Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením

Věkové skupiny

 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8979469
 • Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)
 • Adresa: Rokytnice 1,75104 Rokytnice
 • Telefon: 5810278037
 • E-mail: sau@domovrokytnice.cz
 • Web: www.domovrokytnice.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Rokytnice 5,75104 Rokytnice
 • Adresa: Rokytnice 171,75104 Rokytnice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Našimi uživateli jsou dospělí muži a ženy s mentálním a kombinovaným postižením od 19 let věku, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

V našem domově poskytujeme celoroční pobytovou službu

 • pro osoby s mentálním postižením;
 • pro osoby s kombinovaným postižením, přičemž kombinovaným postižením se primárně myslí mentální postižení s přidruženými zrakovými, sluchovými, tělesnými vadami;
 • pro osoby s kombinovaným postižením, přičemž kombinovaným postižením se myslí postižení funkcí tělesných, smyslových, nervových a komunikačních způsobených úrazem či onemocněním bez vazby na postižení mentální;

od 19-ti let věku, které mají z důvodu tohoto postižení sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Službami, které našim uživatelům poskytujeme, se snažíme vytvářet podmínky pro život srovnatelný s životem v běžné společnosti a postupně snižovat závislost našich uživatelů na službě.

Dlouhodobé cíle:

 1. Naším prvotním cílem je snaha o vytvoření co nejdomáčtějšího prostředí.
 2. Podpora kontaktu uživatelů s přirozeným společenským prostředím a jejich začleňování do běžného života.
 3. Co nejkvalitněji poskytovaná služba odborně vyškolenými pracovníky
 4. Podpora samostatnosti uživatelů Domova.

Hlavní zásady námi poskytované služby:

 1. Respektujeme svobodnou volbu uživatele a svobodu jeho pohybu
 2. Respektujeme a podporujeme důstojnost uživatele
 3. Podporujeme sociální začleňování našich uživatelů
 4. Podporujeme individuální přístup ke každému uživateli a jeho aktivizaci
 5. Provádíme služby na profesionální úrovni
 6. Podporujeme autonomii našich uživatelů

3. Nabízené činnosti

Obyvatelům našeho Domova poskytujeme pomoc při těchto základních činnostech: ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně případně poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické aktivity, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Základní soc. poradenství.

Obyvatelé mohou svůj volný čas trávit na jídelnách jednotlivých domovů a věnovat se aktivizační činnosti, nebo mohou navštěvovat dílnyv Domově, účastnist se různých zábav, výletů.... Zdravotní personál je v Domově přítomen 24 hod.denně. Do Domova přijíždí lékař 2x týdně, v úterý a ve čtvrtek. Rehabilitační péče je poskytována. Uživatelům je nabídnuta možnost navštěvovat canisterapii. Klienti si mohou dle chuti nakoupit v místní samoobsluze nebo v Domově u pojízdné prodejny.

Sociální služba je poskytovaná na základě písemně uzavřené sociální služby o poskytování sociální služby. Domov Na zámečku plánuje poskytování sociální služby podle osobních potřeb, přání a schopností uživatelů. Na individuálním plánování se podílí uživatel služby, jeho klíčový pracovník a koordinátor. Každý uživatel má svůj plán spolupráce a plán péče (jeho součástí je plán rizik).

 

4. Specifika služby

Domov Na zámečku Rokytnice je rozčleněn do několika domovů. Domov Zahradní domek je samostatně stojící objekt, který se nachází v areálu zámeckého parku. V přízemí se nachází jeden cvičný byt pro partnerskou dvojici. Činnosti uživatelů na Zahradním domku je připravují k větší samostatnosti a ke zvládnutí běžného života v chráněném bydlení i mimo něj. Hlavní budova je rozčleněna do několika domovů.

Důvodem pro nepřujetí uživatele do našeho Domova jsou autismus, problémové a agresivní chování a zdravotní stav vyžadující specializovanou zdravtoní péči.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Přehled úhrady za ubytování a stravu platných od 1. 7. 2020

počet pokojů             ubytování/den    strava/den    celkem/den

1-lůžkový pokoj         150,- Kč             170,- Kč       320,- Kč

2-lůžkový pokoj         140,- Kč             170,- Kč       310,- Kč

3-lůžkový pokoj         130,- Kč             170,- Kč       300,- Kč

4-lůžkový pokoj         120,- Kč             170,- Kč       290,- Kč

Fakultativní činnost

ANO

Domov nabízí tyto fakultativní služby: doprava autem Domova            18,22 Kč/kilometr

                                                            kopírování dokumentů                 2,42 Kč jedna strana

                                                                                                                4,84 Kč oboustranně

                                                            telefonní hovory z pevné linky     cena dle fakturovaných údajů

Architektonická bezbariérovost

ANO

Pokoj na jednom z domovů má při vstupu schod.

Budova Zahradní Domek je dvou podlažní bez výtahu.

Název poskytovatele

Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

61985911

Kontaktní údaje na poskytovatele