Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Klíč - centrum sociálních služeb, domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč, Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Děti a dorost (7 –18 let) - pro osoby od 6 let věku
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 6008321
 • Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)
 • Adresa: Dolní hejčínská 50/28,77900 Olomouc
 • Telefon: +420 585 425 921; +420 603 554 806
 • E-mail: petrklic@klic-css.cz
 • Web: www.klic-css.cz

Další adresy služby

 • Adresa: Selské nám. 48/69,77900 Olomouc
 • Adresa: U dětského domova 820/10,77900 Olomouc

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

V závislosti na postižení klienta je služba poskytována v těchto budovách a skupinách:

Budova Dolní Hejčínská 28, Olomouc:

Osobám ve věku od 7 do 64 let, služba je poskytována i osobám starším 64 let, kterým začala být poskytována před dovršením tohoto věku a jejichž nepříznivá sociální situace nadále trvá a nemohla být vyřešena poskytováním jiné formy a druhem sociální služby a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení středního až hlubokého stupně, popř. kombinovaného s tělesným, smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra.

Skupina A

Osoby s mentálním postižením zpravidla středního až těžkého stupně, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením. 

Obvyklý počet klientů ve skupině je 9.

Skupina B

Osoby s mentálním postižením zpravidla středního až hlubokého stupně a poruchou autistického spektra, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením. 

Obvyklý počet klientů ve skupině je 4.

Skupina C

Osoby s mentálním postižením zpravidla těžkého až hlubokého stupně, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením. 

Obvyklý počet klientů ve skupině je 6.

Zde poskytovaná služba není určena pro osoby s mentálním postižením: 

 • kombinovaným se smyslovým postižením, které vyžaduje specializovanou péči v důsledku výrazného snížení sluchových a zrakových schopností, 
 • s projevy autoagrese, kterým není možné zamezit ochrannými opatřeními, popř. agrese, které není možné ovlivnit zákonem stanovenými opatřeními omezujícími pohyb osob. 

Budova U Dětského domova 10, Olomouc:

Osobám ve věku od 6 do 35 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu kombinace poruchy autistického spektra, mentálního postižení a problémového chování[1. Maximální věk vstupu do služby je 30 let. Služba je určena osobám s bydlištěm nebo trvalým pobytem v Olomouckém kraji. Službu je možné v případě dlouhodobě neobsazeného místa (nejméně 1 roku) po předchozí dohodě o finanční spoluúčasti na poskytování sociální služby mezi kraji, poskytovat i osobám s badlištěm nebo trvalým pobytem v jiném kraji.

Skupina[2] D

Osoby s poruchou autistického spektra v kombinaci s mentálním postižením a problémovým chováním. Skupina je určena dětem a mladistvým. 

Obvyklý počet klientů ve skupině je 6.

Skupina E

Osoby s poruchou autistického spektra v kombinaci s mentálním postižením a problémovým chováním. Skupina je určena mladým dospělým a dospělým.

Obvyklý počet klientů ve skupině je 5.

Zde poskytovaná služba není určena pro osoby s poruchou autistického spektra v kombinaci s mentálním postižením a problémovým chováním:

 • nevidomé,
 • imobilní,
 • s projevy sebepoškozování, které je ohrožují na životě a kterým nelze zamezit běžnými ochrannými opatřeními,
 • odsouzené za násilný trestný čin.

 

[1] Za osobu s problémovým chováním je považována osoba, u níž se projevuje dlouhodobé problémové společensky neakceptovatelné chování, kdy osoba není schopna respektovat normy chování v úrovni odpovídající věku, resp. rozumovým schopnostem, neboť mechanismy regulace jejího chování jsou výrazně oslabené či zcela nefunkční a osoba ohrožuje zdraví své i dalších osob.

[2] Ve vnitřních pravidlech Klíče je pro prostory skupin D a E používán pojem domácnost.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč je poskytovat prostřednictvím sociální služby podporu a pomoc lidem s:

 • mentálním postižením,
 • mentálním postižením kombinovaným s tělesným, smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra,
 • kombinací poruchy autistického spektra, mentálního postižení a problémového chování. 

