Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Děti a dorost (7 –18 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Lapač 449,75114 Dřevohostice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Centrum Dominika Kokory p. o. poskytuje službu dospělým ženám s mentálním postižením i s možnými přidruženými kombinovanými vadami (fyzické a smyslové), ženám mobilním i imobilním.

Mezi stávající uživatelky zařízení patří i ženy, které nesplňují cílovou skupinu, jsou to ty, které jsou zde řádově již několik let a přechod do jiného zařízení, nebo návrat do přirozeného prostředí by pro ně nebyl možný z hlediska adaptace.

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí (27 – 64 let),
 • mladší senioři (65 -80 let),
 • starší senioři (nad 80 let)

Na svém detašovaném pracovišti v Dřevohosticích poskytujeme službu osobám  mentálním postižením od 3 let věku, které jsou závislé na pomoci - podpoře jiné osoby i s možnými přidruženými kombinovanými vadami (fyzické a smyslové), mobilním i imobilním. 

Rozdělení cílové skupiny podle věkového rozmezí:

 • Děti předškolního věku (3 – 6 let)
 • Mladší děti (7 – 10 let)
 • Starší děti (11 – 15 let)
 • Dorost (16 – 18 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Mladší senioři (65 – 80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

Službu nejsme schopni zabezpečit pro osoby:

-           jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

-          s diagnózou akutní infekční  nemoci,

-          jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Centrum Dominika Kokory, p. o. - Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je podpora v soběstačnosti uživatele, zapojení do aktivizační činnosti, vytvoření podmínek rodinného prostředí a snaha přiblížit uživatele běžnému způsobu života a poskytovat sociální pobytovou službu s přiměřenou míru potřebné podpory a péče tak, aby jejich život byl aktivní a smysluplný a aby směřoval k naplňování jejich osobních potřeb a přání.

U uživatelů v seniorském věku zajistit poskytovanými službami důstojné podmínky pro život ve stáří.

Centrum Dominika Kokory, p. o. - Cílem je snaha dosáhnout u uživatele takového stupně samostatnosti v sebeobsluze, v praktických činnostech, prostorové orientaci a komunikaci, aby byl co nejméně závislý na pomoci druhé osoby, popř. byl schopný se zpět integrovat do společnosti nebo využívat dále službu s menší mírou podpory (např. chráněné bydlení).

U uživatelů v pokročilém věku zajistit důstojný život, bezpečí a kvalitní úroveň služby.

3. Nabízené činnosti

Poskytujeme tyto činnosti:

 • ubytování,
 • stravu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Centrum Dominika Kokory, p. o. - Nabízíme celoročně a nepřetržitě komplexní péči a individuální přístup k uživatelům, což zajišťujeme prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků.

Služby poskytované v Centru Dominika Kokory, p. o. jsou založeny na dodržování následujících principů:

 • princip individuální služby
 • ochrana práv a svobod uživatelů
 • vytváření důstojných životních podmínek
 • respektování vlastního názoru, soukromí a potřeb uživatelů
 • podpora soběstačnosti
 • ochota a snaha pružně reagovat na potřeby uživatelů
 • princip dodržování diskrétnosti
 • týmová spolupráce všech úseků
 • snaha zabezpečit příjemné a nekonfliktní pracovní prostředí pro zaměstnance
 • vzdělávání a prohlubování znalostí zaměstnanců
 • spolupráce s rodinou uživatele

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Centrum Dominika Kokory, p. o.

Uživatel je povinen zaplatit úhradu za ubytování a úhradu za stravu stanovenou ve smlouvě.

Cena za stravu je stanovena jako součet částky nákladů na potraviny a částky provozních nákladů.

Pokud by uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši 15% jeho měsíčního příjmu, částka úhrady se sníží.

Fakultativní činnost

ANO

náklady na auto (výlety, zájezdy) - úhrada dle jízdného

soukromé telefonáty - úhrada dle skutečných vyčíslených nákladů

Architektonická bezbariérovost

ANO

Pracoviště Kokory:

Celá budova je řešena bezbariérově včetně bezbariérového přístupu z dvorního traktu objektu. Středem budovy prochází evakuační výtah.

Pracoviště Dřevohostice:

Celý objek je bezbariérový s vlastním parkovištěm. Domov je stavebně rozdělen na 3 části.: A, B, C (všechny části jsou bezbariérově propojeny).

Název poskytovatele

Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

61985929

Kontaktní údaje na poskytovatele