Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Azylový dům, Azylové domy (§ 57)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - od 18ti let
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 1495713
 • Druh služby: Azylové domy (§ 57)
 • Adresa: Řepčínská 245/113,77900 Olomouc
 • Telefon: 585750676
 • E-mail: azylovy.dum@olomouc.eu
 • Web: www.olomouc.eu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Okruh osob, kterým je sociální služba určena (cílová skupina):

Cílovou skupinou Azylového domu jsou muži ve věku od 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a kteří:

 • přišli o své bydlení nebo jsou ohroženi jeho ztrátou
 • mají sníženou nebo žádnou schopnost řešit vzniklou situaci
 • chtějí s podporou pracovníků zařízení tento problém aktivně řešit tak, aby žili způsobem, který je ve společnosti považován za běžný
 • jsou samostatní v běžných úkonech sebeobsluhy
 • jsou způsobilí platit za sociální službu
 • domluví se česky nebo slovensky alespoň na základní úrovni.

Službu nemůžeme poskytnout osobám neslyšícím, nevidomým, osobám s fyzickým postižením (nezvládající bariérovost budovy) a osobám, které vzhledem k nedodržování osobní hygieny zásadním způsobem narušují soužití s ostatními klienty.

Podmínky pro přijetí:

 • předložení vyplněné Žádosti o poskytování sociální služby
 • předložení platného dokladu totožnosti - občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu, řidičský průkaz nebo cestovní pas
 • předložení potvrzení praktického lékaře o způsobilosti k využívání pobytové sociální služby - akceptujeme platnost posudku v délce 14 dní
 • samostatnost v běžných úkonech sebeobsluhy – bez pomoci jiné osoby zvládá obléci se a dojít na pokoj, do sprch, na toaletu a do obchodu
 • u cizinců - předložení průkazu o povolení pobytu (netýká se občanů členského státu Evropské unie)
 • u osob s rozhodnutím soudu o omezení svéprávnosti předložení tohoto rozhodnutí a rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka
 • absolvování vstupního pohovoru s pracovníkem zařízení pro zjištění informací, zda zájemce spadá do cílové skupiny a vzhledem ke své situaci objektivně potřebuje podporu pobytové sociální služby (zda zájemce je či není schopen řešit ztrátu bydlení samostatně bez podpory sociální služby).

Poskytování sociální služby je odmítnuto zájemci, pokud:

 • nepředložil platný doklad totožnosti - služba není poskytována anonymně, cizinec ze zemí mimo Evropskou unii nepředložil průkaz o povolení k pobytu a osoba nezpůsobilá právně jednat nepředložila kopii rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti a usnesení soudu o ustanovení opatrovníka
 • žádá o sociální službu nebo službu, kterou Azylový dům neposkytuje (např. žádá jen o ubytování – nenahrazujeme komerční ubytovny, nebo žádá o trvalý pobyt) – v takovém případě mu pracovníci zprostředkují dle aktuálních možností kontakt na požadovanou službu
 • prokazatelně nespadá do cílové skupiny (např. nebylo prokázáno snížení či ztráta schopnosti vzniklou situaci řešit, není samostatný v běžných úkonech sebeobsluhy, nedomluví se česky nebo slovensky ani na základní úrovni)
 • jeho zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby Azylový dům (nedoloží aktuální posudek praktického lékaře – akceptujeme platnost posudku v délce 14 dní)
 • mu bylo Azylovým domem ukončeno poskytování sociální služby z důvodů porušení smlouvy v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti
 • je-li kapacita Azylového domu naplněna (kapacita je 48 lůžek).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Posláním Azylového domu je prostřednictvím ubytování na přechodnou dobu a individuální sociální práce podpořit muže v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení v jejich ukotvení, stabilizaci, začlenění do společnosti, rozvoji schopností pro hledání vhodných východisek a aktivním řešení jejich životní situace a zvládání nároků každodenního života.

Cíle Azylového domu:

Cílem poskytování sociální služby je motivace klientů a rozvoj, popř. zachování, jejich schopností k samostatnému řešení problémových sociálních situací. Cíle je dosahováno pomocí individuálně plánovaných kroků vycházejících z potřeb každého klienta a prostřednictvím poskytnutí krátkodobého ubytování. Plánované kroky by měly vést k postupnému začleňování klientů zpět do společnosti tak, aby žili běžným způsobem života.

