Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Sociálně právní poradenství pro zrakově postižené - Šumperk, Odborné sociální poradenství (§ 37)

Forma sociální služby

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby se zrakovým postižením

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dorost (16 – 18 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 2500401302
 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Adresa: 8. května 444/22,78701 Šumperk
 • Telefon: 583217105
 • E-mail: jandrtova@sons.cz
 • Web: www.sons.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Odborné sociální poradenství je  poskytováno osobám se zrakovým postižením od 16 let a rodinným příslušníkům (osobám blízkým) jednajícím v zájmu těžce zrakově postižených osob. Jedná se o základní a odborné sociální poradenství, směřující k řešení nepříznivé sociální situace vzniklé nebo hrozící v důsledku zrakového postižení (podle § 37 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb.).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poskytováním služby odborného sociálního poradenství se snažíme docílit co největšího rozvoje samostatnosti a nezávislosti osob se zrakovým postižením, motivujeme osoby se zrakovým postižením k takovým postupům a činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.

Poskytujeme poradenství, pomoc a podporu těm, kteří se ocitají v důsledku svého zrakového postižení v tíživé sociální situaci nebo jsou takovouto situací ohroženi.

Sociální poradny SONS ČR usilují zejména o to, aby lidé se zrakovým postižením netrpěli neznalostí svých práv a povinností, aby měli dostatek informací o dostupných službách a byli schopni vyjádřit své potřeby a efektivně hájit svá práva a oprávněné zájmy.

Konečným cílem je nezávislý a soběstačný člověk se zrakovým postižením plně integrovaný do společnosti, schopný samostatně a kvalifikovaně spravovat své záležitosti.

 

3. Nabízené činnosti

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb uživatele - zprostředkování vhodných navazujících služeb a aktivit zejména v okolí bydliště klienta - poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva - informace o základních právech a povinnostech v souvislosti s poskytováním sociálních služeb - odborné poradenství v oblasti sociálního zabezpečení: sociálních dávek, sociální péče, důchodového pojištění, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, pracovního práva a zaměstnanosti - pomoc při sepsání žádosti a odvolání - pomoc při zajišťování potřebných dokumentů k žádosti o sociální příspěvky a příspěvky na pomůcku - odborné poradenství v oblasti vzdělávání a přípravy k povolání - odborné poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, včetně možnosti seznámení se s kompenzačními pomůckami a zjištění informací o možnostech jejich opatření

4. Specifika služby

Služba je realizována ambulantní formou v prostorách pracoviště nebo v terénu v souvislosti s pomocí při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. vyřizování příspěvku na pomůcku či dávek na odb. sociálních věcí). Uživatelé se mohou na sociální poradnu obracet písemně, e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím osobní návštěvy v poradně. Poradenství je poskytováno také v rámci tzv. poradních dnů v Mohelnici, Zábřehu a Hanušovicích 1x měsíčně.

Zásady poskytování služeb:  - individuální přístup ke klientům  - diskrétnost, mlčenlivost, ochrana osobních údajů  - svobodná volba klientů  - důraz na odbornost zaměstnanců, prohlubování jejich znalostí při dalším vzdělávání Vchod do budovy je opatřen zvukovým navigačním majáčkem, který usnadňuje těžce zrakově postiženým lidem orientaci.

Pracoviště je vybaveno PC se speciálním sofwarem pro  slabozraké uživatele služeb a dalšími optickými pomůckami, které pomáhají zrakově postiženým uživatelům při vyřizování jejich záležitostí.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Čtvrtek  :  08:00-13:00  -  dle potřeby uživatelů
 •  
 • Ambulantní
  • Středa  :  08:00-16:30  -  na objednávku (8,00 - 12,00)
   Pondělí  :  09:00-16:30  -  na objednávku (12,30 - 16,00)
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je dle zákona č. 108/2006 Sb. poskytována bezplatně.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Prostory a kanceláře v 1. patře budovy bez výtahu. Pro občany pohybovým omezením  máme k dispozici místnost v přízemí. Tuto místnost můžeme pro účely poskytnutí služby využít po předchozí dohodě s uživatelem případně zájemcem o  službu.

Název poskytovatele

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek

IČ poskytovatele

65399447

Kontaktní údaje na poskytovatele