Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Klíč - centrum sociálních služeb, denní stacionář Slunovrat, Denní stacionáře (§ 46)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Děti a dorost (7 –18 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6085733
 • Druh služby: Denní stacionáře (§ 46)
 • Adresa: Dolní hejčínská 50/28,77900 Olomouc
 • Telefon: +420 585 425 921;+420 603 554 806
 • E-mail: petrklic@klic-css.cz
 • Web: www.klic-css.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby ve věku od 7 do 64 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, které mají sniženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení středního až hlubokého stupně, popř. kombinovaného s tělesným, smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním denního stacionáře Slunovrat je prostřednictvím sociální služby poskytovat lidem s mentálním postižením, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením, popř. s poruchou autistického spektra individuální podporu či pomoc v rozvoji či zachování znalostí, schopností a dovedností umožňujících osobní realizaci a setrvání v přirozeném společenství. 

Cílem služby je:

rozvoj či zachování schopností, znalostí a dovedností klienta s přihlédnutím k možnostem daným druhem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem,

dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě,

zachování či rozvoj přirozených mezilidských vztahů klienta.

3. Nabízené činnosti

Obsahem služby je zejména:

zajištění oběda,

podpora a pomoc při oblékání a svlékání, přesunu na lůžko či vozík, při podávání jídla a pití, pohybu uvnitř zařízení,

pomoc při osobní hygieně a použití WC,

rozvoj pracovně výchovné činnosti (úklidové práce, vaření), nácvik a rozvoj pohybových dovedností (chůze, sportovní činnosti, ruční práce),

rozvoj dovednosti dorozumět se, vyjadřovat své názory, navazovat a udržovat mezilidské vztahy, volnočasové aktivity, 

zprostředkování přiměřeného způsobu vzdělávání, popř. pracovního uplatnění,

podpora a pomoc při účasti na společenských, kulturních a sportovních akcích,

muzikoterapie, dramaterapie, bazální stimulace, perličková koupel, pobyt v relaxační místnosti,

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

základní sociální poradenství (podávání informací o návazných službách, podpora při řešení nepříznivé životní situace, informace o sociálních dávkách).

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  06:30-17:00
   Pondělí  :  06:30-17:00
   Pátek  :  06:30-17:00
   Středa  :  06:30-17:00
   Čtvrtek  :  06:30-17:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Strava v rozsahu: oběd: 105 Kč, úkony dle §12 vyhl. č. 505/2006 Sb.: 155/135* Kč/hod. (*pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně)

Fakultativní činnost

ANO

Přeprava služebním motorovým vozidlem je poskytována za smluvní cenu vycházející z nákladů na její realizaci.

Příprava vlastní stravy klienta je poskytována dle aktuálního ceníku.

Saunování, které je poskytováno dle aktuálního ceníku.

Architektonická bezbariérovost

ANO

ANO

Název poskytovatele

Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

70890595

Kontaktní údaje na poskytovatele