Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Charita Zábřeh - Denní stacionář Domovinka, Denní stacionáře (§ 46)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • senioři

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let) - osoby s chronickým duševním onemocněním ve věku 50 a více let, trpící stařeckou demencí nebo některou z dalších forem demencí

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinu tvoří:

 • senioři,
 • osoby s chronickým duševním onemocněním ve věku 50 a více let, trpící stařeckou demencí nebo některou z dalších forem demencí (demence u Parkinsonovy choroby, Alzheimerova choroba, vaskulární demence, demence při roztroušené skleróze, Pickova choroba, demence způsobená užíváním alkoholu pouze v případě, že osoba již abstinuje.

Služby nejsou určeny pro občany:

 • kteří jsou upoutáni na lůžko, nebo jejichž zdravotní stav vyžaduje permanentní individuální péči druhé osoby,
 • kteří jsou verbálně nebo fyzicky agresivní, nebo tak neklidní, že svým chováním narušují kolektivní soužití a obtěžují ostatní uživatele,
 • s postižením sluchu v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Denní stacionář Domovinka provozovaný Charitou Zábřeh je určen seniorům a osobám trpícím onemocněním demence od 50 let. Poskytuje podporu a dopomoc v oblasti péče o vlastní osobu a při osobní hygieně, zprostředkovává kontakt se společností a zajišťuje rovněž stravování. V příjemném bezbariérovém prostředí s rodinnou atmosférou mohou lidé využívat aktivity, které dodávají jejich dnům určitý smysl a náplň. Toto prostředí jim dočasně – na určitou část pracovního dne – nahrazuje domácnost. Péče je poskytována odborně vzdělaným personálem s ohledem na individuální potřeby jednotlivých uživatelů.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu ; c) poskytnutí stravy (oběd, zajištění oběda); d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (trénování paměti, vaření, domácí práce, společenské hry, poslech hudby, apod.); e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěva muzea, divadla, restaurace, apod.); f) sociálně terapeutické činnosti (četba knih s následným rozhovorem nad obsahem, aktivity zaměřené na nácvik správného chování); g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při jednání s institucemi, apod.);

Fakultativní činnosti: a) snídaně, svačina; b) nápoje (káva, čaj, minerálka); c) zajištění snídaně/svačiny; d) doprava služebním vozidlem; e) doprava na akce; f) osobní přeprava; g) čas nezbytný k zajištění dopravy (doprava na akce, osobní přeprava).

 

4. Specifika služby

Pracovníci jednají na Domovince podle několika zásad. Cílem je, aby tyto principy práce vytvářely atmosféru, která by byla specifickou pro toto zařízení.

 • Důstojnost: zaměstnanci respektují názory a svobodnou volbu uživatelů. Je chráněno jejich soukromí (klepání na dveře, možnost samostatného pohybu po areálu zařízení, být sám v jiné místnosti atd.). Personál se snaží předcházet vzniku předsudků vůči uživatelům, jak pravidelnou supervizí, tak snahou dívat se na situace z více úhlů pohledu.
 • Individuální péče: rozvržení budovy, chod i rozdělení pracovních pozic je stanoveno tak, aby co nejvíce umožňovalo individuální práci a přístup k uživatelům.
 • Aktivizace a motivace: aktivizací personál rozumí nejen vytváření programů činností. Především se jedná o maximální snahu zachovat u uživatelů soběstačnost (nevykonávat za uživatele úkony, kterých jsou schopni sami – i když s obtížemi – nepěstovat závislost na pomoci ostatních).
 • Nedirektivní přístup a partnerství: uživateli není nařizována účast na programech; je na něm, zda se jich účastní. Partnerství je personálem chápáno jako rovný přístup k uživatelům (neexistuje nadřízenost a podřízenost).
 • Zachovávání křesťanských hodnot: charitní zařízení je specifické právě křesťanským přístupem, který se mimo jiné projevuje také zachováváním křesťanských hodnot jako je úcta, trpělivost, tolerance, lidskost, pomoc, odpuštění atd.
 • Týmový přístup: personál pracuje v týmu. Všechny záležitosti jsou v týmu diskutovány a každý pracovník spolupracuje.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pátek  :  07:00-16:00  -  Služba není poskytována o svátcích a ve dnech pracovního volna.
   Středa  :  07:00-16:00  -  Služba není poskytována o svátcích a ve dnech pracovního volna.
   Čtvrtek  :  07:00-16:00  -  Služba není poskytována o svátcích a ve dnech pracovního volna.
   Pondělí  :  07:00-16:00  -  Služba není poskytována o svátcích a ve dnech pracovního volna.
   Úterý  :  07:00-16:00  -  Služba není poskytována o svátcích a ve dnech pracovního volna.
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceny za odebrané služby jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. Základní služby: Individuální činnost 100,- Kč/hod. Skupinová činnost 80,- Kč/hod. Samostatná činnost 20,- Kč/hod. Uživatel si dále hradí náklady na akce (výlety, návštěvy kulturních akcí, vstupné, jízdné…) zajišťované stcionářem. Ceník úhrad je k dispozici na webových stránkách Charity Zábřeh: http://www.zabreh.caritas.cz/cs/cinnost/domovinka.php?menu=nase_cinnost

Fakultativní činnost

ANO

Denní stacionář Domovinka poskytuje tyto fakultativní činnosti:

 • Snídaně, svačina,
 • Nápoje (káva, čaj, minerálka),
 • Zajištění snídaně/svačiny,
 • Doprava služebním vozidlem, doprava na akce, osobní přeprava,
 • Čas nezbytný k zajištění dopravy.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Zábřeh

IČ poskytovatele

42766796

Kontaktní údaje na poskytovatele