Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Denní stacionář, Denní stacionáře (§ 46)

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • dorost (16 – 18 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena lidem s mentálním a kombinovaným postižením od 18 do 64 let věku.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Spolusetkávání Přerov, z.ú. podporuje seberealizaci osob s mentálním handicapem a případným přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením od 16 let věku z Přerova a okolí. Umožňuje jim trávit čas smysluplně, pracovat na rozvoji svých osobních možností, a tím se lépe začlenit do společnosti.

Dlouhodobé cíle organizace pro roky 2016 – 2020

1/ zajistit finance, prostor a personál pro poskytování sociální služby

2/ poskytovat potřebné a smysluplné služby, tzn. mít takové klienty, kteří potřebují službu tohoto denního stacionáře

3/ pomáhat uživatelům s jejich integrací do společnosti

Principy poskytování služeb v organizaci Spolusetkávání Přerov, z.ú.:

Uživatel je prioritou.

           – je rovnocenným partnerem

           - služba je přizpůsobena individualitě uživatele

           - jsou respektována jeho práva, názor, volba, soukromí, důstojnost

           - přiměřená podpora – rovnováha v poskytování pomoci uživateli v oblastech, které pro

              svůj handicap obtížně zvládá, ale zároveň jeho směřování k co největší samostatnosti

            - zaměření na rozvoj schopností uživavate pro běžný život

Maximální podpora kontaktu s přirozeným prostředím.

Snaha o aktivní spolupráci s rodinou uživatele.

Přátelská atmosféra mezi:

           - uživatelem x personálem

           - uživatelem x uživatelem

           - zaměstnancem x zaměstnancem

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenských prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Ke každému klientovi je přistupováno individuálně s přihlédnutím k jeho handicapu a charakterovým vlastnostem. Každý uživatel si s pomocí personálu individuálně plánuje, kam chce při poskytování služeb směřovat, jaké má preference vůči své osobě, jakým způsobem chce dosahovat svých osobních cílů atd.

4. Specifika služby

Denní kapacita zařízení je 20 osob, jsme tedy menší skupina lidí s možností individuálně pracovat s klientem, službu směrovat podle potřeb jednotlivých uživatelů, uplatňovat přátelský přístup, úzce spolupracovat s rodinnými příslušníky.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pátek  :  06:30-15:30
   Úterý  :  06:30-15:30
   Středa  :  06:30-15:30
   Čtvrtek  :  06:30-15:30
   Pondělí  :  06:30-15:30
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Na službu si uživatel přispívá dle platného ceníku, výpočet vychází vždy z aktuálně odebíraných služeb, orientační výši úhrad sdělíme na dotaz v zařízení.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Od roku 2018 organizace disponuje plošinou, která uživateli umožní účastnit se většiny aktivit. Do všech místností celého objektu se zcela imobilní klient ale takto nedostane. Bezbariérové toalety a sprchy jsou k dispozici.

Název poskytovatele

Spolusetkávání Přerov, z.ú.

IČ poskytovatele

04150422

Kontaktní údaje na poskytovatele