Zásady poskytování sociální služby:

 • Zásada svobodné volby – každý klient si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své dosavadní situace. Zaměstnanci klientovi navrhují nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání. Zaměstnanci respektují právo volby v případě, že to podmínky poskytované služby dovolí.
 • Zásada mlčenlivosti – všichni zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí o věcech klientů, které se dozví v souvislosti s výkonem svého zaměstnání
 • Zásada podpory samostatnosti klienta – s klientem je pracováno tak, aby se neprohlubovala jeho závislost na poskytovaných službách, ale naopak, aby se učil v co největší míře přebírat odpovědnost za vlastní osobu.
 • Zásada jednotných pracovních postupů – všichni zaměstnanci postupují podle stejné metodiky, jejich jednání je pro klienty předvídatelné, nedochází k rozdílnému uplatňování např. sankcí, všichni klienti mají stejná práva a povinnosti.
 • Zásada individuálního přístupu ke klientům – je brán zřetel na individuální odlišnosti mezi jednotlivými klienty a jsou respektovány jejich osobnostní předpoklady, je kladen důraz na jejich individuální potřeby.
 • Zásada odbornosti a týmové práce personálu – důraz na vzdělávání zaměstnanců v přímé péči, vzájemná komunikace (sdílení informací), koordinace práce, pravidelné porady, supervize a jednotný pracovní postup
 • Zásada zajištění podpůrného a bezpečného prostředí - klienti mají zajištěno bezpečné prostředí v budově AD (existence postihů při nedodržení pravidel, zajištění soukromí při individuálních kontaktech, uzamykatelné skříňky pro klienty, kamerový systém pro zajištění bezpečnosti objetu).

3. Nabízené činnosti

1. Individuální sociální práce s cílem aktivizovat a podporovat klienta při uplatňování jeho práv a zájmů a při obstarávání osobních záležitostí vedoucích k naplnění cílů spolupráce uvedených ve Smlouvě o poskytování sociální služby. 2. Ubytování ve 2 – 4 lůžkových pokojích na dobu určitou na základě uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby, maximálně však na 12 měsíců. Součástí jsou podmínky pro osobní hygienu, samostatnou přípravu stravy ve společných kuchyňkách, praní a žehlení osobního prádla a výměna ložního prádla. Avšak ubytování není samotným cílem služby, je prostředkem umožňujícím dlouhodobou individuální sociální práci vedoucí k posílení schopnosti klientů vést běžný život. 3. Aktivizační a volnočasové činnosti – internet a počítač, aktivizační program v rozsahu 20 hodin měsíčně, skupinové aktivity pro klienty.

4. Specifika služby

Kapacita služby: 48 lůžek. Provozní doba zařízení: nepřetržitý provoz, vedoucí služby Azylový dům je oprávněn tuto dobu z provozních důvodů upravit (např. z důvodů pravidelné deratizace budovy). Budova zařízení není bezbariérově upravena. Příjem klientů probíhá denně v pracovní dny 8:00 - 13:00 hod. a 14:00 – 16:00 hod., v pátek : 8:00 - 12:00, s výjimkou situace, kdy by neposkytnutí sociální služby ohrozilo život nebo zdraví zájemce. Ubytování nového klienta je možné až po podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby, kterou za poskytovatele uzavírá vedoucí služby nebo jeho zástupce a to v úředních hodinách vedoucího služby (pondělí až pátek: 9:00 - 11:00 hod.; pondělí a středa:13.00 až 15:30 hod.). Z bezpečnostních důvodů je: • budova zařízení uzavřena každý den od 22:00 do 06:00 hodin • na zařízení kamerový systém s možností záznamu. Na zařízení je zakázáno konzumovat alkohol či jiné návykové látky, přicházet pod jejich vlivem a donášet je na zařízení. Netolerujeme agresivní chování.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za poskytování služby 1.Výše úhrady činí 66,- Kč za každý den, kdy je sociální služba poskytována 2.Termín splatnosti úhrady je poslední pracovní den daného měsíce, ve kterém je služba poskytována. 3.Úhrada za poskytnuté služby je hrazena v hotovosti do pokladny AD nebo bezhotovostním převodem.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Statutární město Olomouc

IČ poskytovatele

00299308

Kontaktní údaje na poskytovatele