Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni, Azylové domy (§ 57)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby bez přístřeší
 • rodiny s dítětem/dětmi

Věkové skupiny

 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • děti předškolního věku (1 - 6 let)
 • dorost (16 – 18 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena plnoletým matkám s dětmi, ženám, kterým byly svěřeny děti do péče bez přístřeší, prokazatelně těhotným plnoletým ženám bez přístřeší a těhotným ženám, matkám s dětmi, které se staly oběťmi domácího násilí nebo jsou jím ohroženy.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Služby azylového domu jsou poskytovány plnoletým matkám s dětmi, ženám, kterým byly svěřeny děti do péče a prokazatelně těhotným dospělým ženám, které se ocitly v mimořádně náročné životní situaci spojené se ztrátou přístřeší, které chtějí svou situaci aktivně řešit a jsou nezávislé na fyzické pomoci druhých. Zařízení je určeno také těhotným ženám, ženám a matkám s dětmi v situacích, kdy jsou ohroženy jejich základní lidské potřeby, jako je bezpečí, zázemí, hygiena, spánek, teplo, nebo byly vystaveny domácímu násilí psychickému, fyzickému, ekonomickému, sociálnímu.

Posláním Azylového domu pro matky s dětmi v tísni v je pomoc těmto rodinám  překlenout jejich obtížné životní období a podpořit je při návratu do běžného života, a to formou dočasného ubytování a poradenství zaměřeného na zvýšení jejich soběstačnosti a schopnosti řešit své životní problémy.

3. Nabízené činnosti

Služba je poskytována v tomto rozsahu:

- Pomoc při zajištění stravy - vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy.

- Poskytnutí ubytování - po dobu zpravidla 6 měsíců (maximálně však na 1 rok); umožnění celkové osobní hygieny; vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla.

- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálního plánu uživatelky, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za pobyt je stanovena v souladu s nařízením vyhlášky č. 505/2006 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí takto: matka s dětmi 90 Kč za dospělou osobu, 70 Kč za každé dítě. Těhotná žena 130 Kč za dospělou osobu bez dítěte Úhrada nájmu je za každý i započatý den. Úhrada za pobyt zahrnuje také vytápění, telou a studenou vodu, elektrický proud a likvidaci odpadů.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Pokoje azylového domu jsou umístěny v 1. a 2. patře domu bez výtahu.

Název poskytovatele

Charita Přerov

IČ poskytovatele

45180270

Kontaktní údaje na poskytovatele