Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Charita Zábřeh - Denní stacionář Okýnko, Denní stacionáře (§ 46)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením

Věkové skupiny

 • dorost (16 – 18 let) - osoby od 18 let
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociální služby Denního stacionáře Okýnko jsou určeny lidem ve věku 18 – 64 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení s přidrženým tělesným postižením, a potřebují podporu a pomoc druhé osoby v péči o sebe, při rozvoji a udržení vlastních schopností a dovedností, při setkávání s kamrády a společností.

Okruh osob, které nespadají do cílové skupiny:

 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou zdravotnickou péči, a to z důvodu neposkytování zdravotní péče,
 • osoby, které jsou verbálně nebo fyzicky agresivní, protože jim nejsme schopni zajistit potřebné prostorové zázemí,
 • osoby s postižením sluchu v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty nebo osobám s oboustrannou těžkou ztrátou zraku, a to z důvodu odlišného přístupu a metod práce,
 • osoby postižené autismem, poruchou autistického spektra nebo Aspergerovým syndromem – z důvodu odlišného přístupu a práce.

Do Okýnka může denně docházet 15 uživatelů, z toho 2 uživatelům může být v jednou čase poskytována individuální aktivita. Maximální denní kapacita uživatelů na invalidním vozíku je 5 osob.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Okýnko je tady pro dospělé lidi s mentálním postižením s přidruženým tělesným postižením, kteří potřebují podporu a pomoc při péči o sebe, rozvoji nebo udržení vlastních schopností, dovedností, setkávání s kamarády a společností. Usilujeme o udržení nebo zvyšování jejich samostatnosti a o rozšiřování jejich osobních možností vedoucích k zapojení do společnosti.

V bezbariérových prostorách nabízíme tyto služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – pomoc při oblékání, jídle, přesunech z vozíčků, pohybu,
 • pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – pomoc při mytí, česání, WC, udržování čistoty,
 • poskytování stravy – zajistíme oběd,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – drátování, pedig, trénování paměti, vaření, práce s počítačem, zpěv, hry, nakupování, a další,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod na společenské akce, do muzea, knihovny, úřady, a další,
 • poskytování sociálně terapeutických činností – aktivity s prvky dramaterapie, arteterapie, kurz sociálních dovedností,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při jednání s úřady, lékaři, s vyplňováním formulářů a další.

Cílem naší služby je udržet nebo zvýšit samostatnost a sociální začleňování do běžného života, při respektování vlastních schopností uživatelů.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti poskytované služby (dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.)

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

(pomoc při oblékání, svlékání a ukládání oděvu, nachystání oděvu, přidržení oděvu při oblékání, zapínání a rozepínání knoflíků, háčků a zipů, obouvání a zavazování obuvi, nasazování speciálních pomůcek, péče o brýle, pomoc při používání ochrany oděvu při jídle)

2. pomoc při přesunu na lůžko a vozík

(fyzická pomoc asistenta či asistentů při přesunu např. z vozíku na židli a zpět, z vozidla a do vozidla, ukládání na polohovací vak, ukládání na matrace, změny polohy – pomoc při posazování, vstávání, zajištění vhodné polohy – polohování ve vaku či na matraci)

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

(přímý doprovod uživatele (uživatel se pracovníka drží) po prostorách stacionáře i mimo něj nebo nepřímý doprovod (pracovník pokyny směřuje uživatele, otevírá a zavírá dveře), vedení invalidních vozíků)

4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

(Příprava a úprava jídla - příprava nádobí, nakrájení, mixování, pomoc při použití speciálních pomůcek, podávání jídla, ohřev jídla, příprava nápoje, nalití nápoje, donesení nápoje uživateli, přidržení nápoje, podávání nápoje brčkem nebo lžičkou, úklid nádobí, úklid po jídle, úklid termoportů)

b)pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny

 • pomoc při běžné denní hygieně – pomoc při mytí rukou, obličeje, podání hygienických prostředků, ručníku, pomoc při udržování celkové čistoty oděvu, a prostředí)

