Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Olomouc, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní:

Komu je služba určena

 • Děti, mládež, rodina

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9402652
 • Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)
 • Adresa: Litovelská 131,77900 Olomouc
 • Telefon: Michal Láš
 • E-mail: michal.las@clovekvtisni.cz
 • Web: www.clovekvtisni.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Rodinám s nezletilým dítětem/dětmi, které se nacházejí v obtížné životní (sociální) situaci, která se vyznačuje některým(i) z těchto znaků:

● obtíže při výchově a péči o děti

● snaha o vytvoření podmínek pro návrat dětí do rodiny

● potíže s hospodařením s rodinným rozpočtem a vedením domácnosti

● problémy spojené se školní docházkou dětí

● sociálně patologické jevy v rodině (trestná činnost, závislosti, …)

A dále splňují minimálně 1 z uvedených charakteristik:

● nevyhovující nebo nestabilní bydlení

● nepřítomnost osob v rodině nebo okolí, které by uměly/mohly se situací pomoci

● nedostatek vědomostí a dovedností k řešení obtížné situace (zejména vzhledem k nízkému, nebo předčasně ukončenému vzdělání)

● příjem domácnosti je nízký, je tvořen zejména sociálními dávkami a důchody

● zadluženost

● dlouhodobá nezaměstnanost a nízká uplatnitelnost členů rodiny na trhu práce 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je vyhledávání, motivace, poskytování sociální pomoci a poradenství rodinám s dětmi v obtížné životní (sociální) situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti. Smyslem poskytovaných služeb je pomoci rodině s problémy, které není schopna sama překonat a tyto problémy mají negativní vliv na prostředí rodiny a vývoj dítěte, s cílem zachování nebo obnovení funkcí rodiny. Důraz je kladen na dlouhodobou a intenzivní spolupráci s rodinou, individuální sociální pomoc a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí, na prohlubování rodičovských schopností a dovedností. Činnosti a kroky směřující k řešení problému klientské rodiny, jsou vykonávány s jejím vědomím, členové rodiny se podílí na řešení své situace v maximální možné míře. Při poskytování služby je respektována zásada, že zájem a blaho dítěte jsou nadřazeny nad všemi ostatními zájmy, včetně zájmu rodičů, přičemž není zpochybněna primární zodpovědnost rodičů za své děti.

Hlavním cílem sociální služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí .

Jednotlivé cíle:

● Prostřednictvím poradenství zvýšit kvalitu života všech členů rodiny v oblasti materiálních podmínek, prostředí, vztahů, zdraví, výživy, vzájemné péče a dalších, se zacílením na zdravý vývoj dítěte.

● Nalézt a posílit vnitřní zdroje rodiny, aktivně zapojit její členy do řešení jejich obtížné životní (sociální) situace a zvýšit jejich kompetence tak, aby zvládli problematické situace v budoucnu řešit samostatně.

● Pomoci rodině při vytváření podmínek pro vstup dětí do hlavního/běžného proudu školského vzdělávacího systému (s ohledem na jejich individuální potřeby) a jejich pravidelnou školní docházku, podpořit přípravu dětí do školy a smysluplné trávení jejich volného času a předcházet předčasnému ukončování vzdělávání.

● Zapojit rodinu do běžné sítě podpůrných aktivit pro děti a rodiče, nebo rodinu (MŠ, družina, kroužky, kluby aj.), která je lokálně dostupná.

● Zprostředkovat rodině další odbornou pomoc, která je lokálně dostupná.

Minimálním cílovým stavem poskytované služby je zastavit zhoršování sociální situace rodiny. Optimálním cílovým stavem je zlepšení sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti členů rodiny.

3. Nabízené činnosti

Základní poradenství; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Konkrétně: - poskytování sociálního a právního poradenství - pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů - pomoc při řešení dluhů - doprovod při jednání na úřadech - pomoc s listinami (vysvětlení, sepsání) - asistence při získávání zaměstnání - pomoc v hledání vhodného bydlení - podporu rodičů při vzdělávání dětí - zprostředkování kontaktů s dalšími institucemi a organizacemi

4. Specifika služby

Terénní forma.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Úterý  :  08:00-16:30
   Středa  :  08:00-16:30
   Pondělí  :  08:00-16:30
   Čtvrtek  :  08:00-16:30
   Pátek  :  08:00-16:30
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je bezplatná.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Člověk v tísni, o.p.s.

IČ poskytovatele

25755277

Kontaktní údaje na poskytovatele