Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Stacionář Jasněnka, Denní stacionáře (§ 46)

Forma sociální služby

Ambulantní

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením

Věkové skupiny

 • Dospělí (27 – 64 let) - 28
 • dorost (16 – 18 let) - 1
 • mladí dospělí (19 – 26 let) - 6

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1064458
 • Druh služby: Denní stacionáře (§ 46)
 • Adresa: Jiráskova 772,78391 Uničov
 • Telefon: 585 051 076
 • E-mail: jasnenka-os@volny.cz
 • Web: www.jasnenka.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinu tvoří osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 – 64 let. Charakteristickými znaky této skupiny je ohrožení sociálním vyloučením ze společnosti, dále snížení soběstačnosti v základních životních dovednostech – zajistit si vlastními silami péči o svou osobu, používat veřejných míst a služeb, zajistit si vzdělávání a práci - a snížení schopnosti a dovednosti uplatňovat vlastní práva.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Stacionáře Jasněnka je poskytování ambulantní sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Při poskytovaní sociální služby směřujeme k rozšíření osobních možností uživatelů služby, k podpoře jejich sociálního začleňování, k využívání jejich přirozených vztahových vazeb a k zapojení uživatelů do místního společenství a společenského života. Při naší činnosti vycházíme z individuálních potřeb každého uživatele a klademe důraz na dodržování lidských práv a svobod.

Cílem sociální služby ve Stacionáři Jasněnka je pomáhat uživatelům služby vést plnohodnotný život srovnatelný se životem jejich vrstevníků.

Dílčí cíle:

 1. Poskytování sociální služby dle individuálních potřeb a přání uživatele.
 2. Pokrýt kapacitou i nabídkou služby poptávku v daném regionu.
 3. Vytvořit a trvale udržet kvalitní a profesionální prostředí s angažovaným týmem pracovníků.

3. Nabízené činnosti

Služba obsahuje tyto základní činnosti: - Základní sociální poradenství. - Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. - Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. - Poskytnutí stravy. - Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. - Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. - Sociálně terapeutické činnosti. - Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba obsahuje tyto fakultativní činnosti: - Doprava uživatelů. 

4. Specifika služby

Služba poskytovaná zařízením není určena:

 • osobám, u nichž potřebnou podporu či pomoc lze zajistit jinou sociální službou,
 • osobám s agresivním chováním souvisejícím s nekompenzovanou psychickou poruchou a psychózou, 
 • osobám, jejichž zdravotní stav je natolik vážný, že vyžaduje úkony ošetřovatelské a zdravotnické péče.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pátek  :  06:30-15:30
   Středa  :  06:30-15:30
   Čtvrtek  :  06:30-15:30
   Pondělí  :  06:30-15:30
   Úterý  :  06:30-15:30
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Sociální služba ve Stacionáři Jasněnka se poskytuje za úhradu dle Ceníku poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka, který je součástí Smlouvy jako příloha č.2. Celková výše úhrady je součtem úhrady za základní činnosti dle skutečně poskytovaného času služby konkrétnímu uživateli a za uskutečněné fakultativní činnosti.

Fakultativní činnost

ANO

Doprava uživatelů za službou.

Architektonická bezbariérovost

ANO

- vstup do budovy pro vozíky je zajištěn rampou

- v budově je výtah

Název poskytovatele

Jasněnka, z.s.

IČ poskytovatele

63729521

Kontaktní údaje na poskytovatele