Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

P-centrum - Poradna pro alkoholové a jiné závislosti, Odborné sociální poradenství (§ 37)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • dorost (16 – 18 let) - nezletilí uživatelé s písemným souhlasem zákonného zástupce

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6436814
 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Adresa: Lafayettova 47/9,77900 Olomouc
 • Telefon: 585221983
 • E-mail: poradna@p-centrum.cz
 • Web: www.p-centrum.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Primární cílovou skupinou jsou lidé starší 15 let věku, kteří nás sami kontaktují s potížemi v oblasti zneužívání návykových látek, případně s dalšími závislostmi. Služba je určena také rodinným příslušníkům či blízkým osobám uživatelů, které jsou ohrožené jejich návykovým chováním.

Specifika primární cílové skupiny:

 • uživatelé drog (látkových i nelátkových), kteří chtějí omezit či ukončit experimentování, rizikové nadužívání, zneužívání či závislostní chování odbornou pomocí;
 • blízké osoby a rodinní příslušníci, kteří jsou negativně ovlivňováni návykovým chováním jejich blízkých, vykazují taktéž znaky zvýšené zátěže (na úrovni psychické, vztahové či materiální) a chtějí tuto situaci změnit;
 • lidé, kteří absolvovali některý z typů rezidenční léčby a potřebují ambulantní formu doléčování a podporu při začleňování do běžného života a zároveň nesplňují podmínky pro zařazení do programu Doléčovacího centra.
 • nezletilí klienti (ve věku 15-18 let) s písemným souhlasem zákonného zástupce.

 

Sekundární cílová skupina je širší laická i odborná veřejnost se zájmem o drogovou problematiku. Poskytujeme informační a edukační materiály a další (osvětové) činnosti. 

Zájemci o službu, kteří nedovršili 15 let věku, jsou informováni o jiných možnostech poradenství, bývají odkazování na další služby zabývající se poradenstvím pro děti a dospívající. Bližší popis kontaktu s osobou mladší 15 let viz podkapitola 2.4.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním naší poradny je poskytování odborných  poradenských a terapeutických služeb v oblasti zneužívání návykových látek a závislostí. Služba je přístupná bez ohledu na typ závislosti či užívané návykové látky, stejně tak bez ohledu na historii a způsob užívání. Nabízíme ambulantní léčbu, terapii, poradenství a systematickou sociální práci. Vše poskytujeme zdarma a zároveň umožňujeme klientům zůstat v anonymitě.

 

 

 

3. Nabízené činnosti

Individuální poradenství - cílem poradenství je pomoc zorientovat se v tom, jak závažná je daná situace v souvislosti s užíváním návykových látek nebo závislostí na hazardních hrách . Jsme oporou při rozhodnutí abstinovat nebo alespoň omezit a kontrolovat návykové chování.

Individuální terapie – v rámci ambulantního léčebného programu se zabýváme příčinami, které souvisejí s aktuálními potížemi, pomáháme je zpracovat, pochopit a najít konkrétní možnosti řešení.  

Rodinné a párové poradenství - setkání s rodinnými příslušníky nebo partnery probíhají podobně jako individuální. V rámci konzultací se hledají společné cíle a možnosti řešení potíží spojených s návykovým chování.

Sociální práce - cílem je podpora klienta při řešení otázek spojených se zaměstnáním, dluhy, bydlením apod. Nabízíme pomoc při řešení nebo zprostředkováváme kontakty na cílenější a návazné služby v regionu.

Pomoc v krizi (krizová intervence) - tato pomoc je určena těm lidem, kteří nás kontaktují osobně nebo telefonicky v krizových situacích během naší provozní doby uvedené níže. Jedná se o okamžitou terapeutickou podporu a doporučení na další odbornou pomoc. 

Zprostředkování kontaktu na další odbornou pomoc - pomáháme se zajištěním dalších specializovaných návazných služeb jako je dluhové či právní poradenství, zdravotní a psychiatrická péče včetně pobytových léčebných programů apod.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Pondělí  :  08:00-18:00  -  polední pauza 12:00 - 13:00
   Úterý  :  08:00-18:00  -  polední pauza 12:00 - 13:00
   Středa  :  08:00-18:00  -  polední pauza 12:00 - 13:00
   Čtvrtek  :  08:00-18:00  -  polední pauza 12:00 - 13:00
   Pátek  :  08:00-12:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Bezbariérový přístup je zajištěn v přízemí (včetně WC). Po domluvě s pracovníky příjmové služby bočním vstupem z vedlejší ulice.

Název poskytovatele

P-centrum, spolek

IČ poskytovatele

60803291

Kontaktní údaje na poskytovatele