Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - METRO, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)

Forma sociální služby

Terénní / Ambulantní

Komu je služba určena

 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • etnické menšiny
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věkové skupiny

 • starší děti (11 – 15 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dorost (16 – 18 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2932606
 • Druh služby: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)
 • Adresa: Boženy Němcové 101/16,75002 Přerov
 • Telefon: 773 070 814
 • E-mail: centrum.pomoci@kappa-help.cz
 • Web: www.kappa-help.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 11 – 26 let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, společensky nežádoucími jevy nebo osoby vyloučené

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním NZDM-METRO je nabídnout dětem, dospívajícím a mladým dospělým pomoc, podporu, informace a zároveň poskytnout vhodnou alternativu k stereotypnímu trávení volného času. Přispíváme k rozvoji schopností, dovedností a vědomostí našich klientů. Prostřednictvím poskytovaných služeb pomáháme mladistvým ve složitých životních situacích a snažíme se zabránit potencionálnímu vzniku nežádoucích společenských jevů.  Stěžejním bodem je preventivní působení.

Cílem služby je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Cíle služby

- zajistit odborné sociální poradenství a navazující péči pro klienty

- realizovat týmové aktivity – porady, supervize, intervize

- umožnit vzdělávání a rozvoj pracovníků

- uskutečnit aktualizaci metodické dokumentace min. 1x za rok za účasti všech členů týmu

- vytvořit bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času, který vychází z dodržování pravidel klienty a jejich důsledného uplatňování pracovníky

 

Cíle směrem ke společnosti

- srozumitelně informovat odbornou i neodbornou veřejnost o sociální službě a minimalizovat předsudky vůči klientům NZDM

- předávat informační letáčky v rámci terénní práce

- realizovat veřejné akce, např. Den otevřených dveří

 

Cíle směrem ke klientům

- klienti jsou srozumitelně informováni o sociální službě

- s klienty máme navázán vztah založený na důvěře

- klienti služby znají druhy rizikového chování, jejich důsledky a zdroje pomoci

- klienti znají a dodržují pravidla a jsou si vědomi postihů plynoucích z jejich porušení

- klienti mají příležitosti k osobnímu rozvoji

 

Specifickým cílem pro terénní formu poskytování je vyhledat, kontaktovat a informovat potenciální cílovou skupinu o fungování sociální služby;  navázat vztah založený na vzájemné důvěře, respektu a toleranci a delegovat do ambulantní formy poskytování sociální služby.

Principy služby:

·         Nízkoprahovost (anonymita, bezplatnost)

·         Individuální přístup

·         Flexibilita

·         Projev svobodné vůle, Dobrovolnost

·         Ochrana proti předsudkům

·         Profesionalita

3. Nabízené činnosti

a)      Kontaktní práce

b)      Pobyt v zařízení - kontakt

c)      Situační intervence

d)     Informační servis

e)      Poradenství

f)       Pomoc v krizi

g)      Kontakt s institucemi ve prospěch klienta

h)      Případová práce

i)        Práce se skupinou

j)        Práce s blízkými osobami

k)      Volnočasové aktivity

l)        Socializační aktivity

m)    Pomoc při rozšiřování znalostí

n)      Preventivní, výchovné a vzdělávací aktivity

o)      Zdravotní ošetření

 

 

Další služby bez úhrady:

a)      využití internetu

b)      využití mobilního telefonu, např. k zajištění práce, bydlení, sociální dávky apod.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Úterý  :  12:30-16:00
 •  
 • Ambulantní
  • Středa  :  10:00-18:00  -  10:00 - 12:00 poradenství, 13:00 - 17:30 běžný provoz NZDM, 17:30 - 18:00 poradenství
   Pondělí  :  10:00-18:00  -  10:00 - 12:00 poradenství, 13:00 - 17:30 běžný provoz NZDM, 17:30 - 18:00 poradenství
   Úterý  :  10:00-18:00  -  10:00 - 12:00 poradenství, 13:00 - 17:30 běžný provoz NZDM, 17:30 - 18:00 poradenství
   Čtvrtek  :  10:00-18:00  -  10:00 - 12:00 poradenství, 13:00 - 17:30 běžný provoz NZDM, 17:30 - 18:00 poradenství
   Pátek  :  8:00-12:00  -  8:00 - 12:00 poradenství
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služby jsou poskytovány zdarma.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

KAPPA-HELP, z.s.

IČ poskytovatele

66743192

Kontaktní údaje na poskytovatele