Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Kontaktní centrum v Olomouci, Kontaktní centra (§ 59)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • dorost (16 – 18 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Kontaktní centrum v Olomouci poskytuje odborné sociální a poradenské služby lidem s projevy návykového (závislostního) chování a jejich blízkým v Olomouckém regionu, kteří se v této souvislosti ocitli v tíživé životní situaci (psychické, zdravotní, sociální, finanční, …).

Podrobná charakteristika cílové skupiny, okruhu osob:

 • uživatelé nealkoholových návykových látek;
 • osoby s kombinovanou závislostí;
 • rodiče, přátelé a příbuzní osob ohrožených návykovým chováním.

Charakteristika sekundární cílové skupiny, okruhu osob:

 • uživatelé nealkoholových drog, kteří používají šetrnější způsoby aplikace drog;
 • osoby experimentující či škodlivě užívající návykové látky, kteří cítí potřebu odborné péče.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Kontaktního centra v Olomouci je poskytovat na území města Olomouce a jeho okolí spektrum sociálních a adiktologických služeb uživatelům nealkoholových návykových látek a jejich blízkým, kteří se v této souvislosti ocitli v tíživé životní situaci, jsou ohroženi rizikovým chováním nebo se již rizikově chovají. Obsahem naší práce je podporovat a motivovat uživatele sociální služby ke změně dosavadního životního stylu s výhledem abstinence a snaha o jeho znovu zapojení do běžného způsobu života. Úkolem našich služeb je prevence a ochrana klienta i veřejnosti před možnými negativními sociálními, zdravotními a ekonomickými důsledky zneužívání návykových látek.

Obecným cílem Kontaktního centra v Olomouci je poskytovat odborné sociální, zdravotní a poradenské služby, vycházející z principu nízkoprahovosti a Harm Reduction, lidem s projevy návykového chování a jejich blízkým, kteří se v této souvislosti ocitli v tíživé životní situaci.

Cíle vychází z dlouhodobé individuální práce a naplňování principů sociálního začleňování uživatelů služby, kdy je maximálně podporován běžný způsob života.

Hlavním cílem je zlepšení kvality života klientů po stránce zdravotní, psychické a sociální, které by umožňovalo jejich smysluplné zapojení do společnosti.

Mezi další obecné cíle Kontaktního centra v Olomouci patří především:

Ve spolupráci s klientem dosáhnout:

-    minimalizace rizik spojených se současným způsobem života klientů,

-    maximální informovanosti u uživatelů návykových látek o rizicích spojených se současným způsobem života,

-    optimální péče o zdraví osob s problémem návykového chování, včetně začlenění do návazné sítě služeb,

-    rozvoje nebo udržení sociálních schopností a dovedností klientů,

-    aby klient samostatně zařizoval své běžné záležitosti,

-    optimálního sociálního začlenění uživatelů sociální služby,

-    obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou uživatele sociální služby,

-    psychické a sociální stabilizace rodičů, příbuzných a přátel osob ohrožených návykovým chováním.

3. Nabízené činnosti

Poradenství individuální/ párové/ rodinné

Zprostředkování detoxifikace a doporučení do léčby

Odborná podpora při zahájení abstinence či po absolvované léčbě

Sociální servis - poradenství, zprostředkování kontaktů, pomoc při jednání s úřady, asistence

Informační servis - oblast sociální, zdravotní, bezpečné braní a jiné

Výměnný program injekčního materiálu včetně per os kapslí a dalšího zdravotního materiálu

Testování infekčních onemocnění - HIV, Hepatitida B, C, Syfilis

Těhotenské testy

Základní zdravotní ošetření

Pomoc v krizi

Základní poradenství pro rodiče a osoby blízké klientů

Vstupní zhodnocení stavu a potřeb klienta

Hygienický servis

Potravinový servis

Kontaktní práce

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  08:30-17:00
   Úterý  :  08:30-17:00
   Čtvrtek  :  08:30-17:00
   Pátek  :  08:30-16:00
   Středa  :  08:30-18:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Společnost Podané ruce o.p.s.

IČ poskytovatele

60557621

Kontaktní údaje na poskytovatele