2. pomoc při použití WC

 • např.: dopomoc při svlékání a oblékání před a po použití toalety, přesun na toaletu, při použití toalety, výměna plenkových kalhotek a vložných plen, speciální péče (např. péče o kůži speciálním čistícím hygienickým prostředkem), při očištění po použití toalety, mytí rukou po toaletě….),

c) poskytnutí stravy:

zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

(např.: dovoz a nákup stravy)

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pracovně výchovná činnost

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

(např.: Jedná se o programy se zaměřením na drátkování, pedig, práce s textilem, papírem, výroba svíček, mýdel, aranžování, trénování paměti, procvičování získaných schopností a znalostí (hodnota peněz, čísla, podpisy, čtení, psaní….), vaření, pečení, práce s PC, domácí práce, pohybové aktivity, zpěv, společenské hry, nakupování, zpívání, další aktivity dle aktuálních potřeb a přání uživatelů.),

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

(např. Pomoc a podpora pracovníků při pobytu uživatele ve stacionáři, při setkávání se s jinými uživateli služby, pomoc a doprovod pracovníků při účasti na akcích pořádaných zařízením i mimo zařízení, při návštěvách různých kulturních zařízení v rámci skupin či individuálně, (návštěvy různých kulturních akcí, vycházky za účelem nakupování, návštěvy divadla, kina, muzea, restaurace, knihovny apod.)),

f) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

(např.: Programy zaměřené na zlepšení sociálních dovedností – aktivity s prvky dramaterapie, Kamínek – setkávání uživatelů v rámci komunity,  canisterapie,  četba tisku a knih s následným rozhovorem nad obsahem, aktivity zaměřené na nácvik správného chování v sociálním prostředí.

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

    pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

(např.: Individuální podpora uživateli při jednání s úřady, institucemi…, doprovod při vyřizování úředních záležitostí, pomoc při vyplňování formulářů…, pomoc při komunikaci uživatele s ostatními osobami např. lékař, pošťák, úřední osoba, osoby ve stacionáři).

4. Specifika služby

Zásady poskytování služby

 1. Individuální přístup – poskytování služby přizpůsobujeme individuálním potřebám uživatele
 1. Podpora samostatného rozhodování, partnerství – uživatele zapojujeme do rozhodování o svých záležitostech v Okýnku a vedeme je k přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí.  Tam kde uživatel má sníženou schopnost rozhodovat se, pracovník vždy využívá technik, které napomáhají vcítění se do uživatele.
 1. Úcta a respekt k člověku jako jedinečné bytosti – vážíme si každého člověka a uznáváme jeho jedinečnost a důstojnost. Při svém jednání vycházíme ze základních křesťanských hodnot (pravda, láska, důstojnost, spravedlnost, rovnost) a řídíme se Kodexem Charity České republiky (důstojnost lidské osoby, společné dobro, solidarita, subsidiarita a kvalita) a snažíme se respektovat a podporovat duchovní a životní cesty uživatelů.

Zákon dále ukládá pracovat podle těchto zásad:

 • Rozsah a forma pomoci a podpory musí zachovávat lidskou důstojnost uživatelů
 • Pomoc vychází z individuálně určených potřeb, působit na uživatele aktivně, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.
 • Posilovat jejich sociální začleňování
 • Služba musí být poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě, tak aby bylo vždy zajištěno dodržování lidských práv a svobod.

Metody práce, plánování služby

Individuální činnost

Při práci s uživateli se uplatňuje individuální přístup, s jehož pomocí se cíleně usiluje o dosažení určitých změn v životě uživatele. Směřuje k tomu, aby si uživatel osvojil specifické dovednosti, které podle jeho možností a přání zvýší míru jeho samostatnosti. Na základě dohody mezi pracovníkem a uživatelem je vytvořen individuální plán spolupráce, ve kterém dochází k nastavení podpory či zajištění pomoci. Při individuálních činnostech se konkrétně jedná o individuální podporu či pomoc pracovníka uživatelovi např. umytí rukou, procvičování čtení apod.

