním pobytu: Kritérium pro naplnění:
   • Do 30.6.2023 vydáme letáček, který bude souhrnně seznamovat zájemce o služby a jejich příbuzné s Biografickou péčí na našem centru.
   • do 30.6.2023 vyhodnotíme, příp. aktualizujeme Zásady pro práci s biografií, které následně zveřejníme pro širokou veřejnost na webových stránkách.
   • Do 31.12.2023 zapracujeme do systému individuálního plánování dokumenty BIO péče – Dotazník pro uživatele DP, Aktivity denního života a Transferový list.
 • Vzdělávání a prohlubování znalostí a dovedností zaměstnanců v oblasti duševních onemocnění, příslušných terapií a přístupech a další, v průběhu celého roku dle aktuální nabídky. - Kritérium pro naplnění: Všichni pracovníci CDS absolvují minimálně 24hod vzdělávání. Zodpovídá: Vedoucí CDS

Ad 3.

 • Zviditelnit činnost Centra denních služeb na veřejnosti.
 • Činnost CDS prezentovat prostřednictvím Dne otevřených dveří a na různých výstavách a jarmarcích. - Kritérium pro naplnění: Uspořádání Dne otevřených dveří 1x ročně a aktivní účast na výstavách či jarmarku minimálně 1x v roce 2023.
 • Činnost CDS prezentovat odborné veřejnosti-oslovení lékařů, kontakt se sociálními pracovníky zdravotnických zařízení. - Kritérium pro naplnění: Během roku 2023 oslovit min. 10 lékařů a kontaktovat sociálními pracovníky zdravotnických zařízení.
 • Činnost CDS prezentovat seniorům. - Kritérium pro naplnění: Během roku 2023 kontaktovat min. 2 Kluby pro seniory.
 • Činnost CDS prezentovat prostřednictvím tisku. - Kritérium pro naplnění: Během roku 2023 prezentovat činnost CDS min. 2x ročně prostřednictvím tisku. Zodpovídá: Vedoucí CDS

3. Nabízené činnosti

Centrum denních služeb nabízí základní úkony služby dle §45 zák. o sociálních službách 108/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů: →pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu →poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy →výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti →zprostředkování kontaktů se společenským prostředím →sociálně-terapeutické činnosti → pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Jako fakultativní služby jsou poskytovány tyto činnosti: a) dohled nad užitím přinesených a předchystaných léků, b) pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostředí, c) zajištění drobného nákupu vč. svačin (max. 5 položek), d) péče o nohy, e) doprava do a z centra.

Služby lze na Centru denních služeb využívat prostřednictvím denního pobytu nebo služeb hygienické péče.

Denní pobyt  zahrnuje služby pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Nabízíme zde různé aktivity s cílem zajistit základní bio-psycho-sociální a spirituální potřeby člověka. Aktivity jsou vhodné jak pro seniory, tak i uživatele s demencí (Alzheimerovou chorobou, …). Konkrétně se jedná například o:

 ✓ pomoc při úkonech hygienické péče, pomoc při podání jídla a pití

✓ společné nebo individuální čtení, cvičení jemné a hrubé motoriky,

✓ udržování vědomostních znalostí, tréninky paměti, logopedická cvičení, procházky do okolí, společné oslavy narozenin, apod.

✓ reminiscenční terapie (čtení starých novin, sledování TV pořadů z archivu, …), muzikoterapie, ergoterapie - keramické práce, výtvarné práce, pečení, …

✓ zpravidla 1x měsíčně mají uživatelé možnost zúčastnit se dopoledne Mše svaté.

✓ Při péči využíváme různých nových a moderních poznatků práce se vzpomínkami, stimulace pěti smyslů – Snoezelen koncept, canisterapie, felinoterapie, biografická koncepce péče a další.

 

Hygienickou péči - ta zahrnuje hlavně pomoc při úkonech osobní hygieny - koupání, sprchování, pomoc při péči o vlasy a nehty - umytí hlavy, úprava nehtů. Dále poskytujeme úkony dopravy, tzn. řidič uživatele vyzvedne v místě bydliště, odveze do Centra denních služeb a po provedení služby jej dopraví zpět domů.

          Denní pobyt se nachází v 1. patře a v přízemí budovy Centra denních služeb. Denní pobyty jsou provázané, konají se různé společné aktivity (oslavy, posezení, výlety, klubové činnosti, soutěže,…). Uživatelé si mohou vybrat místo, kde budou trávit svůj čas na Centru denních služeb.

