Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Odborné sociální poradenství, Odborné sociální poradenství (§ 37)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby se sluchovým postižením

Věkové skupiny

 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8412908
 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Adresa: Tovární 1332/1,79001 Jeseník
 • Telefon: 604111138
 • E-mail: cszp.186@tiscali.cz
 • Web: www.snncr.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby nedoslýchavé, neslyšící, ohluchlé, osoby s tinnitem až po nositele kochleárních implantátů, popřípadě osoby s kombinovanými vadami, z nichž jedno je sluchové postižení.

2. Smysl, poslání a cíl služby

 

Posláním služby je poskytovat informace specifické skupině osob se sluchovým postižením,především v oblasti odborného sociálního poradenství.Jde o sociálně - právní nároky - důchodové pojištění, možnosti příspěvků ke kompenzaci sluchové vady,zajištění kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené osoby,včetně instalace a servisu,dále servis a distribuce příslušenství ke sluchadlům.

V rámci odborného sociálního poradenství v místě poradny pro osoby se sluchovým postižením poskytují pracovníci informace o základních právech a povinnostech osob se sluchovým postižením,zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb,možnostech výběru druhu sociálních služeb,a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě.V rámci odborného sociálního poradenství SNN zprostředkovává pro osoby se sluchovým postižením (pomocí tlumočnických služeb - jedná-li se o neslyšící osobu) kontakt se společenským prostředím.Dále jsou poskytovány sociálně terapeutické činnosti,poskytování poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech,a hlavně SNN poskytuje pomoc při uplatňování práv,oprávněných osob.

3. Nabízené činnosti

Odborné poradenství pro sluchově postižené občany zahrnuje v části sociálně právního poradenství oblast důchodového pojištění,dávky SSP,příspěvek na mobilitu,příspěvek na opatření zvláštních pomůcek pro SP,průkazky pro osoby se zdravotním postižením,půjčovna kompenzačních pomůcek.Především jde o informace o vhodných kompenzačních a rehabilitačních pomůckách,pomoc při telefonickém a osobním zprostředkování dalších vhodných kontaktů ve spolupráci s odborníky, drobné opravy a úpravy sluchadel a dalších kompenzačních pomůcek, předvedení pomůcek podle osobního výběru a zdravotního stavu,nácvik používání sluchadel a kompenzačních pomůcek, pomoc při sepisování žádostí na orgány státní správy a samosprávy aj. instituce, důležité je i vyslechnutí uživatele (často je to forma psychoterapie) a hledání nejlepšího řešení osobní situace, ve které se uživatel nachází, součástí odborného poradenství je půjčování kompenzačních pomůcek.

4. Specifika služby

Specifika služby je dána potřebou konkrétní pomoci osobě se sluchovým ppostižením.Jde především o oblasti v orientaci v systému,technické poradenství zajišťující servis sluchadel,včetně opravy sluchadla; prodej příslušenství ke sluchadlům,kompenzační pomůcky pro SP; pomoc při pochopení úředního dokumentu či písemnosti; zprostředkování kontaktu (lékař,firmy,úřad aj.); pomoc při sepsání dokumentu - žádost,odvolání; doprovod uživatele na jednání na úřadě,firmě,ve škole u zaměstnavatele aj.Služby jsou poskytovány ambulantně nebo terénně na základě specifických potřeb každého z uživatelů individuálně, pružně se přizpůsobí těmto potřebám. Při poskytování služeb jsou samozřejmě dodržována práva (ochrana osobní svobody, soukromí, ochrana osobních údajů atd.) uživatelů a respektována volba uživatelů o způsobu využívání služeb. Poradenství je poskytováno takovým způsobem komunikace, který umožňuje plné pochopení předkládaných informací.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  08:30-16:30  -  pro uživatele
   Úterý  :  08:30-13:30  -  individuální dohoda
   Středa  :  08:30-16:30  -  pro uživatele
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytována bezplatně.U půjčovny je u některých pomůcek vyžadována úhrada zálohy na event.opravu vrácené poškozené pomůcky.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Vstup do objektu přes převýšení 3 cm.

Název poskytovatele

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. Krajská organizace Olomouckého kraje, p.s.

IČ poskytovatele

70937729

Kontaktní údaje na poskytovatele