Skupinová činnost

Setkávání lidí s postižením také napomáhá k rozvoji potřebných dovedností. Činnosti ve skupině mají dvě zásadní výhody. První je rozvoj komunikace ve skupině. Ta napomáhá vnímat a respektovat ostatní, neskákat jim do řeči, vyslechnout si jejich názor a projevit vlastní názor. Uživatelé se tak zlepšují ve formulaci vlastních postojů i v sociálních dovednostech. Prostřednictvím skupiny lidé s postižením mohou navazovat přátelské vztahy. Druhá výhoda spočívá ve vzájemné podpoře, kdy se uživatelé učí pomáhat si navzájem.

Aktivizace

Cílem aktivizace je podpora osobnostního rozvoje lidí s mentálním postižením prostřednictvím správně volených programů.

Zapojení do společnosti

Naše práce je zaměřena na zapojení uživatelů do společnosti, což vychází z jedné z hlavních zásad poskytování sociálních služeb. Chceme umožnit uživatelům se co nejvíce zapojit do sociálních vztahů a života místní komunity při respektování jejich individuálních schopností a možností rozvoje a na druhou stranu tak umožnit široké veřejnosti poznávat lidi s handicapem. Toto zapojení probíhá především formou posilování určitých schopností a doe¨vedností potřebných pro toto zapojení, např. nácvik orientace v místě, nácvik samostatného nakupování, nácvik jednání a komunikace ve veřejném prostoru apod.

Podpora, pomoc, péče

Správně zvolenou formo pomoci dochází postupně ke snižování míry závislosti na pracovnících. Při podpoře se pracovník minimálně účastní na činnostech klienta, jedná se o podporu slovní – slovní vedení při činnosti a o dohled nad činností. Posiluje se aktivita uživatele. Při pomoci se pracovník podílí fyzicky stejně jako uživatel, tzn., že se na činnosti oba dva podílí stejně. Při péči zajišťuje činnost především pracovník, nahrazuje uživatelovi ruce, oči, ústa apod.

Spolupráce s rodinou uživatele

Spolupráce s rodinou uživatele spočívá především v dobré informovanosti o možnostech, které se v rámci sociální politiky v ČR nabízejí. Rodiny uživatele jsou rovněž důležitým partnerem při poskytování služby, kdy je nezbytná spolupráce všech na řešení situace např. když je potřeba určitou dovednost natrénovat i v domácím prostředí, pro zajištění správné informovanosti uživatelů, kteří mají potíže v komunikaci apod.

Využití specifických terapií

V denním stacionáři využíváme především canisterapii, kterou vedou zkušení terapeuti. Tato terapie si klade za cíl zvýšit komunikační schopnosti klientů, procvičovat motoriku za pomoci působení zvířete a usnadnit motivaci klientů k dalším aktivitám. Nedílnou součástí je výrazné pozitivní ovlivnění vnitřního stavu klienta.

Časové rozpětí služeb                                                   

7:00 - 8:00        postupný příchod či příjezd uživatelů, rozhovory s uživateli, individuální činnosti s klíčovým pracovníkem

                           8:00 - 9:00        1. blok aktivit, skupinové činnosti        

                           9:00 - 9:30        příprava na svačinu, svačina

                           9:30 - 11:45      2. hlavní blok aktivit, skupinové činnosti

                           11:45 - 12:00    příprava na oběd

                           12:00 - 12:30    oběd

12:30 - 13:00    poobědový úklid a relaxace, kdy se uživatelé mohou věnovat skupinové činnosti nebo samostatné činnosti dle valstního výběru

13:00 - 14:00  3. blok aktivit, volné odpolední činnosti s prvky relaxace, individuální činnosti s klíčovým pracovníkem

14:00 - 14:30    příprava na odchod a odjezd uživatelů, odchod a rozvoz uživatelů domů

 

