Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domov pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum, Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • dorost (16 – 18 let) - vyšší mírou podpory, péči nelze zajistit v přirozeném prostředí
 • mladší děti (7 –10 let) - vyšší mírou podpory, péči nelze zajistit v přirozeném prostředí
 • děti předškolního věku (1 - 6 let) - od 3 let s vyšší mírou podpory, péči nelze zajistit v přirozeném prostředí
 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - vyšší mírou podpory, péči nelze zajistit v přirozeném prostředí
 • mladší senioři (65 – 80 let) - vyšší mírou podpory, péči nelze zajistit v přirozeném prostředí
 • starší děti (11 – 15 let) - vvyšší mírou podpory, péči nelze zajistit v přirozeném prostředí
 • Dospělí (27 – 64 let) - vyšší mírou podpory, péči nelze zajistit v přirozeném prostředí
 • starší senioři (nad 80 let) - vyšší mírou podpory, péči nelze zajistit v přirozeném prostředí

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 8167770
 • Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)
 • Adresa: Sadová 1426/7,78501 Šternberk
 • Telefon: 585004706
 • E-mail: reditel@vincentinum.cz
 • Web: www.vincentinum.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Masarykovo nám. 1281/10,78701 Šumperk
 • Adresa: Olomoucká 1474,78391 Uničov
 • Adresa: Gymnazijní 1473,78391 Uničov

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je poskytována osobám s mentálním, případně kombinovaným postižením se sníženou soběstačností, které vyžadují pravidelnou péči a podporu jiné fyzické osoby.

Ve Šternberku je služba určena dětem ve věku od 3 let, v Šumperku a Uničově je služba poskytována dospělým osobám od dovršených 19 let věku.

Služba není určena:

 • osobám, které by z důvodu závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách narušovaly kolektivní soužití
 • osobám s nestabilizovanou duševní poruchou a sklony k agresivnímu chování.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání:

Posláním Domovů pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum ve Šternberku, Uničově a Šumperku je poskytovat přiměřenou individuální péči a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního, případně kombinovaného postižení. Smyslem služby je rozvinout osobní možnosti a schopnosti každého klienta a zároveň mu umožnit žít co nejspokojenější život.

Cíle:

 1. Prostřednictvím nabízených aktivit a činností rozvinout individuální dovednosti a schopnosti klienta tak, aby s ohledem na jeho zdravotní stav dosáhl co nejvyšší míry soběstačnosti a nezávislosti na službě a byl připraven na případný přechod do služby s nižší mírou podpory.
 2.  V maximálně možné míře začlenit klienta do přirozené komunity.

 Podporovat a rozvíjet přirozené sociální vazby klienta a vztahy s jeho rodinou a blízkými osobami.

3. Nabízené činnosti

Zásadním cílem sociální služby je optimálně rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti uživatelů služby tak, aby docházelo k jejich maximálně možné soběstačnosti a nezávislosti na službě. Základní služby: ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, komplexní základní nebo specializovaná ošetřovatelská péče, základní sociální poradenství. Nabídka aktivizačních a sociálně terapeutických činností: pracovní a výchovné terapie, rozvoj základních smyslových a rozumových schopností, nácvik sebeobsluhy, logopedie, rehabilitace, prenatální a senzomotorická stimulace, volnočasové aktivity, pobyty mimo zařízení, hipoterapie a jiné - dle individuálních požadavků a potřeb uživatelů.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

1. Výše úhrad za ubytování a stravu je sjednána ve smlouvě dle platného sazebníku poskytovaných služeb poskytovatele, maximálně však ve výši stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., zákona o sociálních službách. Případná změna výše sazeb poskytovatelem je ošetřena novým dodatkem ke smlouvě, a to minimálně 30 dnů před jeho platností. Aktuální sazebník je zveřejněn na www stránkách.

2. Úhrady jsou hrazeny zálohově v měsíci, za který náleží. V následujícím měsíci je provedeno vyúčtování dle skutečně poskytnutých služeb.

3. Úhrada za poskytování péče za kalendářní měsíc je ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Fakultativní činnost

ANO

Výše úhrad za fakultativní služby je stanovena v sazebníku poskytovaných služeb poskytovatele. Fakultativní služby jsou vždy oboustranně sjednané před jejich poskytnutím. Aktuální sazebník je zveřejněn na www stránkách.

Pravidelné fakultativní služeby- za používání vlastních elektrospotřebičů. Fakultativní služby jednorázové, nepravidelné -ostatní fakultativní služby, jako např. přeprava klientů dopravním prostředkem poskytovatele, rekreace, výlety jsou účtovány dle skutečných nákladů.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

75004429

Kontaktní údaje na poskytovatele