Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Charita Zábřeh - Středisko osobní asistence Zábřeh, Osobní asistence (§ 39)

Forma sociální služby

Terénní:

Komu je služba určena

 • senioři
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Senioři (od 65 let)
 • Děti do předškolního věku (0 - 6 let) - od 5 let
 • Děti a dorost (7 –18 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Zámecká 19/11,78985 Mohelnice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba osobní asistence je poskytována lidem, kteří jsou znevýhodněni z důvodu zdravotního postižení, věku nebo chronického onemocnění a jsou z části nebo zcela odkázáni na pomoc druhé osoby.

Jedná se o:

 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby s mentálním postižením
 • Osoby s tělesným postižením
 • Seniory

Věková struktura cílové skupiny

 • Děti předškolního věku (5 – 7 let)
 • Mladší děti (7 – 10 let)
 • Starší děti (11 – 15 let)
 • Dorost (16 – 18 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Mladší senioři (65 – 80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Střediska Osobní asistence Charity Zábřeh je umožnit seniorům a lidem se zdravotním postižením od 5 let věku začlenění do běžného života, kdy osobní asistent pomáhá uživateli služby zvládnout ty úkony, které by dělal sám, kdyby postižení neměl. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí uživatele žijícího na území děkanátu Zábřeh (jižní polovina bývalého okresu Šumperk.

Cílem osobní asistence je umožnit seniorům a lidem se zdravotním postižením od 5 let věku:

 • začlenit se do běžného života společnosti,
 • zachovat si plnohodnotný život udržením samostatnosti při respektování vlastních schopností uživatele,
 • co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí.

Dílčí cíle služby:

 • Klient, který se zapojuje do života společnosti, tak jak sám potřebuje a je zvyklý.
 • Klient, jehož potřeby jsou naplněny tak, jak potřebuje a co nejvíce dle svých zvyklostí.
 • Klient, který žije ve svém přirozeném prostředí.

3. Nabízené činnosti

Základní služby

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  

     Pomoc při osobní hygieně:

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • Pomoc při použití WC,

Pomoc při zajištění stravy:

 • Pomoc při přípravě jídla a pití,

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
 • Nákupy a běžné pochůzky,

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • Pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na úřady a instituce a zpět,

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

4. Specifika služby

Služba je poskytována celoročně a nepřetržitě (sedm dní v týdnu) dle potřeby uživatele, bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí uživatele (převážně v jeho domácnosti). Doba a rozsah osobní asistence závisí na míře podpory, věku uživatele, na jeho aktuálních potřebách a kapacitních možnostech poskytovatele.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Všední dny 7 - 19 hod. - 90Kč/hod.

Všední dny 19 - 7 hod. + víkendy a svátky - 100Kč/hod.

Fakultativní činnost

ANO

Osobní přeprava je poskytována jako doplňková činnost k základním službám osobní asistence. Je možné ji poskytnout pouze za předpokladu, že uživatel služby nemůže využít jiný dopravní prostředek či přepravu nemůže zajistit rodina.

 

Individuální přeprava osob na invalidním vozíku je poskytována jako doplňková činnost k základním službám osobní asistence. Cíleně je určena osobám s těžkým tělesným postižením, které se mohou přepravovat pouze na invalidním vozíku. K přepravě tak mohou využít speciálně upravený vůz Charity Zábřeh.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Zázemí služby je bezbariérové.

Bezbariérovost služby je závislá na domácnosti uživatelů, kde je služba poskytována.

Název poskytovatele

Charita Zábřeh

IČ poskytovatele

42766796

Kontaktní údaje na poskytovatele