Plánování služby

Proces individuálního plánování probíhá již ve fázi jednání se zájemcem a jednání o smlouvě. V těchto fázích sociální pracovník mapuje potřeby zájemce, jeho očekávání a cíle. Pokud dojde k průniku cílů a přání uživatele s možnostmi, cíli a posláním služby, je se zájemcem přistoupeno k podpisu smlouvy. V této fázi je také s uživatelem sestaven prvotní individuální plán, dle něhož je služba v začátku poskytována. Tento prvotní plán vychází ze zjištěných potřeb zájemce a oblastí možné podpory, které služba nabízí vzhledem k zákonem stanoveným činnostem. Po dobu přibližně jednoho až tří měsíců po přijetí je prvotní plán aktualizován na základě užší spolupráce uživatele s klíčovým pracovníkem tak, aby co nejvíce odpovídal individuálním potřebám, schopnostem a přáním uživatele služby. V individuálním plánu jsou stanoveny cíle, které jsou následně rozpracovány do dílčích kroků vedoucích k naplnění cíle, včetně termínu naplnění. Dále zde je stanovena míra zapojení uživatele a poskytovatele služby a zpracovány případné rizikové situace ve vztahu k danému cíli. Přehodnocení dohodnutých cílů spolupráce probíhá dle potřeby, max. doba přehodnocení je stanovena na 12 měsíců. Pokud dojde při pravidelném zhodnocení k naplnění nebo změně cílů, jsou tyto změny zapracovány do individuálního plánu uživatele a vytvořen tak cíl nový či aktualizovaný. Pokud naplnění cíle vyřeší nepříznivou sociální situace, která uživatele vedla k využívání služby, je poskytování služby uživateli ukončeno, případně mu jsou nabídnuty návazné služby.

Pravidla soužití

Máte právo

 • Vybrat si z různých činností - program v dílně, sociální dovednosti, komunitu, pohybové aktivity, vaření atd. – to co potřebujete.
 • Navrhnout jiný program.
 • Říct si o pomoc pracovníka, když si nevíte rady.
 • Použít vybavení stacionáře.
 • Říct pracovníkovi, když se Vám něco nelíbí.
 • Podívat se do složky s pracovníkem a rozhodnout, kdo do ní může také nahlédnout.
 • Odejít z Okýnka, kdykoliv potřebujete a říci to pracovníkovi.
 • Na individuální přístup, na důstojnost a rovné zacházení – pracovníci se k Vám chovají slušně, stejně jako k jiným lidem, berou ohled na Vaše potřeby a možnosti.
 • Říct si jak Vám budou pracovníci pomáhat a s čím Vám budou pomáhat, když budete potřebovat, můžete to změnit.
 • Na mlčenlivost – pracovníci o Vás nehovoří s nikým cizím, ani na veřejnosti, pokud si to nebudete přát, pracovníci musí mít od Vás písemný souhlas.

Máte povinnost

 • Oznámit změnu osobních údajů do 8 dnů – když si změníte adresu nebo telefon, řeknete to pracovníkovi.
 • Zavolat nebo říct pracovníkovi, když budete nemocný – nemocný nechodíte do Okýnka.
 • Odhlásit si službu, oběd nebo svoz alespoň 2 dny předem.
 • Zaplatit za službu, kterou Vám pracovníci poskytují.
 • Docházet do Okýnka jak jste si zvolil ve smlouvě – individuálním plánu.
 • Chovat se slušně – pozdravit, uklidit si po sobě, mít čisté oblečení, nenadávat, neubližovat, nebrat cizí věci, neotvírat cizí skříňky, nedotýkat se ostatních, oslovovat ostatní, tak jak si to přejí, dodržovat společné dohody.
 • Do Okýnka nechodit pod vlivem alkoholu.
 • Pokud kouříte, využít prostor mimo budovu a zahradu – na protějším chodníku.
 • Dodržovat tyto pravidla.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pátek  :  07:00-14:30
   Středa  :  07:00-14:30
   Čtvrtek  :  07:00-14:30
   Pondělí  :  07:00-14:30
   Úterý  :  07:00-14:30
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceny za odebrané služby jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Základní služby: Individuální činnost 100,- Kč/hod. Skupinové činnost 45,- Kč/hod. Samostatná činnost 15,- Kč/hod.

