Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Romské komunitní centrum Žížalka, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • rodiny s dítětem/dětmi

Věkové skupiny

 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Děti a dorost (7 –18 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • děti předškolního věku (1 - 6 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Romské komunitní centrum Žížalka poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Cílovou skupinu sociálně aktivizační služby RKC Žížalka tvoří především romské rodiny s dětmi ve věku do 18-ti let, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace, žijící v městě Přerov.  

RKC Žížalka poskytuje své služby ve dvou formách:

 1. ambulantní formě – v zařízení
 2. terénní formě – převážně v domácnosti uživatele

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Romského komunitního centra Žížalka Oblastní charity Přerov je poskytnout pomoc a podporu rodinám s dětmi z města Přerova, které potřebují oporu a motivaci při překonávání a snižování důsledků krizových sociálních situací. Služby jsou poskytovány převážně v zařízení Romského komunitního centra a v domácnostech uživatelů. Při poskytování služeb vycházíme z individuálních potřeb rodiny.

Hlavním cílem je motivovat a aktivizovat rodiny z města Přerova, které spadají do cílové skupiny Romského komunitního centra Žížalka, k rozvoji jejich schopností a dovedností, které by směřovaly k prevenci sociálního vyloučení, snížení rizik při vzniku krizové sociální situace a následnému obnovení schopností samostatného fungování rodiny.

3. Nabízené činnosti

Romské komunitní centrum Žížalka poskytuje základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - podpora dětí a jejich rodičů při získávání znalostí a dovedností dítěte a to: výtvarnou činností, rozumovou výchovou, rozvojem řeči a komunikací, hudební výchovou, tělesnou výchovou; podpora rodičovského chování, vedení hospodaření a udržování domácnosti, osvěta v oblasti zaměstnanosti, řešení rodinné problematiky, doučování dítěte ve spolupráci s rodičem aj.

Sociálně terapeutické činnosti - př. nácvik vypisování formulářů, nácvik vyhledávání pracovních nabídek, výuka práce na počítači, nácvik péče o domácnost, nácvik péče o dítě, nácvik finančního hospodaření aj.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při odvolání, zprostředkování kontaktu na další odborníky, pomoc při řešení pracovní problematiky (hledání zaměstnání, pomoc při sepsání životopisu...), finanční (sestavení rozpočtu rodiny, pomoc při jednání s věřiteli, exekutory apod.) a bytové problematiky (pomoc při hledání bydlení, komunikaci s pronajímateli apod.) aj.; př. zprostředkování korespondence rodiny rodinnému příslušníkovi do vazby a výkonu trestu aj.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

4. Specifika služby

- práce s celou rodinou

- terénní forma služby je poskytována v přirozeném prostředí uživatele - v domácnosti rodiny

- v rámci ambulance probíhá činnost jak s dospělými uživateli, tak i s dětmi (nácvik rodiče při práci s dítětem, rozvoj sociálních dovedností dětí - učení se samostatnosti...)

- dobrá dostupnost služby pro uživatele - umístění zařízení v sociálně vyloučené lokalitě

- průměrný počet rodin, které využívají službu je 25 rodin

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Úterý  :  08:00-16:00
   Středa  :  08:00-16:00
   Pondělí  :  08:00-16:00
   Pátek  :  08:00-16:00
   Čtvrtek  :  08:00-16:00
 •  
 • Ambulantní
  • Úterý  :  08:00-12:00
   Středa  :  08:00-12:00
   Pondělí  :  08:00-12:00
   Pátek  :  08:00-12:00
   Čtvrtek  :  08:00-12:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba sociálně aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi RKC Žížalka je poskytována bezplatně.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Přerov

IČ poskytovatele

45180270

Kontaktní údaje na poskytovatele