Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Chráněné bydlení Vincentinum, Chráněné bydlení (§ 51)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením

Věkové skupiny

 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let) - od 19-ti let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8780373
 • Druh služby: Chráněné bydlení (§ 51)
 • Adresa: Sadová 1426/7,78501 Šternberk
 • Telefon: 585004706
 • E-mail: reditel@vincentinum.cz
 • Web: www.vincentinum.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Revoluční 1375/55,78701 Šumperk
 • Adresa: Nádražní 1693/2,78501 Šternberk
 • Adresa: Za zahradami 1769/14,78501 Šternberk

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je poskytovaná dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením bez výrazných pohybových obtíží, které jsou schopny zvládat s podporou běžné úkony péče o vlastní osobu a o domácnost a aktivně spolupracovat na realizaci osobních cílů. Věková hranice pro přijetí klienta je stanovena od 18 do 64 let.

Služba není určena:

 •  imobilním osobám vyždujícím bezbariérové a speciálnětechnicky upravené prostředí
 •   osobám s nekompenzovaným záchvatovitým onemocněím (např epilepsií)
 •  osobám s agresívním a problémovým chováním z důodu chronického dušvního onemocněí (potvrzené vyjádřním psychiatra)
 •  osobám se závislostí na alkoholu nebo jiných návykových látkách.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání:

Posláním Chráněného bydlení Vincentinum ve Šternberku a v Šumperku je poskytovat přiměřenou podporu dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením tak, aby v běžném sociálním prostředí vedli plnohodnotný život a využívali vlastní dovednosti a schopnosti jako jejich vrstevníci.

Cíle:

1. Udržet a rozvinout individuální dovednosti klienta při zvládání péče o domácnost tak, aby se stal na službě co nejméně závislý a byl připraven na přechod do služby s nižší mírou podpory.

2. V maximálně možné míře rozvinout schopnosti klienta tak, aby mohl běžným způsobem využívat veřejné zdroje v komunitě a mohl být zaměstnán.

3. Udržet přirozené sociální vazby klienta a podpořit vztahy s blízkými osobami.

3. Nabízené činnosti

Základním cílem služby je umožnit lidem s mentálním a vícenásobným postižením bydlet v běžných domácnostech v přirozeném prostředí, s ohledem na zdravotní stav a dovednosti rozvíjet jejich dovednosti při zvládání péče o domácnost, využívat běžné zdroje, přirozené vazby, vytvářet podmínky pro optimální rozvoj schopností klienta tak, aby se stal na službě co nejméně závislý a mohl být zaměstnán a dosáhnout u klientů co nejvyšší soběstačnosti při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Základní činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, základní sociální poradenství.

4. Specifika služby

Individuální přístup: respektujeme individualitu každého klienta, jeho potřeby a přání, dovednosti, schopnosti, zdravotní stav Respektování lidských práv: plně respektujeme právo na vzdělání, práci, soukromí, samostatný pohyb, poskytnutí kvalitních informací; při poskytování služby se řídíme etickým kodexem pracovníků v sociálních službách Začlenění do společnosti: poskytujeme přiměřenou podporu tak, aby klienti žijící v běžné komunitě měli stejná práva a povinnosti, jako jiní spoluobčané Aktivní přístup k vlastnímu životu: zapojujeme klienty do plánování a hodnocení služby s důrazem na maximální samostatnost a nezávislost na sociální službě Služba probíhá na základě zpracovaných vnitřních pravidel, směrnic a nařízení ředitele vyplývajících z obecných zákonných povinností i z vnitřních potřeb zařízení. Existují pravidla pro všechny oblasti a činnosti poskytované služby, která jsou zaměřena na efektivitu, funkčnost v souladu s deklarovaným posláním, cíli a zásadami služby.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

1. Výše úhrad za ubytování a stravu je sjednána ve smlouvě dle platného sazebníku poskytovaných služeb poskytovatele, maximálně však ve výši stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., zákona o sociálních službách. Případná změna výše sazeb poskytovatelem je ošetřena novým dodatkem ke smlouvě, a to minimálně 30 dnů před jeho platností. Aktuální sazebník je zveřejněn na webových stránkách.

2. Úhrady jsou hrazeny zálohově v měsíci, za který náleží. V následujícím měsíci je provedeno vyúčtování dle skutečně poskytnutých služeb.

3. Úhrada za poskytování úkonů péče za kalendářní měsíc je ve sjednané výši dle platného sazebníku. 

Fakultativní činnost

ANO

Výše úhrad za fakultativní služby je stanovena v sazebníku poskytovaných služeb poskytovatele. Aktuální sazebník je zveřejněn na webových stránkách.

Fakultativní služby jsou vždy oboustranně sjednané před jejich poskytnutím.

Pravidelné fakultativní služby- používání vlastních elektrospotřebičů.

Fakultativní služby jednorázové, nepravidelné: ostatní fakultativní služby, jako např. přeprava klientů dopravním prostředkem poskytovatele, rekreace, výlety jsou účtovány dle skutečných nákladů.

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75004429

Kontaktní údaje na poskytovatele