Způsob realizace služby vychází z individuálně určených potřeb klientů. Služba ve spolupráci s přirozeným sociálním zázemím klientů a s využitím možností komunity usiluje o jejich osobní realizaci.

Cílem služby je:

 • rozvoj či zachování schopností, znalostí a dovedností klienta s přihlédnutím k možnostem daným druhem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem,
 • zvýšení či udržení míry soběstačnosti klienta a jeho nezávislosti na službě, příp. zmírnění důsledků úbytku jeho schopností a dovedností,
 • snížení četnosti a intenzity problémového chování klientů, příp. udržení úrovně dosažené prostřednictvím služby,
 • rozvoj či zachování přirozených mezilidských vztahů klienta.

3. Nabízené činnosti

Obsahem služby je zejména:

 • ubytování v jednolůžkových či vícelůžkových pokojích s vlastním nebo společným sociálním zařízením, případně s kuchyňským koutem,
 • poskytnutí 3 hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře), 
 • podpora a pomoc při oblékání a svlékání, přesunu na lůžko, při podávání jídla a pití, při pohybu uvnitř i mimo zařízení,
 • pomoc při osobní hygieně a použití WC, 
 • rozvoj pracovně výchovné činnosti (úklidové práce, práce v dílnách, vaření), nácvik a rozvoj pohybových dovedností (chůze, sportovní činnosti, ruční práce), 
 • podpora dovednosti dorozumět se, vyjadřovat své názory, navazovat a udržovat mezilidské vztahy,
 • zprostředkování přiměřeného způsobu vzdělávání, popř. pracovního uplatnění,
 • volnočasové a zájmové aktivity (např. poslech hudby, podpora a pomoc při účasti na společenských, kulturních a sportovních akcích), 
 • podpora při nakupování, návštěvě lékaře, cestování veřejnou dopravou, 
 • sociálně terapeutické aktivity s prvky muzikoterapie, dramaterapie a arteterapie, pobyt na zahradě, kontakt se zvířaty, 
 • podpora či pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • základní sociální poradenství (podávání informací o návazných službách, podpora při řešení nepříznivé životní situace, informace o sociálních dávkách)

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ubytování na pracovišti Dolní Hejčínská: v jednolůžkovém pokoji 270 Kč/den , ubytování v dvou nebo třílůžkovém pokoji 250 Kč/den, ubytování na pracovišti Nové Sady: v jednolůžkovém pokoji s vlastním sociálním zařízením 280 Kč/den, bez vlastního sociálního zařízení 270 Kč/den. Strava v rozsahu 3 hlavních jídel 235 Kč/den, poskytovaná péče - 100% příspěvku na péči. Po úhradě za ubytování a stravu musí klientovi zůstat 15% jeho příjmu. Ubytování není účtováno nezaopatřenému dítěti, tedy dítěti, které není poživatelem invalidního důchodu.  Dle § 74, odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách za pobytové služby poskytované nezaopatřenému dítěti v domovech pro osoby se zdravotním postižením hradí rodiče dítěte nebo rodič, kterému bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu do péče, popřípadě jiná fyzická osoba povinná výživou dítěte, úhradu za stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. 

Fakultativní činnost

ANO

Přeprava služebním motorovým vozidlem, příprava vlastní stravy klienta je poskytována dle aktuálního ceníku.

Saunování, hydroterapie - dle aktuálního ceníku (pro pracoviště na adrese Dolní Hejčínská). 

Zhotovení a předání výpisu individuálního záznamu o průběhu služby z informačního systému - dle aktuálního ceníku (pro pracoviště Nové Sady).

Architektonická bezbariérovost

ANO

ANO

Budova služby na adrese U Dětského domova 10 je bezbariérová částečně.

 

Název poskytovatele

Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

70890595

Kontaktní údaje na poskytovatele