Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Denní stacionář Šimon, Denní stacionáře (§ 46)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let) - do 50 let
 • dorost (16 – 18 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

 • lidé s mentálním postižením, včetně přidruženého postižení tělesného, zrakového, nebo sluchového
 • lidé s poruchou autistického spektra

věkové rozmezí: od 16 do 50 let

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Denní stacionář Šimon v Jeseníku poskytuje na území Jesenicka své služby osobám s poruchou autistického spektra a osobám s mentálním postižením, a to i s přidruženým postižením tělesným, zrakovým nebo sluchovým. Naší snahou je umožnit uživatelům smysluplně trávit čas, začlenit se do kolektivu, naučit se novým dovednostem a zdokonalovat dovednosti již získané.

Cíle služby

 • uživatel, který je schopen zvládnout co nejvíce úkonů v rámci sebeobsluhy (oblékání, stravování, hygiena, použití WC)
 • uživatel, který je schopen učit se novým věcem, nebo rozvíjet či udržovat dovednosti, které už zvládá
 • uživatel, který je schopen komunikovat s okolím a to slovně, nebo alternativními způsoby komunikace

Principy

Respektování potřeb individuality každého člověka

Bereme každého uživatele takového, jaký je, přihlížíme k jeho schopnostem a dovednostem, vnímáme jeho individuální potřeby.


Preferování podpory před péčí

Motivujeme uživatele k co největší samostatnosti, a to např. za použití slovní podpory, alternativní komunikace aj.


Začleňování do společnosti

Zprostředkováváme kontakt našich uživatelů s veřejností (výlety, návštěvy restaurací, kina, prezentace divadelního představení v jiných zařízeních aj.).

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu ( pomoc s oblékáním a vysvlékáním, s podáváním jídla, přesunem na vozí či lůžko, s prostorovou orientací)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy (obědy jsou zajišťovány externím dodavatelem)
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnost (nácvik sebeobsluhy a jednoduchých pracovních dovedností, jednoduchá motorická cvičení, polohování, stimulace jednotlivých smyslů, vzdělávání - osvojování a rozšiřování již získaných znalostí, nácvik činností spojených s vedením domácnosti...)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (procházky, výlety, nákupy, návštěvy kulturních akcí ...)
 • sociálně terapeutické činnosti (pobyt v senzorické místnosti, canisterapie, pracovní terapie...)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

4. Specifika služby

Naše služby nemůžeme poskytnout:

 • lidem vyžadujícím trvalý zdravotnický dohled,
 • lidem vyžadujícím neustálý individuální dohled ze strany pracovníka (potřeba osobní asistence),
 • lidem nevidomým či neslyšícím s lehkým až středním stupněm mentálního postižení,
 • lidem, kteří svými projevy intenzivně narušují pocit bezpečí ostatních uživatelů.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  07:00-15:30
   Úterý  :  07:00-15:30
   Středa  :  07:00-15:30
   Čtvrtek  :  07:00-15:30
   Pátek  :  07:00-15:30
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada služby se řídí platným ceníkem služeb Denního staconáře Šimon, který je uveden na webových stránkách Charity Jeseník: https://jesenik.charita.cz/dokumenty/ceniky-sluzeb/

 

Fakultativní činnost

ANO

Svozy

Jízda autem

Architektonická bezbariérovost

ANO

 1. patro - schodišťová plošina, 2. patro -  schody

Název poskytovatele

Charita Jeseník

IČ poskytovatele

60339241

Kontaktní údaje na poskytovatele