Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, z.s., Odborné sociální poradenství (§ 37)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

Věkové skupiny

 • Bez omezení věku / věk nezjištěn

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2888527
 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Adresa: Slovenská 594/5,77900 Olomouc
 • Telefon: 736751213
 • E-mail: i.julinkova@nrzp.cz
 • Web: www.nrzp.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinu Poradny NRZP ČR v Olomouci tvoří osoby se zdravotním postižením a senioři a to bez omezení věku.  Služba je poskytována ambulantně, poskytnutí služby je bezplatné. 

Služby poradny mohu využívat také rodiče dětí se zdravotním postižením, pečující osoby, rodinní příslušníci osob se zdravotním postižením a seniorů, opatrovníci osob zbavených způsobilosti k právním úkonům. 

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou smlouvu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.Jedná se o klienty – uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb nebo klienty pobytových zařízení.

Poradna je také přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Služba je poskytována podle § 4 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, občanovi členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Poradny NRZP ČR je poskytování odborného sociálního a sociálně právního poradenství pro uvedenou cílovou skupinu.

Cílem Poradny NRZP ČR je poskytnout klientovi dostatečné množství informací, díky kterým se bude lépe orientovat ve své nepříznivé sociální situaci, kterou bude schopen řešit svými vlastními silami a bude tak docházet ke snížení jeho závislosti na síti sociálních služeb a prostřednictvím služby zvyšovat soběstačnost a samostatnost klienta, především jeho kompetence a schopnosti týkající se prosazování oprávněných práv a zájmů za účelem řešení nepříznivé sociální situace.

Poradna poskytuje pomoc v prosazování práv, oprávněných zájmů klienta, shromažďuje informace o institucích působících v oblasti sociálních služeb a prevence a dalších navazujících služeb.

 

3. Nabízené činnosti

Poradna poskytuje specializované poradenství vztahující se ke zdravotnímu postižení v oblasti výběru vhodné sociální služby v regionu, konzultaci ke smlouvě o poskytování sociální služby, nemocenské a zdravotní pojištění, důchody a důchodové pojištění (mimo výpočtů a přepočtů důchodů), příspěvek na péči, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, průkazy osob se zdravotním postižením (TP, ZTP a ZTP/P), problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením, konzultace při výběru kompenzační pomůcky v rámci základního poradenství, včetně dávek a příspěvků na úhradu kompenzační pomůcky, omezení svéprávnosti, občanské právo (vč. rodinného) a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením, odstraňování architektonických bariér a tematika přístupnosti prostředí, problematika bydlení pro OZP, vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Služba je poskytována bezplatně, službu je možné využít anonymně. Při poskytování služby dochází k uzavření smlouvy k vyřešení zakázky klienta. 

4. Specifika služby

Poradna nabízí možnost osobní konzultace se sociální pracovníkem a osobní konzultace s právníkem, poradenství je poskytováno osobně, telefonicky, písemně a elektronicky. Poradna nabízí možnost využít internetové poradny, tzv. e-poradny, která je klientům přístupná na stránkách NRZP ČR - www.nrzp.cz. E-mailové dotazy jsou vyřizovány ve lhůtě 7 pracovních dnů. Poradenství je poskytováno v provozní době poradny. Při využití služby máte právo vystupovat anonymně. Mezi další aktivity poradny patří v rámci celostátního projektu podílení se na pořádání konferencí zaměřených na problematiku zdravotně postižených, odborná podpora a spolupráce s organizacemi, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a přednášková činnost se sociálně-právní tematikou.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Středa  :  08:00-17:00  -  12:00 - 12:30 přestávka
   Pondělí  :  08:00-16:00  -  12:00 - 12:30 přestávka
   Úterý  :  08:00-12:00
   Čtvrtek  :  08:00-12:00  -  12:00 - 12:30 přestávka
   Pátek  :  08:00-12:00  -  jen objednaní
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

IČ poskytovatele

70856478

Kontaktní údaje na poskytovatele