Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Kontaktní centrum v Prostějově, Kontaktní centra (§ 59)

Forma sociální služby

Ambulantní / Terénní:

Komu je služba určena

 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dorost (16 – 18 let) - do cílové skupiny spadají osoby od 15 let
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Kontaktní centrum v Prostějově je registrovanou sociální službou, která je určena uživatelům nealkoholových drog a osobám blízkým uživatelům. Z hlediska regionální úrovně je jedinou ambulantní a terénní službou tohoto typu v regionu Prostějov.

Cílová skupina

Do cílové skupiny v rámci kontaktního a poradenského programu a terénních programů spadají osoby bez rozdílu pohlaví od 15 let patřící do následujících skupin:

 • problémoví uživatelé nelegálních drog
 • uživatelé těkavých látek
 • příležitostní uživatelé nelegálních drog
 • experimentátoři a mladiství uživatelé nelegálních drog přecházející na rizikové užívání
 • uživatelé s kombinovanou závislostí
 • abstinující uživatelé
 • rodiče a blízcí výše uvedených osob

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Kontaktního centra v Prostějově je usilovat o snižování rizik u osob ohrožených návykovým chováním a dále je podporovat a motivovat ke změně životního stylu a zlepšení kvality jejich života po zdravotní, sociální a psychické stránce, a to prostřednictvím poskytování ambulantní a terénní sociální služby v prostějovském regionu.

Pro osoby blízké uživatelům a široké veřejnosti nabízet odborné poradenství a zároveň chránit společnost před možnými negativními důsledky plynoucími ze životního stylu osob s návykovým chováním.

Kontaktní centrum v Prostějově přejímá principy Harm Reduction (snižování rizik) a Public Health (ochrana veřejného zdraví) jako své hlavní cíle.

 • Z hlediska jednoho úhlu pohledu se snažíme o prospěch cílové skupiny ve smyslu minimalizace rizik spojených s užíváním nealkoholových drog a následně celkové zlepšení kvality života po bio-psycho-sociální stránce. Snažíme se o to, aby se současný stav uživatele nezhoršoval, pokud možno stabilizoval a do budoucna zlepšil.
 • Z hlediska druhého úhlu pohledu se snažíme o prospěch veřejnosti. Prostřednictvím poskytovaných služeb chráníme veřejné zdraví před možnými negativními dopady, které mohou potenciálně vyplynout ze zneužívání návykových látek (např. poradenství pro rodiče, odborníky, předcházení šíření infekčních chorob prostřednictvím jejich testování, výměnným programem a bezpečnou likvidací použitých injekčních jehel atd.).
 • Z hlediska dalšího úhlu pohledu se snažíme poskytovat odborné a kvalitní služby v oblasti drogové problematiky. V rámci této snahy jsme mimo jiné plně otevřeni efektivní spolupráci s ostatními institucemi a tuto spolupráci aktivně rozvíjíme (KPSS, Benchmarking aj.). Naší snahou je stát se nedílnou a plnohodnotnou součástí kvalitní komunitní péče v rámci prostějovské sociální sítě i Olomouckého kraje.

3. Nabízené činnosti

 Asistenční služba  Hygienický servis, praní prádla  Informační servis  Kontaktní práce  Pomoc v krizi  Odkazy a zprostředkování na jiné instituce, služby  Poradenství  Potravinový servis a vitamínový servis  Práce s uživateli ve výkonu trestu a na vazbě – korespondenční práce  První kontakt  Případová individuální práce  Služby pro rodiče, přátele a další blízké uživatelů drog  Socioterapie  Sociální práce  Telefonování uživatelů z kontaktního centra  Testování na infekční nemoci, těhotenské testy  Výměnný program  Základní zdravotní ošetření, první pomoc  Zprostředkování léčby a detoxifikace  Sběr injekčního materiálu

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  08:30-16:00
   Úterý  :  11:00-16:00
   Čtvrtek  :  11:00-16:00
   Pátek  :  08:30-16:00
   Středa  :  08:30-16:00
 •  
 • Terénní
  • Pondělí  :  12:00-16:00
   Čtvrtek  :  16:00-19:00
   Středa  :  12:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Společnost Podané ruce o.p.s.

IČ poskytovatele

60557621

Kontaktní údaje na poskytovatele