Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

JITRO Olomouc, o.p.s., Denní stacionáře (§ 46)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Děti a dorost (7 –18 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Dlouhá 496/58,77900 Olomouc

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Dospělí, děti a mladí dospělí (od 7 let do ukončení školní docházky)

 • s mentálním postižením
 • s kombinovaným postižením - kombinace dvou a více různých vad (včetně poruchy autistického spektra), z nichž zásadní je postižení mentální.

Sociální službu neposkytujeme:

1) klientům se zrakovým nebo sluchovým postižením (případně v jejich kombinaci),    kterým je nutné zajistit péči vyžadující:

 • odborné znalosti a dovednosti pracovníků v oblasti komunikace nebo v jiné oblasti
 • specifické či individuálně přizpůsobené prostředí;

2) klientům, kteří potřebují nepřetržitou podporu (tj. jeden pracovník pro jednoho klienta).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním ambulantní služby denního stacionáře je prostřednictvím individuálního přístupu a nabídky aktivit rozvíjet nebo udržovat dovednosti klientů potřebné pro běžný život a umožnit jim prožívat život srovnatelný s životem jejich vrstevníků.

Naším cílem je klient, který při zohlednění zdravotního stavu a věku:

 • s potřebnou podporou využívá vlastní zdroje pro řešení situací běžného života,
 • má dostatek příležitostí pro smysluplné naplnění volného času,
 • má možnost se s potřebnou podporou sám rozhodovat a přebírat zodpovědnost za svá rozhodnutí,
 • aktivně se zapojuje do společenského života.

3. Nabízené činnosti

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.Po zjištění potřebné míry podpory je služba nastavena tak, aby měl uživatel možnost uplatňovat vlastní, i minimální, dovednosti při všech činnostech týkajících se péče o jeho osobu. Vzhledem k šíři cílové skupiny (např. osoby s lehkým mentálním postižením i osoby s těžkým kombinovaným postižením) je uživatelům poskytována podpora při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko nebo vozík,při polohování, při přesunu z přízemí do patra s použitím výtahu. Je zajišťován doprovod uživatele v rámci budovy i areálu JITRA Olomouc o.p.s. (dále jen JITRO) při přesunu k jednotlivým aktivitám. Podpora a pomoc při podávání jídla a pití je poskytována v rozsahu od slovních instrukcí po vlastní podání jídla a pití druhou osobou.
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.Klientům je poskytována pomoc při použití toalety. K dispozici je pět toalet pro osoby používající vozík. Klientům trpícím inkontinencí jsou zajištěny důstojné podmínky pro výměnu inkontinenčních pomůcek, včetně zajištění soukromí. Pomoc a podpora při péči o osobní hygienu je v závislosti na individuální potřebě klienta poskytována formou slovní podpory a instrukcí až po provedení hygienických úkonů druhou osobou. V případě potřeby jsou k dispozici dva sprchové kouty pro osoby se sníženou pohyblivostí.
 3. poskytnutí stravy. Na základě požadavku klientů zajišťuje JITRO pouze obědy, které jsou dováženy ze Základní školy na Holečkově ulici v Olomouci. Oběd je podáván zpravidla od 11,30 do 13,30. Doba podávání oběda může být upravena dle aktuálních požadavků jednotlivých uživatelů, a při dodržování hygienických norem pro vydávání stravy.
 4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. JITRO nabízí svým uživatelům aktivizační a pracovní činnosti v  programu denního stacionáře. Klient si vybírá činnosti, o které má zájem. V prostorách JITRA se nacházejí tři dílny: keramická, dřevařská a tvořivá. Práce s různými materiály, učení se pracovním postupům a spolupráce při práci v dílnách napomáhá vytvářet a upevňovat pohybové, sociální a psychické schopnosti a dovednosti. Velký zájem projevují klienti o vaření a přípravu pokrmů, k dispozici jsou pro tyto účely dvě cvičné kuchyně s jídelnou. Další z aktivit nabízejí kluby: taneční, hudební, dramatický, počítačový, sociálního učení a cestovatelský. V prostorách JITRA je možnost trénovat přizpůsobené sporty (polybat, boccia). Ve výchovně vzdělávacích aktivitách jsou klienti srozumitelnou formou vzděláváni v oblastech, které pro svůj život potřebují (například nakupování, vztahy, komunikace, práce s počítačem). Jedná se o učení a upevňování činností běžně vykonávaných v domácnosti, k tomuto je stacionář vybaven počítači, Ipady, pračkou, sušičkou a dalším běžným vybavením. Klientům s těžším postižením je určena multismyslová místnost (snoezelen) s nabídkou relaxačních nebo aktivizačních zážitků. Další činnosti vycházejí z individuálního plánování a aktuálních potřeb a zájmů klientů.
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.Kontakt se společenským prostředím je zajišťován prostřednictvím výletů, pořádání vlastních akcí s prezentací stacionáře, účastí na akcích jiných organizací, informativních návštěv úřadů a jiných institucí a ve využívání dalších veřejných zdrojů. Výhodou je snadná dostupnost těchto zdrojů vzhledem k umístění stacionáře v centru krajského města.
 6. sociálně terapeutické činnostiSociálně terapeutickými činnostmi Jitra jsou veškeré probíhající aktivity, které se zaměřují na posilování sociálních i jiných dovedností klientů v každodenním životě ve společnosti. Konkrétní zaměření vychází z individuální potřeby klienta.
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostíJitro poskytuje klientům základní sociální poradenství. Poskytuje jim podporu při kontaktu s veřejností, s opatrovníkem, s ostatními klienty. Jitro postupuje v souladu se standardy kvality v sociálních službách a individuálními potřebami klientů.

 

4. Specifika služby

Naší výhodou je umístění denního stacionáře poblíž centra města, což usnadňuje zapojení se do společenského a kulturního života ve městě a využití běžně dostupných služeb. Spolupracujeme s rehabilitačním centrem JITRO, které nabízí individuální cvičení, infrasaunu a masáže. Každý rok před vánocemi a před velikonocemi zveme širokou veřejnost na tradiční řemeslné jarmarky.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Středa  :  06:00-16:00
   Pondělí  :  06:00-16:00
   Úterý  :  06:00-16:00
   Čtvrtek  :  06:00-16:00
   Pátek  :  06:00-16:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za poskytnuté sociální služby se odvíjí od hodinové sazby, účtovány jsou pobytové hodiny evidované v docházkových listech, v nichž je zaznamenán pobyt klienta v denním stacionáři. Do 25. dne předchozího měsíce hradí klient zálohovou platbu. Vyúčtování se na základě skutečně "odebraných" hodin provádí v následujícím měsíci. Součástí vyúčtování je i informace o fakultativních službách poskytnutých uživateli v minulém měsíci. Ceny za tyto služby se rovněž řídí sazebníkem, který je součástí Smlouvy o poskytování sociální služby.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

JITRO Olomouc, o.p.s.

IČ poskytovatele

29393647

Kontaktní údaje na poskytovatele