Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domov se zvláštním režimem Vincentinum, Domovy se zvláštním režimem (§ 50)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • Dospělí (27 – 64 let) - nad 19 let, střední a těžké mentální postižení
 • mladí dospělí (19 – 26 let) - nad 19 let, střední a těžké mentální postižení

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 5561320
 • Druh služby: Domovy se zvláštním režimem (§ 50)
 • Adresa: Sadová 1426/7,78501 Šternberk
 • Telefon: 585004706
 • E-mail: reditel@vincentinum.cz
 • Web: www.vincentinum.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Opavská 2631/34,78501 Šternberk
 • Adresa: Opavská 2632/32,78501 Šternberk
 • Adresa: Lužice 126,78501 Lužice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

DZR Vincentinum Lužice

Služba je určena dospělým osobám se středně těžkým a těžkým mentálním postižením v kombinaci s poruchou autistického spektra, vyžadujícím pravidelnou podporu a pomoc jiné fyzické osoby. Věková struktura je stanovena od 19 do 64 let.

DZR Vincentinum Šternberk

Služba je určena dospělým osobám se středně těžkým a těžkým mentálním postižením v kombinaci s chronickým duševním onemocněním a poruchou chování, vyžadujícím pravidelnou podporu a pomoc jiné fyzické osoby. Věková struktura je stanovena od 19 do 64 let. 

Služba není určena:

 • osobám s těžkým zrakovým postižením
 • osobám s těžkým tělesným postižením, které nejsou schopny alespoň částečného pohybu za pomoci kompenzačních pomůcek
 • osobám, které by z důvodu závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách narušovaly kolektivní soužití.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání:

Posláním Domova se zvláštním režimem Vincentinum Lužice je vytvořit dospělým lidem s mentálním postižením v kombinaci s poruchou autistického spektra bezpečné bydlení rodinného typu spolu s individualizovanou a kvalifikovanou podporou ve všech oblastech každodenního života. Smyslem služby je rozvinout osobní možnosti a schopnosti každého klienta a zároveň mu umožnit žít co nejspokojenější život.

Posláním Domova se zvláštním režimem Vincentinum Šternberk je poskytovat přiměřenou podporu a péči dospělým lidem, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení v kombinaci s chronickým duševním onemocněním a poruchou chování. Poskytování této služby je přizpůsobeno individuálním a specifickým potřebám osob s problémovým chováním tak, aby mohli žít co nejspokojenější život.

Cíle:

 1. Udržet nebo rozvinout individuální dovednosti a schopnosti klienta tak, aby došlo ke zvýšení jeho soběstačnosti ve všech oblastech každodenního života.
 2. Systematickým uplatňováním terapeutických postupů eliminovat, snížit nebo alespoň udržet míru výskytu problémových projevů klienta.

      3. Podporovat a rozvíjet přirozené sociální vazby klienta a jeho vztahy s rodinou a blízkými osobami.

Zásady:

1) Zásada individuálního přístupu ke klientovi: respektujeme individualitu každého klienta, jeho potřeby a přání, dovednosti, schopnosti, zdravotní stav

2) Zásada respektování lidských práv: plně respektujeme právo na důstojnost a soukromí člověka, na vzdělání, práci, samostatný pohyb, poskytnutí kvalitních informací; při poskytování služby se řídíme etickým kodexem pracovníků v sociálních službách

3) Zásada začlenění klienta do společnosti: poskytujeme přiměřenou podporu tak, aby klienti žijící v sociální službě měli stejná práva a povinnosti, jako jiní spoluobčané v běžné komunitě

4) Zásada aktivního přístupu klienta k vlastnímu životu: zapojujeme klienty do plánování  a hodnocení služby s důrazem na maximální samostatnost a nezávislost na sociální službě

5) Zásada profesionality: vzdělávání zaměstnanců zaměřujeme na specifické potřeby klientů, zaměstnance vedeme k odbornosti a odpovědnosti za kvalitu poskytované služby

3. Nabízené činnosti

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpis. Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v § 50 zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 50 zákona o sociálních službách, Sb. odst. 2 obsahuje služba DZR tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) aktivizační činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA
 1. Výše úhrad za ubytování a stravu je sjednána ve smlouvě dle platného sazebníku poskytovaných služeb poskytovatele, maximálně však ve výši stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., zákona o sociálních službách. Případná změna výše sazeb je ošetřena novým dodatkem ke smlouvě, a to minimálně 30 dnů před začátkem platnosti dané změny. Aktuální sazebník je zveřejněn na webových stránkách zařízení.
 2. Úhrady jsou hrazeny zálohově v měsíci, za který náleží. V následujícím měsíci je provedeno vyúčtování dle skutečně poskytnutých služeb.
 3. Úhrada za poskytování péče za kalendářní měsíc je ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

Fakultativní činnost

ANO

Služba zprostředkovává klientům fakultativní služby. Aktuální ceník je na webových stránkách.

Výše úhrad za fakultativní služby je stanovena v sazebníku poskytovaných služeb poskytovatele. Pravidelně poskytované fakultativní služby jsou sjednány ve smlouvě. Výši úhrady ostatních jednorázových fakultativních služeb, které nejsou součástí smlouvy, je nutné dohodnout před jejich poskytnutím.

Poskytování ravidelných fakultativních služeb - používání vlastních elektrospotřebičů:

Fakultativní služby jednorázové, nepravidelné -přeprava klientů dopravním prostředkem poskytovatele: cena dle skutečných nákladů.  

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75004429

Kontaktní údaje na poskytovatele