Uživatel si dále hradí náklady na akce (výlety, návštěvy kulturních akcí, vstupné, jízdné…) zajišťované stacionářem

Skutečně odebrané služby jsou pak uživateli za ukončený měsíc podrobně vyúčtovány vždy do pátého dne v následujícím měsíci. Podkladem pro sestavení vyúčtování je výkaz docházky a odebraných služeb.

Fakultativní činnost

ANO

Fakultativní služby:

 • doprava služebním vozidlem – svozy a rozvozy do a ze zařízení, na akce apod. Cena za jednu dopravu do či ze zařízení je stanovena dle tarifních pásem vzdálenosti bydliště uživatele nebo místa jeho pobytu od střediska, do kterého je svážen.
 • doprava na akce – výstavy, společenské akce, sporotvní a jiné akce. Cena dopravy na společné aktivity mimo prostory služby je uživatelům zpoplatněna tak, že se počet celkem ujetých kilometrů (počítá se od výjezdu auta až po návrat k zázemí služby) rovnoměrně rozpočítává mezi zúčastněné uživatele.
 • čas nezbytný k zajištění dopravy na akce -  čas, kdy se pracovník při zprostředkování kontaktu se spoůečenským prostředím věnuje řízení motorového vozdila. Cena je zpoplatněna tak, že celková doba, kterou pracovník věnuje řízení motorového vozidla, se rovnoměrně rozpočítá mezi zúčastněné klienty, tuto činnost je nezbytné objednat v případě odebírání služeb doprava na akce.
 • nápoje - ve službě je možné si připravit čaj (ovocný, bylinkový, černý, zelený), kávu rozpustnou, kapučíno, minerálku, sirup, džus (ředený 1:1). Cena je počítána na běžnou míru 250 ml.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služba je poskytována v Mohelnici, Zámecká 19/11, 789 95 Mohelnice. Nemovitost je v majetku Města Mohelnice a prostory máme řádně pronajaty na základě smlouvy o nájmu, uzavřené dne 17.1.2008. Toto umístění je vhodné z důvodu snadné dostupnosti a bezbariérovosti.

Zázemí tvoří:

 • kancelář vedoucí a sosiální pracovnice
 • zázemí pro pracovníky
 • dílna – pracovní stoly, vybavení pro práci s keramikou - keramická pec, hrnčířský kruh, pedigem, tkalcovské stavy, práce s přírodninami, papírem, textilem apod.
 • herna – vybavena pro aktivity hudební (bubny, klávesy, malé hudební nástroje, kytary atd.), pohybové (rotoped, míče, karimatky atd.), vzdělávací (flitpchart, PC), aktivizační (hry, motorické pomůcky apod.)
 • místnost pro bazální stimulaci – je zařízena pro provozování terapií a relaxace se speciálními pomůckami pro více smyslové vnímání a individuální canisterapii,
 • jídelna – je vybavena cvičnou kuchyní, prostorem k poskytování stravy a PC koutem pro uživatele, kde je jedno PC s dotykovou obrazovkou
 • chodby
 • výdejna stravy – vybavena nerezovým zařízení
 • hygienické zázemí (toalety - 2x dámské – jednou bezbariérová, 1x pánské - bezbariérové, 2x zaměstnanci, sprcha - bezbariérová)
 • šatna pro zaměstnance
 • šatna pro uživatele – vybavena uzamykatelnými skříňkami pro uživatele včetně místnosti na převlékání
 • hospodářská místnost
 • venkovní terasa

Dále jsou k dispozici různé typy sportovního vybavení – koloběžky, kroket, minigolf, padák, míče, kuželky.

Všechna PC včetně tabletů jsou v dostatečné velikosti a s dotykovým používáním. K PC dále máme speciální ovládací zařízení pro různé způsoby úchopů klávesnic či myší.

Název poskytovatele

Charita Zábřeh

IČ poskytovatele

42766796

Kontaktní údaje na poskytovatele