Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Charita Zábřeh - Oáza - centrum denních služeb, Centra denních služeb (§ 45)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let) - Služba je určena určena osobám spadajícím do cílové skupiny ve věku do 70 let.
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • dorost (16 – 18 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinu tvoří dospělé osoby ve věku od 19 do 70 let s mentálním, přidruženým tělesným postižením nebo s přidruženou lehkou poruchou autistického spektra, kteří mají v důsledku svého postižení sníženou soběstačnost a nemohou se za běžných podmínek postarat o své životní potřeby sami. Tyto potřeby nemůže v některých případech zajistit rodina či jiná osoba blízká nebo by ponechání podpory pouze na rodině vedlo ke společenské izolaci.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Oázy - centra denních služeb Charity Zábřeh, je nabízet dospělým lidem s mentálním, přidruženým tělesným postižením nebo s kombinovanou lehkou poruchou autistického spektra takové činnosti, které povedou k zachování či rozvoji dosavadních dovedností, znalostí a zkušeností, a umožní jim plnohodnotně žít v přirozeném domácím prostředí. Podporuje jejich samostatnost, zájmy, osobní cíle a poskytuje prostor pro seberealizaci.

Hlavním cílem naší služby je:

 • Zvýšení či udržení schopností a dovedností uživatelů, potřebných pro život v domácím prostředí s co nejmenší mírou závislosti na pečujících.
 • Realizace jejich osobních cílů při respektování jejich možností a zamezení společenské izolace.

Dílčími cíli jsou:

 • Poskytovat podporu prostřednictvím vhodných činností uživatelům tak, aby byli schopni si udržet své dosavadní schopnosti a dovednosti pro život doma.
 • Poskytovat podporu prostřednictvím vhodných činností uživatelům tak, aby se mohli ve svých schopnostech a dovednostech dále rozvíjet a zvýšit si tak svoji nezávislost na okolí.
 • Vytvářet prostor a podporu pro seberealizaci a tím posilovat vlastní vědomí uživatelů potřebné pro samostatný život v domácím prostředí.
 • Vytvářet podmínky nebo zprostředkovat činnosti, které zamezí společenské izolaci uživatelů.

3. Nabízené činnosti

S čím Vám pomůžeme, poradíme

 • s pomocí při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • s pomocí a podporou při podávání jídla a pití
 • zajistíme Vám oběd – dovážíme obědy z Restaurace v Rájci
 • pomůžeme při výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech (např.: práce s penězi, čtení, psaní, trénování paměti, nácvik péče o domácnost - vaření, pečení, společná příprava svačiny, domácí práce, práce s PC, pohybové aktivity, zpěv, společenské hry, práce se dřevem, šperkování, batikování, keramika …,)
 • pomůžeme při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. pomoc a doprovod pracovníků při účasti na akcích, při návštěvách kulturních zařízení, návštěva kavárny, nakupování, návštěvy divadla, knihovny, posilovny, bazénu…)
 • pomůžeme při poskytování sociálně terapeutické činnosti (např.: programy zaměřené na zlepšení sociálních dovedností, práce na tématu, nácvik správného chování v sociálním prostředí – etiketa, společenské chování…)
 • pomůžeme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. pomůžeme při jednání s úřady, lékaři, s vyplňováním formulářů, …)
 • poskytneme Vám bezplatné sociální poradenství

Tyto činnosti stanovuje zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Dále Vám můžeme zajistit

 • svoz a odvoz do centra nebo dopravu v rámci aktivit centra Oáza – jedná se o doplňkovou činnost podle samostatných pravidel.

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem a je součástí smlouvy.

4. Specifika služby

Pracovníci kladou při své práci důraz na: - osobní rozvoj uživatelů služby - individuální přístup - partnerský přístup - využívání běžně dostupných služeb – obchody, kina, divadla, bazén, sportovní akce, restaurace, knihovna, výstavy apod. - spoluúčast uživatele na službě - spolupráci s rodinou a přáteli uživatele

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  07:00-14:00
   Středa  :  07:00-14:00
   Pondělí  :  07:00-14:00
   Pátek  :  07:00-14:00
   Čtvrtek  :  07:00-14:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceny za odebrané služby jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. Základní služby: Individuální činnost 120,- Kč/hod. Skupinové činnost 45,- Kč/hod. Samostatná činnost 20,- Kč/hod. Doplňková činnost: doprava do/z centra- dle platného ceníku. Uživatel si dále hradí náklady na akce (výlety, návštěvy kulturních akcí, vstupné, jízdné, náklady asistentů na vstupné a jízdné…) zajišťované centrem.

Fakultativní činnost

ANO

Doprava do/z centra- dle platného ceníku

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Zábřeh

IČ poskytovatele

42766796

Kontaktní údaje na poskytovatele