Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Chráněné bydlení, Chráněné bydlení (§ 51)

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby s chronickým onemocněním

Věkové skupiny

 • Dospělí (27 – 64 let) - osoby od 50 let věku
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služby jsou určeny:

- osobám od 50 let věku s chronickým onemocněním za splnění podmínek:

- osoba je závislá na pomoci jiné fyzické osoby, 

- osoba je schopná alesoň částečné soběstačnosti a mobility ve vlastní domácnosti

Služby nejsme schopni zajistit:

- osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou péči v pobytovém zařízení sociálních služeb nebo zdravotnickém zařízení,

- osobám se závažným postižením orientace a komunikace

- osobám, které by z důvodu psychického onemocnění narušovaly kolektivní soužití.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Posláním pobytové sociální služby Chráněné bydlení na Zikově ulici č. 14 v Olomouci je poskytnout dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost nebo mobilitu z důvodu chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby vyhovující bydlení, pomoc a podporu při zvládání individuáních potřeb a nabídkou kvalitních služeb a denních aktivit jim možnit žít co nejdéle běžným způsobem života v přirozeném prostředí.

 

Zásady sociální služby:

1/ Ochrana práv

 • Dodržujeme pravidla slušného chování a s uživateli jednáme vždy s úctou a respektem tak, abychom cránili jejich důstojnost a lidská práva.
 • Respektujeme soukromí uživatelů a důvernost jejich sdělení, zachováváme diskrétnost a mlčenlivost.

2/ Individuální přístup

 • Respektujeme individualitu osob, jejich soukromí a potřebu žív vlastním způsobem života, služby posktujeme na základě individuálních potřeba cílů uživatelů.

3/ Podpora samostatnosti a soběstačnosti

 • Podporujeme soběstačnost, nezávislost a svobodné rozhodování uživatelů, posilujeme jejich sociální začlenňování, samostatnost a aktivity.

4/ Rovnocenný přístup

 • Pomáháme všem uživatelům služby stejně bez jakékoliv formy diskriminace. Každý uživatel je nám rovnocenným prtnerem, který spolurozhoduje a podílí se podle svých schopností na poskytování sociální služby. 

5/ Odbornost a kvalita služeb

 • Služby poskytujeme bezpečně, odbrně a kvalitně, využíváme nových poznatků, průběžného vzdělávání a supervizí. K práci využíváme jednotné pracovní postupy.

6/ Aktivizace

 • Nabídkou denních činností se podílíme na aktivním a smysluplném životě uživatelů.

7/ Tým

 • Služby poskytujeme na základě týmové práce, vzájemné komunikace sdílených poznatků a zkušeností.

 

Cíle sociální služby:

Dlouhodobé cíle pro rok 2019 - 2021

1.    modernizace a zlepšení podmínek pro bydlení uživatelů

2.    aktivizace uživatelů s cílem udržení jejich dovedností, mobility a soběstačnosti

       3.    informovanost uživatelů a veřejnosti

 

3. Nabízené činnosti

V Chráněném bydlení poskytujeme základní činnosti této sociální služby, které určuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhláška ve svém pozdějším znění a dále poskytujeme i tzv fakultativní činnosti / viz níže/.

Chráněné bydlení poskytuje tyto základní služby:

 •  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
 •  poskytnutí ubytování,
 •  pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
 •  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
 •  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 •  sociálně terapeutické činnosti,
 •  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 •  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

Chráněné bydlení poskytuje tyto fakultativní služby:

 •  přeprava vozidlem organizace 1 osoba,
 •  donos oběda z výdejny do btové jednotky,
 •  návštěva během dne,
 •  velký nákup,
 •  kopírování textu formát A4

Fakultativní služby jsou služby, které poskytovatl poskytuje nad rámec základních činností vyplávající ze zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť si uvědomuje jejich potřebu avšak s ohledem na aktuální provozní, finanční a perosnální možnosti poskytovatele. Cena uvedených fakultativních služeb byla stanovena na základě provedené kalkulace skutečně vynaloženýcvh nákladů na danou službu.

Základní  a fakultativní služby včetně výše jejich úhrad jsou uvedeny v Nabídce poskytovaných služeb v chráněném bydlení, která je přílohou smlouvy o poskytování soc. služby a každý uživatel ji obdrží pri podpisu smlouvy a pak změně této nabídky.

Uživatele chráněného bydlení jsou pravidelně aktivizování prostřednictvím zájmových klubů např./ klub šití, ručních prací, vaření, práce na PC, trénink paměti/.