Mimo běžný program, který je pro uživatele denně připravován, má uživatel možnost vybrat si a navštěvovat zájmové kluby. Cílem těchto klubů je pomoci uživatelům denního pobytu v rozvoji či upevnění jejich motorických, psychických, sociálních schopností a dovedností a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Mimo běžný program, který je pro uživatele denně připravován, má uživatel možnost vybrat si a navštěvovat zájmové kluby, např. klub Vzpomínání v kruhu, Klub pohody a relaxace (Snoezelen) a jiné.

          Záleží na každém zájemci, které služby a jak často se rozhodne využívat (denně, 2x týdně, 3x týdně,…). Můžeme poskytovat současně jak služby hygienické péče, tak denního pobytu, využívání všech služeb zároveň není podmínkou.

4. Specifika služby

Provozní doba Centra je každý pracovní den a v sobotu v čase 6:30-19:00hod, mimo státní svátek. Některé úkony jsou poskytovány v určeném čase dle možností Poskytovatele. Jedná se o: • hygienické služby, vč. péče o nohy, se provádí v pracovní dny v čase 7:00 – 14:30hod, mimo sanitární dny, které jsou stanoveny na rok dopředu. • zajištění drobného nákupu - v pracovní dny  zpravidla v čase od 17,00 do 18,00 hod . Denní kapacita Centra je 34 uživatelů celkem. Okamžitá kapacita na úseku hygienické péče je 1, okamžitá kapacita (počet míst) na úseku denního pobytu je 26. Okamžitá kapacita v soboty je na úseku hygienické péče 1, okamžitá kapacita (počet míst) na úseku denního pobytu je 11.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pátek  :  06:30-19:00
   Sobota  :  06:30-19:00
   Středa  :  06:30-19:00
   Čtvrtek  :  06:30-19:00
   Pondělí  :  06:30-19:00
   Úterý  :  06:30-19:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Všechny služby poskytované na Centru denních služeb (základní i fakultativní) se poskytují za úhradu, vyjma základního sociálního poradenství, které je poskytováno zdarma. Konkrétní výše úhrady jednotlivých služeb je daná platným Sazebníkem služeb, který je k dispozici v organizaci, u pracovníků centra a na webových stránkách organizace - https://www.sluzbyproseniory.cz/sluzby/centrum-dennich-sluzeb 

 

Fakultativní činnost

ANO

Jako fakultativní služby jsou poskytovány tyto činnosti: a) dohled nad užitím přinesených a předchystaných léků, b) pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostředí, c) zajištění drobného nákupu vč. svačin (max. 5 položek), d) péče o nohy, e) doprava do a z centra.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Prostředí Centra denních služeb, je přizpůsobeno potřebám cílové skupiny uživatelů a to tak, že je zajištěna bezbariérovost celého objektu. Budova CDS má 2 patra, kde bezproblémový pohyb mezi nimi umožňuje osobní výtah. V objektu se nachází zázemí pro poskytování služeb denního pobytu a hygienické péče. 

 • Denní pobyt – se skládá ze 3 místností pro denní pobyt, 2 relaxačních místností, společenské místnosti, jídelny, ergoterapie-dílna, 2 teras, snoezelen místnosti, vzpomínkové místnosti.
 • Hygienické péče – se zajišťuje v 1. patře a to ve 2 koupelnách, 1 místnosti pro péči o nohy a 1 místnosti pro péči o vlasy.

V budově je celkem 6 bezbariérových WC, které jsou určeny pro uživatele služeb. Dále se v budově nachází zázemí pro zaměstnance (2 šatny pro zaměstnance), provozní zázemí (úklidové místnosti, sklad, …). Kancelář vedoucí Centra denních služeb a kancelář sociálního pracovníka, přičemž v obou kancelářích je zajištěn prostor pro individuální práci s uživateli.

Všechny prostory CDS jsou zcela bezbariérové, na chodbě jsou připevněna madla. Při vstupech do všech místností CDS nejsou prahy, dveře jsou dostatečně široké, příp. otevírací dvoukřídlé. Snažíme se o to, aby prostory CDS nebyly strohé a neútulné a zároveň aby byly plně funkční. I proto jsou prostory vymalovány pastelovými barvami (nikoliv bílé), vyzdobeny různou dekorací a to tak, aby působili esteticky a zároveň příjemně, útulně. Snažíme se o to, aby se uživatelé služby cítili v prostorách CDS jako doma a pobyt v CDS v nich nevyvolával pocit institucionalizace. Místnosti jsou prostorné, aby se v nich uživatelé mohli i při používání mechanického vozíku bezproblémově pohybovat.

Název poskytovatele

Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75004259

Kontaktní údaje na poskytovatele