Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Charita Zábřeh - Denní stacionář Domovinka, Denní stacionáře (§ 46)

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • senioři
 • osoby s chronickým duševním onemocněním

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinu tvoří:

 • senioři,
 • osoby s chronickým duševním onemocněním ve věku 50 a více let, trpící stařeckou demencí nebo některou z dalších forem demencí (demence u Parkinsonovy choroby, Alzheimerova choroba, vaskulární demence, demence při roztroušené skleróze, Pickova choroba, demence způsobená užíváním alkoholu pouze v případě, že osoba již abstinuje.

Služby nejsou určeny pro občany:

 • kteří jsou upoutáni na lůžko, nebo jejichž zdravotní stav vyžaduje permanentní individuální péči druhé osoby,
 • kteří jsou verbálně nebo fyzicky agresivní, nebo tak neklidní, že svým chováním narušují kolektivní soužití a obtěžují ostatní uživatele,
 • s postižením sluchu v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Denní stacionář Domovinka provozovaný Charitou Zábřeh je určen seniorům a osobám trpícím onemocněním demence od 50 let. Poskytuje podporu a dopomoc v oblasti péče o vlastní osobu a při osobní hygieně, zprostředkovává kontakt se společností a zajišťuje rovněž stravování. V příjemném bezbariérovém prostředí s rodinnou atmosférou mohou lidé využívat aktivity, které dodávají jejich dnům určitý smysl a náplň. Toto prostředí jim dočasně – na určitou část pracovního dne – nahrazuje domácnost. Péče je poskytována odborně vzdělaným personálem s ohledem na individuální potřeby jednotlivých uživatelů.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu ; c) poskytnutí stravy (oběd, zajištění oběda); d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (trénování paměti, vaření, domácí práce, společenské hry, poslech hudby, apod.); e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěva muzea, divadla, restaurace, apod.); f) sociálně terapeutické činnosti (četba knih s následným rozhovorem nad obsahem, aktivity zaměřené na nácvik správného chování); g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při jednání s institucemi, apod.);

Fakultativní činnosti: a) snídaně, svačina; b) nápoje (káva, čaj, minerálka); c) zajištění snídaně/svačiny; d) doprava služebním vozidlem; e) doprava na akce; f) osobní přeprava; g) čas nezbytný k zajištění dopravy (doprava na akce, osobní přeprava).

 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  07:00-16:00  -  Služba není poskytována o svátcích a ve dnech pracovního volna.
   Středa  :  07:00-16:00  -  Služba není poskytována o svátcích a ve dnech pracovního volna.
   Čtvrtek  :  07:00-16:00  -  Služba není poskytována o svátcích a ve dnech pracovního volna.
   Pátek  :  07:00-16:00  -  Služba není poskytována o svátcích a ve dnech pracovního volna.
   Pondělí  :  07:00-16:00  -  Služba není poskytována o svátcích a ve dnech pracovního volna.
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceny za odebrané služby jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. Základní služby: Individuální činnost 100,- Kč/hod. Skupinová činnost 80,- Kč/hod. Samostatná činnost 20,- Kč/hod. Uživatel si dále hradí náklady na akce (výlety, návštěvy kulturních akcí, vstupné, jízdné…) zajišťované stcionářem. Ceník úhrad je k dispozici na webových stránkách Charity Zábřeh: http://www.zabreh.caritas.cz/cs/cinnost/domovinka.php?menu=nase_cinnost

Fakultativní činnost

ANO

Denní stacionář Domovinka poskytuje tyto fakultativní činnosti:

 • Snídaně, svačina,
 • Nápoje (káva, čaj, minerálka),
 • Zajištění snídaně/svačiny,
 • Doprava služebním vozidlem,
 • Doprava na akce,
 • Osobní přeprava,
 • Čas nezbytný k zajištění dopravy (doprava na akce, osobní přeprava).

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Zábřeh

IČ poskytovatele

42766796

Kontaktní údaje na poskytovatele