Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Poskytování služeb osobní asistence, Osobní asistence (§ 39)

Forma sociální služby

Terénní:

Komu je služba určena

 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s mentálním postižením
 • senioři
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým duševním onemocněním

Věkové skupiny

 • starší děti (11 – 15 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Senioři (od 65 let)
 • Děti a dorost (7 –18 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • děti předškolního věku (1 - 6 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením a senioři. Tedy lidé, kteří v důsledku omezené schopnosti soběstačnosti potřebují pomoc druhých. Službu poskytujeme jak dětem od jednoho roku, tak dospělým a seniorům.

Mezi naše cílové skupiny patří:

•        osoby s chronickým duševním onemocněním,

•        osoby s chronickým onemocněním,

•        osoby s jiným zdravotním postižením,

•        osoby s kombinovaným postižením,

•        osoby s mentálním postižením,

•        osoby s tělesným postižením,

•        osoby se sluchovým postižením,

•        osoby se zdravotním postižením,

•        osoby se zrakovým postižením,

a senioři.

 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Hlavní myšlenkou je pomocí služby osobní asistence odstranit bariéry vyplývající ze zdravotního handicapu či fyziologických změn ve stáří tak, aby zdravotně handicapovaní a senioři mohli žít ve svém přirozeném prostředí s důrazem na zachování jejich lidské důstojnosti. Naší službou však nepomáháme jen klientům, ale také rodinným příslušníkům, kteří mají naše klienty ve spolupéči.

Posláním organizace je podporovat začleňování lidí se sníženou soběstačností do společnosti. Umožnit jim žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému životu. A naplňovat jejich potřeby v přirozeném prostředí s důrazem na zachování důstojnosti.

Cíle naši organizace:

•        užitečnost služby pro klienty (případně jejich rodiny) a jejich spokojenost,

•        vhodné pracovní podmínky a přátelská atmosféra pracovního kolektivu,

•        zvyšování profesionality zaměstnanců kvalitním a pravidelným vzděláváním,

•        zvyšování kvality služby,

•        vícezdrojové financování,

•        efektivnost vynaložených finančních prostředků,

•        publicita i propagace naší organizace a donátorů.

 

3. Nabízené činnosti

Poskytujeme osobní asistenci. Klienti prostřednictvím osobního asistenta jsou schopni dělat ty úkony, které by dělali sami, kdyby neměli postižení, a mohou tak nadále zůstat v domácím prostředí. Aktivity, které realizujeme v rámci osobní asistence: a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu b) Pomoc při osobní hygieně c) Pomoc při zajištění stravy d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti e) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (podpora v péči o dítě, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, podpora začleňování, upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností) f) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení do různých institucí) g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí h) Doprava automobilem (k lékaři, na úřady...)

4. Specifika služby

Službu jsme schopni poskytnout klientům všech věkových skupin s různými typy diagnóz a handicapu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu v jeho domácím prostředí a všude tam kde ji klient potřebuje a požaduje (ve školách, školských zařízeních, zaměstnání, doprovázíme k lékaři, na rehabilitace, do zájmových a volnočasových aktivit – koncerty, výstavy, procházky, na orgány veřejné moci a instituce). Jedná se o službu převážně dlouhodobějšího charakteru založenou na individuálních potřebách klienta a na vztahu člověka k člověku při zachování všech standardů kvality. Základním principem služby je realizace na základě přání klienta. Klient si službu sám řídí a je aktivizován k tomu, aby se na vykonávání daných činností dle svých možností spolupodílel, čímž dochází k rozvoji či alespoň zachování jeho soběstačnosti. Služba má velký přínos také pro rodinné příslušníci, kteří mohou např. chodit do zaměstnání či obstarat jiné záležitosti mimo domov s vědomím maximální péče o jeho rodinného příslušníka.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

1. Po-Pá dvě a více hodin v kuse 90,00 Kč / 1 hodina 2. Po-Pá méně než dvě hodiny v kuse So-Ne všechny hodiny Po-Ne noční směny v době od 22 do 6 h 110,00 Kč / 1 hodina 3. Po-Ne státní svátek (i když připadne na víkend) 130,00 Kč / 1 hodina 4. Skupinová asistence u 2 až 4 osob (základní sazba) 45,00 Kč / 1 hodina (Jsme schopni zajistit skupinovou asistenci ve školských zařízeních, družinách, táborech či jiných zařízeních, příp. akcích. O konkrétních možnostech skupinové asistence se prosím informujte u kontaktní osoby z příslušné oblasti.) 5. Doprava osobním vozidlem 9,00 Kč / 1 km + cena za hodinu osobní asistence dle výše uvedených sazeb

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Podané ruce - osobní asistence

IČ poskytovatele

70632596

Kontaktní údaje na poskytovatele