 

 

4. Specifika služby

Kapacita Chráněného bydlení je 77  uživatel. Ubytování je poskytnuto celodenně 24 hodin. Základní službyi jsou poskytovány v pracovní dny od 7.00-15.30 hod. Nákupy se provádějí v úterý a čtvrtek v dopoledních hodinách. V nepracovní dny se vyjímečně zajišťuje nákup pouze základních potravin / např. v případě porpuštění z nemocnice apod./. V době od 15. 30 - 19.30 ho. si mohou uživatelé dohodnout úkony: pomoc při přípravě stravy, pomoc při zajištěné chodu domácnosti, pomoc při osobní hygieně. V nepracovní dny jsou zajištěny, ze základních činností pouze tyto úkony: pomoc při přípravě stravy, podání jídla, donáška stravy, pomoc při osobní hygieně. Osobní prádlo se od uživatelů vybírá v prádelně organizace každý pracovní den v pracovní dobu od 7.30 - 15.15 hod. 

 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Středa  :  07:00-19:30  -  ubytování nepřetržitě
   Pondělí  :  07:00-19:30  -  ubytování nepřetržitě
   Úterý  :  07:00-19:30  -  ubytování nepřetržitě
   Čtvrtek  :  07:00-19:30  -  ubytování nepřetržitě
   Pátek  :  07:00-19:30  -  ubytování nepřetržitě
   Sobota  :  07:00-19:30  -  ubytování nepřetržitě
   Neděle  :  07:00-19:30  -  ubytování nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Veškeré úkony, které jsou  v Chráněném bydlení  zpoplatněné  se  řídí dle platného sazebníku Nabídka poskytovaných služeb v Chráněném bydlení, který je uveden na webových stránkách organizace - http://sluzbyproseniory.cz/chranene-bydlení

Základní  a fakultativní služby včetně výše jejich úhrad jsou uvedeny v Nabídce poskytovaných služeb v Chráněném bydlení, která je přílohou smlouvy o poskytování soc. služby a každý uživatel ji obdrží pri podpisu smlouvy a pak změně této nabídky.

Fakultativní činnost

ANO

Chráněné bydlení poskytuje tyto fakultativní činnosti:

- přeprava vozidlem organizace 1 osoba,

- donos oběda z výdejny do btové jednotky,

- návštěva během dne,

- velký nákup,

- kopírování textu formát A4

Fakultativní služby jsou služby, které poskytovatel poskytuje nad rámec základních činností vyplávající ze zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť si uvědomuje jejich potřebu avšak s ohledem na aktuální provozní, finanční a perosnální možnosti poskytovatele. Cena uvedených fakultativních služeb byla stanovena na základě provedené kalkulace skutečně vynaloženýcvh nákladů na danou službu.

Základní  a fakultativní služby včetně výše jejich úhrad jsou uvedeny v Nabídce poskytovaných služeb v Chráněném bydlení, která je přílohou smlouvy o poskytování soc. služby a každý uživatel ji obdrží pri podpisu smlouvy a pak změně této nabídky.

Architektonická bezbariérovost

ANO

V chráněném bydlení je celke v 8 podlažích 76 jednopokojových obytných jednotek s balkonem, ústředním vytápěním a samostatným sociálním zařízením. Všechna sociální zařízení bytů prošla celkovou rekonstrukcí a jsou bezbariérová. K vybavení obytné jednotky patří dále nová kuchyňská linka, s vestavěnými elektrospotřebiči, nábytek typu univerzal, vestavěné skříně, bytové textilie, domácí telefon, společná televizní anténa s možností připojení satelitního příjmu. Součástí kuchnské linky, je lednice, miktovlnná trouba a elektrická trouba s varnou deskou. V budově chráněnéo bydlení jsou k dispozici 2 výtahy. V zařízení se nacházejí společné prostory a místnosti, sloužící jako místost pro uskladnění invalidních vozíků a kol, knihovna, kadeřnictví, keramická dílna a ergoterapie, kuchyňka se šíjovnou, klubovna, tělocvična, kde probíhají denně kluby a aktivity, které mohou uživatelé navštěvovat. K větším akcím je využívána velká společenská místnost v propojené vedlejší budově ředitelství, kde se nachází centrální kuchyně a jídelna. Odočinek a sportovní vyžití nabízí oplocná zahrádka s hřištěm na pétanque, se zahradním posezením, udírnou, grilem a zahradní houpačkou. Z boční strany je k budově připojena nájezdová rampa pro částečně imobilní uživatele, která je zabzpečena brankou na elektrické dálkové ovládání. Každý uživatel chráněného bydlení obdrží čip, který slouží k otevírání dveří u rampy a branky.

Název poskytovatele

Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75004259

Kontaktní údaje na poskytovatele