Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Charita Zábřeh - Občanská poradna, Odborné sociální poradenství (§ 37)

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby v krizi
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - Služba je poskytována zletilým osobám od 18 let. V případě potřeby poskytuje pomoc zákonnému zástupci při řešení problémůjeho dítětě, neposkytuje však poradenství dětem a mládeži do 18 let.

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Zvole 82,78901 Zvole
 • Adresa: Zámecká 19/11,78985 Mohelnice
 • Adresa: Hradská 380/1,78983 Loštice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služby poskytované Občanskou poradnou jsou určené pro:

 • osoby v krizi
 • seniory a zdravotně postižené osoby, které potřebují pomoci s výběrem a vyřízením vhodné kompenzační pomůcky, a pro osoby pečující o tyto seniory či zdravotně postižené,

Poradenství je určeno osobám od 18 let. V případě potřeby poskytujeme pomoc zákonnému zástupci při řešení problémů jeho dítěte, neposkytujeme však poradenství dětem a mládeži do 18 let.

Služba je určena lidem, kteří jsou schopni komunikovat v českém jazyce alespoň na základní úrovni, případně si zajistí asistenta či tlumočníka, aby se byli schopni dorozumět. Pokud se dostaví zájemce, který nerozumí poradci a který není schopen si zajistit asistenta či tlumočníka, nabídne pracovník poradny zprostředkování takovéto osoby.

 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání Občanské poradny

Posláním Občanské poradny je poskytovat lidem informace o jejich právech, povinnostech či oprávněných zájmech. Poradna je zde pro občany, kteří se dostali do nepříznivé životní situace a klade si za cíl jim tuto situaci pomoci řešit poskytováním bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních rad, informací a případně další pomoci. Informace jsou zaměřeny především na pomoc a podporu v oblasti pracovního práva, rodiny a mezilidských vztahů, sociální pomoci, bydlení, oblasti sociálních dávek, dluhové problematiky, postupu při výběru a vyřízení vhodné kompenzační pomůcky aj. Poradenství je občanům poskytováno v poradně, v případě potřeby i v jejich přirozeném prostředí.

Cíle

Cílem poradenství není vyřešit uživatelovu situaci za něj, ale poskytnout mu takovou informaci či radu, která mu pomůže co nejrychleji a nejefektivněji svou situaci řešit vlastními silami. Cílem je tedy zmírnění či vyřešení toho, co uživatel definuje a předkládá jako svou zakázku, odstranění jeho sociální či psychické nouze. Snažíme se o to, aby v celém poradenském procesu k nám měl důvěru a abychom ho motivovali k samostatnosti. Necháváme uživateli volný prostor, aby mohl uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastních zodpovědných rozhodnutí.

Cílem Občanské poradny Charity Zábřeh je uživatel,  

 1. který získal nové informace nebo dovednosti, které povedou k zvýšení jeho samostatnosti a zvládnutí náročných situací, které život přináší,
 2. který se zorientoval ve své situaci a ví, jaké kroky musí učinit, aby se jeho situace mohla zlepšit,
 3. který zná svá práva a povinnosti,
 4. který umí v rámci řešení svého problému samostatně a aktivně jednat.

3. Nabízené činnosti

a) zprostředkování kontaktu se společenský prostředím: zprostředkování navazujících služeb b) sociálně terapeutické činnosti c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

Základní činnosti jsou poskytovány formou:

 • informací (např. číslo zákona nebo znění vybraných paragrafů, kontakt na jiné instituce) a rad (poradce s klientem hledají různé podoby řešení situace, zvažují jejich klady a zápory) z oblasti občanského práva, rodinného práva, v oblasti sociálních dávek a práva sociálního zabezpečení, v oblasti pracovně právních vztahů, v oblasti dluhové problematiky, kompenzačních pomůcek, poradenství občanům třetích zemí,
 • aktivní pomoci (při sepisování dokumentů, žádostí, odvolání, vyplňování formulářů, pomoc s podáváním návrhů a žalob k soudu, např. insolvenčních návrhů, návrhů na rozvod manželství, zvýšení či snížení výživného, vypořádání společného jmění manželů, vyhledání návodů a vzorů, konzultace o věcné správnosti písemnosti, pomoc s výpočtem a vyjednáním splátkového kalendáře, vysvětlení obsahu dokumentů apod.),
 • asistence (např. vyjednávání a doprovázení na soudní jednání a jednání s úřady, telefonické vyjednávání s třetí stranou, doprovod na úřad),
 • zprostředkování kontaktů na další specializované instituce.

 

 

 

4. Specifika služby

Poradna se specializuje na poradenství v oblasti dluhové problematiky, má akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení u MS ČR.

Dluhové poradenství – splátkové kalendáře, odvolání proti exekuci, platebnímu rozkazu,návrhy na oddlužení • Sociální poradenství – dávkové poradenství, námitky a žaloby proti nepřiznání důchodu, žádosti o odstranění tvrdosti zákona • Základní poradenství – informace, které mohou vyřešit nebo zmírnit obtížnou situaci člověka • Osobní poradenství – pomoc při hledání východisek z osobních problémů, problémů s pracovní neschopností, ubytováním, bydlením, dědictvím, darovacími smlouvami • Rodinné poradenství – žádosti o rozvod, zvýšení, snížení či zrušení výživného • Poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek • Poradenství v oblasti trestního práva – problematika amnestie, žádost o přeměnu trestu, výmaz z trestního rejstříku. • Pracovní poradenství – pomoc při hledání pracovního místa, pomoc při sepsání žádosti, životopisu

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  08:00-12:00  -  V případě potřeby v jiný čas dle telefonické domluvy.
 •  
 • Ambulantní
  • Pátek  :  8:00-12:00
   Úterý  :  08:00-16:00  -  Mohelnice 08:00-12:00
   Středa  :  08:00-14:30
   Čtvrtek  :  08:00-16:00  -  Mohelnice 8:00 - 12:30, Loštice 12:30-15:30
   Pondělí  :  08:00-15:30  -  Mohelnice 08:0 - 14:30
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Dle zákona o sociálních službách je poradenství poskytováno zdarma.

Fakultativní činnost

ANO

Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Zábřeh

IČ poskytovatele

42766796

Kontaktní údaje na poskytovatele