Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domov pro seniory, Domovy se zvláštním režimem (§ 50)

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

 • senioři

Věkové skupiny

 • mladší senioři (65 – 80 let) - od 60 let
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9841921
 • Druh služby: Domovy se zvláštním režimem (§ 50)
 • Adresa: Kabelíkova 3217/14,75002 Přerov
 • Telefon: 581 289 111
 • E-mail: vykoukalova@ssmp.cz
 • Web: www.ssmp.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov se zvláštním režimem - poskytuje podporu a pomoc seniorům od 60 let s jiným zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu pokročilé ztráty paměťových a orientačních schopností, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demenci a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním našeho zařízení je podporovat seniory v jejich soběstačnosti, poskytovat podporu a pomoc tak, aby byly naplněny individuální potřeby seniorů a mohli jsme společně s nimi prožít hodnotný život v našem domově.

Poslání naplňujeme těmito prostředky:

 • podporou a pomoci seniorům v činnostech, které jsou schopni zvládat sami,
 • podporou a pomocí seniorům ve využívání běžně dostupných služeb,
 • poskytnutím podpory a pomoci dle individuálně zjištěných potřeb seniorů,
 • podporou a pomocí seniorů v pracovní terapii (rukodělné práce),
 • podporou a rozvíjením paměťových funkcí seniorů formou biblioterapie, reminiscenční terapie, muzikoterapie,
 • prací s PC
 • účastí seniorů na kulturních, společenských a sportovních akcích i v rámci jiných pobytových zařízení (přednášky, výlety, výstavy, oslavy výročí uživatelů, sportovní olympiády, atd.)

Cílem poskytované sociální služby je udržet a rozvíjet stávající schopnosti a dovednosti seniorů, uspokojovat individuální potřeby, motivovat seniory k aktivizačním a volnočasovým činnostem, zachovávat lidskou důstojnost a nezávislost, účast seniorů na společenském životě a podporu vazeb s rodinou, známými a vrstevníky.

3. Nabízené činnosti

Domov pro seniory je pobytové zařízení sociálních služeb, které poskytuje: - celoroční ubytování a stravování, - základní sociální poradenství, - podporu a pomoc při osobní hygieně a péči o vlastní osobu, - ošetřovatelskou a rehabilitační péči, - podmínky pro zájmovou činnost, - kulturní vyžití a uspokojování duchoních potřeb uživatelů, - podporu a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí uživatelů, vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele s rozvrhem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám, - zprostředkovává lékařskou péči smluvním lékařem a jinými odbornými lékaři.

4. Specifika služby

Fototerapeutická místnost Domov pro seniory v Přerově má k dispozici víceúčelovou fototerapeutickou místnost, která slouží uživatelům hlavně v zimě, kdy nemají příležitost načerpat energii a dobrou náladu ze slunce. Absence přirozeného světla a slunečních paprsků může mít za následek sklíčenost, úzkost nebo dokonce depresi… Tomu se snažíme předcházet! Ve fototerapeutické místnosti jsou nainstalovány výkonné zářiče, simulující sluneční svit a dvě čtyřzónová masážní křesla. Tato relaxační místnost je doplněna i takzvanými RGB zářiči, které jsou plně automatizované a plynulou změnou intenzity barev - spolu s meditační a relaxační hudbou - vedou k uklidnění organismu.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služby a jejich úhrada je stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Výše úhrady je sjednána ve Smlouvě, kterou s uživatelem (popř. opatrovníkem) uzavírá poskytovatel sociální služby.

Fakultativní činnost

ANO

Sociální služby města Přerova zabezpečují uživatelům kromě poskytnutí základních činností sociální služby dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, fakultativní služby za úhradu. Fakultativní činnosti jsou hrazeny podle platného ceníku. Fakultativní činnosti jsou nastaveny tak, aby nenahrazovaly běžně dostupné veřejné služby, které si mohou uživatelé v regionu města Přerova zajistit. Jsou určeny především uživatelům, kteří nezvládnou přepravu prostřednictvím veřejných dopravních prostředků a vozidel TAXI. Úhrada za fakultativní činnosti je stanovena ve výši skutečných nákladů.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Sociální služby města Přerova, p.o.

IČ poskytovatele

49558854

Kontaktní údaje na poskytovatele