Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věkové skupiny

 • starší děti (11 – 15 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - 19 – 20 let
 • mladší děti (7 –10 let) - 8 – 10 let
 • dorost (16 – 18 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9312308
 • Druh služby: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)
 • Adresa: Gen. Svobody 2800/68,78701 Šumperk
 • Telefon: 583550237
 • E-mail: hanakova.lubica@pontis.cz
 • Web: www.pontis.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Nízkoprahový klub pro děti a mládež je učen dětem a mladým lidem od 8 - 20 let ze Šumperka a blízkého okolí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání - NZDM Rachot dětem a mladým lidem v obtížné životní situaci poskytuje informace, podporu a odbornou pomoc a zajišťuje bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času.

Cíle služby - dlouhodobým cílem je pozitivní změna v životě klienta a zlepšení sociální situace (sociální začlenění dětí a mladých lidí do vrstevnické skupiny i do společnosti), a to prostřednictvím:

 • poskytování nezbytné psychické, fyzické, sociální i právní ochrany klientům během pobytu v zařízení (aby ses cítil bezpečně);
 • podpory klientů při překonávání krizí a tíživých situací s využitím jejich vlastních možností (aby sis uměl poradit);
 • rozvíjení sociálních schopností a dovedností klientů, zejména posilování jejich schopnosti plnit životní úkoly a zvládat každodenní dovednosti (abys měl přehled o svém životě i o světě kolem sebe);
 • vytváření zázemí a podmínek pro realizaci jejich vlastních nápadů, aktivit a zájmů, ve snaze podpoření a rozvíjení seberealizace, zručnosti, kreativity či talentu (abys měl možnost rozvíjet se);
 • zprostředkování informací, které klienti vyhledávají, nebo které by mohli uplatnit v běžném životě (abys měl informace, které chceš, nebo potřebuješ).

3. Nabízené činnosti

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pobyt v klubu, kontaktní práce, situační intervence, rozvoj dovedností, pomoc se školní přípravou, preventivní a výchovné programy, volnočasové aktivity);
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (jsou součásti každé aktivity s klienty);
 • sociálně terapeutické činnosti (poradenství pomoc v krizi, případová práce, individuální a skupinová práce);
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (informační servis, poradenství, kontakt s institucemi, zprostředkování dalších služeb, doprovod, práce s blízkými osobami).

4. Specifika služby

Nízkoprahový klub není hospoda, diskotéka, ani školní družina či zájmový kroužek. Nejedná se o výdělečný podnik, náboženské hnutí nebo výměnný program pro uživatele drog.

V rámci služby uplatňujeme zásady nízkoprahovosti, ctíme práva klientů a dodržujeme jasná pravidla. Klub je otevřen od pondělí do pátku od 13:00 - 18:00 hod.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Středa  :  13:00-18:00  -  den pro starší (13 – 20 let)
   Pondělí  :  13:00-18:00  -  všichni
   Úterý  :  13:00-18:00  -  den pro mladší (8 – 12 let)
   Čtvrtek  :  13:00-18:00  -  den pro mladší (8 – 12 let)
   Pátek  :  13:00-18:00  -  den pro starší (13 – 20 let)
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služby v rozsahu nabízených činností jsou poskytovány bezplatně. Finanční spoluúčast může být po uživateli požadována v případě nadstandartní či doplňkové aktivity a služby (např. výlety, víkendové pobyty, kulturní akce apod.)

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

schody v klubu

Název poskytovatele

PONTIS Šumperk o.p.s.

IČ poskytovatele

25843907

Kontaktní údaje na poskytovatele