Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Darmoděj z.ú. - Kontaktní centrum, Kontaktní centra (§ 59)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • dorost (16 – 18 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2901639
 • Druh služby: Kontaktní centra (§ 59)
 • Adresa: 28. října 885/14,79001 Jeseník
 • Telefon: 774424560
 • E-mail: kovarikova@darmodej.cz
 • Web: www.darmodej.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let, ohrožené závislostí na nealkoholových návykových látkách, již závislí, problémoví uživatelé drog, ale také experimentátoři.

Sekundární cílovou skupinou jsou rodinní příslušníci, partneři či osoby blízké.

Věková skupina cílové skupiny je od 15 do 65 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Darmoděj z.ú. -Kontaktního centra je snižování důsledků rizikového chování uživatelů nealkoholových drog, minimalizace hrozících zdravotních a sociálních rizik a motivace ke změně jejich životního stylu s výhledem abstinence.

Cílem služby je poskytování odborného sociálního, zdravotního a adiktologického poradenství osobám závislých na nelegálních nealkoholových drogách.

K zásadám poskytování služby je snaha o dostupnost a nízkoprahovost služeb, která spočívá v níže uvedených zásadách:

-anonymita - klienti mají možnost využívat služeb bez nutnosti sdělovat své osobní údaje.

- aktuální stav klienta - klienti mají možnost využívat služeb i pod vlivem návykových látek, pokud jejich stav není v rozporu s využitím služeb a neohrožuje bezpečnost pracovníků ani klientů.

- individuální přístup

- respektování svobodné vůle klienta

- bezplatnost

- dodržování práv klientů

- veřejný přístup

3. Nabízené činnosti

Podle zákona č. 108/2006Sb. O sociálních službách kontaktní centra poskytují tyto základní činnosti:

a) sociálně terapeutické činnosti: individuální poradenství, individuální poradenství pro rodiče a osoby blízké klientům,  krizová intervence, pomoc v krizi, služby Harm reduction, motivační tréning, zprostředkování jiné odborné péče, socioterapie, práce s rodinou

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: kontaktní práce, sociální poradenství, poradenství pro rodinné příslušníky, dluhové poradenství, pracovní poradenství, informační servis, testování HIV, hep – B,C poskytnutí podmínek k základnímu zdravotnímu ošetření,  doprovod při jednání s úřady a jinými zařízeními v odůvodněných případech, telefonické, písemné a internetové poradenství

c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: sprcha pro klienty, praní prádla, potravinový servis, vitamínový servis, poskytování ošacení

4. Specifika služby

Poslání: Darmoděj z. ú - Kontaktní cetrum poskytuje ambulantní formou sociální a adiktologické služby, vedoucí ke snižování důsledků rizikového chování u uživatelů drog prostřednictvím sociálně - terapeutických a preventivních činností. Cíle: - navázat kontakt s co největším počtem uživatelů drog - vytvořit vzájemnou důvěru mezi klientem a pracovníkem - posilovat motivaci klientů k bezpečnějšímu užívání drog - redukovat zdravotní rizika spojená s životním stylem klientů - psychicky a sociálně stabilizovat klienta - postupně vést klienta k odpovědnosti za vlastní život - poskytovat reference na další navazující péči - zvyšovat informovanost klientů i široké veřejnosti - zlepšit kvalitu života klientů.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pátek  :  08:30-16:00  -  12:00 - 13:00 zavřeno
   Středa  :  08:30-17:00  -  12:00 - 13:00 zavřeno
   Čtvrtek  :  08:30-17:00  -  12:00 - 13:00 zavřeno
   Pondělí  :  08:30-17:00  -  12:00 - 13:00 zavřeno
   Úterý  :  08:30-15:00  -  12:00 - 13:00 zavřeno
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytována bezplatně.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služba není zařízena na zajištění hygienické péče pro imobilní klienty.

Název poskytovatele

Darmoděj z.ú.

IČ poskytovatele

27027864

Kontaktní údaje na poskytovatele