Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Návrat do společnosti, Terénní programy (§ 69)

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní:

Komu je služba určena

 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • etnické menšiny
 • osoby v krizi

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Senioři (od 65 let)
 • Děti a dorost (7 –18 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Wellnerova 1215/1,77900 Olomouc

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby, které dovršily patnáct let a které žijí v nepříznivé sociální situaci a sami nejsou schopné ji překonat, jsou ohrožené sociálním vyloučením a osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a mezi většinovou společností obvykle nemají příliš dobrou pověst.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby terénní programy je posilovat samostatnou odpovědnost uživatelů služby za vlastní sociální situaci, minimalizovat dopady vyplývající z rizikového způsobu života a hájit práva a oprávněné zájmy uživatelů služby. Při poskytování služby se klade důraz na poskytování služby v přirozeném prostředí uživatelů a na komplexnost služby s ohledem na individuální přístup v poradenství. Poslání služby má za cíl podporovat sociální integraci a přispívat tak k větší soudržnosti společnosti. 

Cílem služby je přispět ke zlepšení integrace příslušníků cílové skupiny do společnosti posílením jejich důstojnosti, sebevědomí a soběstačnosti jako šancí k tomu, aby se stali rovnocennými členy společnosti.

3. Nabízené činnosti

V rámci naší služby Vám můžeme nabídnout: - podporu při řešení problému nezaměstnanosti a pomoc při hledání zaměstnání, - doprovázení – při jednání na úřadech, ve škole, školských zařízeních, k lékaři, apod., - podpora kontaktů s rodinou, přáteli, partnery a jinými blízkými osobami, - podporu v pravidelných návštěvách lékaře, - plánování v případě zadlužení – např. pomoc s vyřízením splátkového kalendáře - pomoc při vyřizování běžných záležitostí – pomoc např. při jednání v plynárně, elektrárně, s pronajímateli bytu apod. - zprostředkování kontaktu na navazující služby - sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností - služby dluhového poradce (protidluhové poradenství) - právní poradenství směřující k ochraně oprávněných zájmů – právní poradenství zejména v oblasti bydlení, diskriminace, pracovněprávních vztahů, sociálních dávek

4. Specifika služby

Služba Poradny pro občanství/ Občanská a lidská práva je poskytována terénní formou s převahou sociální práce v přirozeném prostředí uživatelů. Služba terénní programy je určena osobám sociálně vyloučeným nebo osobám sociálním vyloučením ohroženým. Mezi základní principy patří absolutní respekt k rozhodnutí uživatele, služba usiluje pomocí vhodných metod sociální práce a podpůrným právním servisem o co možná nejkomplexnější řešení tíživé sociální situace uživatele. V rámci naší služby mohou využít také bezplatné právní poradenství.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Úterý  :  08:00-17:00
   Středa  :  08:00-17:00
   Pondělí  :  08:00-17:00
   Pátek  :  08:00-17:00
   Čtvrtek  :  08:00-17:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytována ZDARMA.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služba je poskytována v přirozeném prosředí uživatelů služeb. Pokud by uživatelé potřebovali náhlevyhledat pracovníky v kanceláři, tak kancelář ve Šternberku je v prostorách v přízemí, které je odděleno z ulice jedním schodem, kancelář v Olomouci má výtah. 

Název poskytovatele

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

IČ poskytovatele

70100691

Kontaktní údaje na poskytovatele