Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domov pro Seniory, Domovy pro seniory (§ 49)

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

 • senioři

Věkové skupiny

 • Dospělí (27 – 64 let) - od 55-ti let
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov pro seniory je určen pro osoby se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku.

Věková struktura cílové skupiny:

 • Od 55 let výše.

Okruh osob, kterým je služba poskytována:

 • osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 • osobám mladším, které byly dosud přijaté, bude i nadále poskytována péče, pokud se pro ně nenajde vhodnější služba.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby Domov pro seniory je poskytnout bezpečné, kvalitní a důstojné životní podmínky uživatelům služeb, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, na základě jejich individuálních potřeb a s důrazem na jejich důstojnost.

Cíle služby:

 • Zachovávat a zlepšovat návyky uživatelů a jejich soběstačnost dle jejich možností.
 • Zajišťovat dodržování základních lidských práv uživatelů.
 • Udržovat a zlepšovat zdravotní stav a celkovou psychickou a fyzickou kondici uživatelů prostřednictvím aktivizačních a volnočasových činností.
 • Podporovat účast uživatelů na společenském životě a kontakt uživatelů s rodinou, známými a vrstevníky.
 • Poskytovat službu kvalitně prostřednictvím odborně vyškoleného personálu.
 • Rozvíjet kvalitu ubytování, stravování, estetiku a bezpečí prostředí.

Cíle poskytované sociální služby vycházejí z osobních cílů uživatelů služby, které jsou formulovány v rámci individuálního plánování služby. Konkrétní kroky k naplnění cílů jsou uvedeny v individuálním plánu služby.

3. Nabízené činnosti

 

Domov pro seniory zajišťuje při poskytování sociálních služeb základní činnosti v rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí ubytování: ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 • poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití,pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 • aktivizační činnosti: volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

4. Specifika služby

Kdy službu nelze poskytnout:

 • zájemce žádá o jiný typ sociální služby, než jakou poskytujeme,
 • zájemce není naší cílovou skupinou,
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • osobám závislým na návykových látkách, kdy mohou ohrozit druhé i sebe,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám s infekčním onemocněním

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník za poskytované služby k dispozici na webových stránkách Domova pro seniory Radkova Lhota, p.o. - www.domovrl.cz

Fakultativní činnost

ANO

Ceník fakultatitních činností k dispozici na webových stránkách Domova pro seniory Radkova Lhota p.o. - www.domovrl.cz

 

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Přístup do jednotlivých pater budovy je bezbariérový. Prostory jsou vybaveny pro péči o osoby schopné chůze, osoby s omezenou schopností pohybu, případně osoby trvale upoutané na lůžko.

Název poskytovatele

Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

61985881

Kontaktní údaje na poskytovatele