Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Denní stacionář DC 90, Denní stacionáře (§ 46)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dorost (16 – 18 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Denní stacionář - služby je určena osobám s mentálním a kombinovaným handicapem od ukončené povinné školní docházky, tedy od 16  -64 let.  

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním denního stacionáře v DC 90 o.p.s. je poskytovat pomoc a podporu osobám se specifickými potřebami (mentálním nebo kombinovaným handicapem) v denním provozu, aby jejich život byl srovnatelný s životy zdravých spoluobčanů a vedl k samostatnosti, s přihlédnutím na jejich postižení a individuální potřeby. Poskytované služby se zaměřují na udržování sociálních vztahů, nácviku sociálních dovedností, podporování sociálního začlenění a rozvíjení osobních možností uživatelů, které vedou k seberealizaci a samostatnosti.

Cíle:

 1. podporovat a vést uživatele služby k soběstačnosti a samostatnosti, a to formou nacvičování a zvládání sebeobslužných úkonů
 2. podporovat samostatné rozhodování uživatelů o svém životě
 3. včleňovat uživatele služby do společnosti a předcházet sociální izolaci
 4. upevňovat a rozvíjet sociální a pracovní dovednosti tak, aby byl uživatel připraven a schopen vkročit do běžného života s případným uplatněním na trhu práce
 5. vytvářet podmínky pro smysluplné trávení volného času

 

3. Nabízené činnosti

1. Základní sociální poradenství 2. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 3. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 4. Poskytování stravy 5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 7. Sociálně terapeutické činnosti 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Posláním denního stacionáře v DC 90 o.p.s. je poskytovat pomoc a podporu osobám se specifickými potřebami (mentálním nebo kombinovaným handicapem) v denním provozu, aby jejich život byl srovnatelný s životy zdravých spoluobčanů a vedl k samostatnosti, s přihlédnutím na jejich postižení a individuální potřeby. Poskytované služby se zaměřují na udržování sociálních vztahů, nácviku sociálních dovedností, podporování sociálního začlenění a rozvíjení osobních možností uživatelů, které vedou k seberealizaci a samostatnosti.

V areálu DC 90 o.p.s umožňujeme uživatelům služby denní stacionář využít léčebnou rehabilitaci, která je v případě předpisu lékařem hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pátek  :  07:30-15:30
   Středa  :  07:30-15:30
   Čtvrtek  :  07:30-15:30
   Pondělí  :  07:30-15:30
   Úterý  :  07:30-15:30
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ano Ceník poskytovaných služeb stanovuje úhrady podle §12, odst. (2) písmeno a) a b), vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. za poskytování úkonů sociálních služeb a stravy v denních stacionářích, uvedených v odstavci (1) písm. a) až g).

Fakultativní činnost

ANO

Doprava -  dle aktuálního ceníku

Canisterapie - dle aktuálního ceníku

Rekondiční pobyty - dle aktuálního ceníku

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

DC 90 o.p.s.

IČ poskytovatele

00560618

Kontaktní údaje na poskytovatele