Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Sociálně právní poradenství pro zrakově postižené občany- Olomouc, Odborné sociální poradenství (§ 37)

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní:

Komu je služba určena

 • osoby se zrakovým postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Senioři (od 65 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • dorost (16 – 18 let) - od 16 let
 • dorost (16 – 18 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 250040188
 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Adresa: I. P. Pavlova 184/69,77900 Olomouc
 • Telefon: 585 427 750
 • E-mail: olomouc-odbocka@seznam.cz
 • Web: www.sons.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služby jsou poskytovány osobám se zrakovým postižením od 16 let a rodinným příslušníkům (osobám blízkým) jednajícím v zájmu těchto osob. Jedná se o základní a odborné sociální poradenství, směřující k řešení nepříznivé sociální situace vzniklé nebo hrozící v důsledku zrakového postižení (podle § 37 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb.).

2. Smysl, poslání a cíl služby

MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe.

Problém ztráty zraku není v nevidomosti samotné, ale v tom, že o ní veřejnost téměř nic neví, a proto se jí bojí.

Poskytováním služby odborného sociálního poradenství se snažíme docílit co největšího rozvoje samostatnosti a nezávislosti osob se zrakovým postižením, motivujeme osoby se zrakovým postižením k takovým postupům a činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.

Poskytujeme poradenství, pomoc a podporu těm, kteří se ocitají v důsledku svého zrakového postižení v tíživé sociální situaci nebo jsou takovouto situací ohroženi.

Sociální poradny SONS ČR usilují zejména o to, aby lidé se zrakovým postižením netrpěli neznalostí svých práv a povinností, aby měli dostatek informací o dostupných službách a byli schopni vyjádřit své potřeby a efektivně hájit svá práva a oprávněné zájmy.

Konečným cílem je nezávislý a soběstačný člověk se zrakovým postižením plně integrovaný do společnosti, schopný samostatně a kvalifikovaně spravovat své záležitosti.

3. Nabízené činnosti

* Základní poradenství – poskytnutí informace, rady nebo podpory při výběru druhu sociální služby podle potřeb uživatele, v oblasti základních práv a povinností v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, zprostředkování navazujících služeb a potřebných kontaktů.


* Odborné poradenství v systému sociálního zabezpečení (dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek sociální péče, dávek státní sociální podpory, důchodového pojištění, zdravotního a nemocenského pojištění), odborné poradenství v oblasti příspěvků a možností získání kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené.

* Periodické vydávání informačního zpravodaje v Braillově písmu, zvětšeném černotisku, ve zvukové podobě a rozesílaného e-mailem.

Zásady poskytování služeb: • individuální přístup ke klientům • aktivita a partnerství • nestrannost a nezávislost • svobodná volba klientů • úcta k lidské důstojnosti • samostatnost • bezpečí klientů • diskrétnost a bezplatnost v souladu s obecně platnými normami.

 

 

 

4. Specifika služby

Služba je poskytována v samostatné kanceláři sídla odbočky nebo v terénu v souvislosti s pomocí při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. vyřizování příspěvku na pomůcku či dávek na odb. sociálních věcí). 
Poradenství probíhá prostřednictvím osobní návštěvy, písemně, e-mailem nebo telefonicky.

* Sociální pracovnice na základě stupně zrakové vady informuje uživatele o možnostech a druhu státní sociální pomoci a podpory.

* Pomáhá při vypisování žádostí a jiných písemností.

* Doprovází a pomáhá při jednání klienta na úřadě, u posudkového či odborného lékaře.

* Na vyžádání poskytuje pracovník uživateli potřebné informace ve zvětšeném písmu, v Braillově písmu, v digitální podobě (které si uživatel přečte pomocí zvětšovacího programu nebo pomocí hlasové syntézy ve svém PC).

* Informuje a odkazuje na možnosti dostupnosti knih ve zvukové podobě nebo v Braillově písmu apod.

* Vchod do budovy je opatřen zvukovým navigačním majáčkem, který usnadňuje těžce zrakově postiženým lidem orientaci.

* Pracoviště jsou vybavena PC se speciálním SW pro zrakově postižené, elektronickými pomůckami s hlasovým výstupem a dalšími pomůckami vhodnými pro cílovou skupinu. Vybavení je k dispozici klientům v případě potřeby zajistit si soukromí při čtení vlastních dokumentů. Tato specifika služby směřují ke zvýšení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zrakovým postižením, a to rozvojem jejich schopností a dovedností.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Čtvrtek  :  09:00-16:30
   Pondělí  :  12:00-16:30
 •  
 • Terénní
  • Úterý  :  09:00-14:00  -  dle osobní domluvy s klienty a dle dostupnosti
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je dle zákona č. 108/2006 Sb. poskytována bezplatně.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

U vchodu do budovy je akustický majáček, zvonek s Braillovým písmem.

Název poskytovatele

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

IČ poskytovatele

65399447

Kontaktní údaje na poskytovatele