Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Odlehčovací služby, Odlehčovací služby (§ 44)

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena:

·         dospělým osobám od 18 let věku se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí.

 

Služba není určena osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém nebo jiném specializovaném zařízení,
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu akutního infekčního onemocnění,
 • které vyžadují neustálou zdravotní péči a dohled,
 • s rizikem útěků či samovolných odchodů ze zařízení (např. z důvodu zmatenosti).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Charita Prostějov v Domově Daliborka poskytuje na základě křesťanských hodnot pobytovou formu odlehčovacích služeb dospělým osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení po dobu, kdy není možné o ně pečovat v jejich domácím prostředí a umožňuje jejich pečujícím osobám nezbytný odpočinek od náročné péče o osobu blízkou. Služba může být využívána v maximální délce 6 měsíců (resp. 180 dnů) v jednom roce, počítáno ode dne nástupu.

Cílem odlehčovací služby je:

 • umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek od náročné péče o své blízké a poskytnout jim čas a prostor k vyřízení osobních záležitostí,
 • zachovat, popř. rozvinout soběstačnost a samostatnost uživatelů s ohledem na jejich individuální potřeby a zvyklosti denního režimu.

3. Nabízené činnosti

Poskytnutí ubytování (včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování).                                                                                       

Včetně úklidu, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
a možnosti využití televize a internetu na každém pokoji OS.

 • jednolůžkový pokoj     
 • vícelůžkový pokoj       

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy).                                               

Strava je včetně nápojů a je zajištěna dodavatelsky.                      

 • strava racionální

                     snídaně         

                     oběd              

                     svačina          

                     večeře           

 • strava dietní

                     snídaně         

                     oběd              

                     svačina          

                     večeře           

Jednotlivé úkony péče

     Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

    Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

     Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

     Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby
  a doprovázení zpět
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

     Sociálně – terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

     Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

     Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • podpora při zajištění chodu domácnosti

4. Specifika služby

Charita Prostějov v Domově Daliborka poskytuje na základě křesťanských hodnot pobytovou formu odlehčovacích služeb dospělým osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení po dobu, kdy není možné o ně pečovat v jejich domácím prostředí a umožňuje jejich pečujícím osobám nezbytný odpočinek od náročné péče o osobu blízkou. Služba může být využívána nepřetržitě po dobu 3 měsíců, maximálně 6 měsíců v 1 roce, počítáno ode dne nástupu. Cílem odlehčovací služby je: • umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek od náročné péče o své blízké a poskytnout jim čas a prostor k vyřízení osobních záležitostí, • zachovat, popř. rozvinout soběstačnost a samostatnost uživatelů s ohledem na jejich individuální potřeby a zvyklosti denního režimu.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník poskytované odlehčovací služby dle zákona č.108/2006 Sb.
s platností od 1. 1. 2019

Poskytnutí ubytování (včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování).                                                                                       

Platba za ubytování zahrnuje úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení a možnost využití televize a internetu na každém pokoji OS.

 • jednolůžkový pokoj     205 Kč/den za osobu,
 • vícelůžkový pokoj       185 Kč/den za osobu.

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy).                                               

Stravné je účtováno včetně nápojů a podle skutečně odebrané stravy. Strava je zajištěna dodavatelsky.                        

 • strava celodenní 170 Kč/den,

                     snídaně        30 Kč

                     oběd             75 Kč

                     svačina         15 Kč

                     večeře          50 Kč

                   

 

Úhrada za poskytnuté jednotlivé úkony péče činí 110,- Kč/hodinu

Platba za jednotlivé úkony péče je účtována podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění tohoto úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí dle skutečně odebraného času:        

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby
  a doprovázení zpět
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně – terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • podpora při zajištění chodu domácnosti

Fakultativní činnost

ANO

Doprava služebními automobily Charity Prostějov - cena za použití osobního automobilu pro potřeby uživatele a pouze v případě, že není možné toto zajistit jinak či veřejně dostupnou službou (odvoz domů, k lékaři, do zaměstnání, na úřady, za službami, na sportovní a kulturní akce a zpět, popř. stěhování atd.) činí 8,-Kč/1 km.         

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Prostějov

IČ poskytovatele

44159854

Kontaktní údaje na poskytovatele