Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Odlehčovací služby, Odlehčovací služby (§ 44)

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní:

Komu je služba určena

 • senioři
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Senioři (od 65 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 9136036
 • Druh služby: Odlehčovací služby (§ 44)
 • Adresa: Studentská 658/3,77900 Olomouc
 • Telefon: 603410620
 • E-mail: martin.jirotka@gp.cz
 • Web: www.gp.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou odlehčovací služby jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku- senioři, chronického onemocnění, kombinovaného postižení, zdravotního postižení nebo mentálního postižení.

Službu poskytujeme osobám ve věku od 19 let a výše ( mladí dospělí 19- 26 let, dospělí 27- 64 let, mladší senioři 65- 80 let, starší senioři nad 80 let).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Smyslem odlehčovací služby, je:

 • umožnit osobám z cílovýh skupin, které již potřebují pomoc, zůstat ve svém přirozeném prostředí, 
 • předcházet situaci, kdy musí již vyhledat službu pobytovou,
 • poskytnout osobám, z cílových skupin, služby a takovou míru pomoci a podpory, aby byla zachována kvalita jejich života.

Posláním odlehčovací služby je umožnit uživatelům, kteří žijí v domácnostech a rodinách a jsou odkázáni na pomoc jiných osob, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí a mohli trávit svůj čas tam, kde jsou zvyklí, aniž by byla snížena kvalita jejich života, a to prostřednictvím poskytované individuální pomoci a podpory.

Přirozeným sociálním prostředím se rozumí rodina a sociální vazby k osobám blízkým, domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost a také místa, kde pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity.

Cílem je poskytovat odlehčovací službu tak, aby se stala nenarušující a přirozenou součástí života uživatelů služby a jejich rodin. V souladu s lidskými právy, zachováním lidské důstojnosti, tak, aby byl uživatel rovnocenným partnerem poskytovatele služby.

Mottem naší služby je: „Péče, díky níž můžete být tam, kde to máte rádi.“

3. Nabízené činnosti

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

 

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Sobota  :  7:00-19:00
   Neděle  :  7:00-19:00
   Pátek  :  7:00-19:00
   Úterý  :  7:00-19:00
   Středa  :  7:00-19:00
   Čtvrtek  :  7:00-19:00
   Pondělí  :  7:00-19:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník terénních odlehčovacích služeb

Úhrada za poskytování jednotlivých úkonů je uvedena jako hodinová sazba (částka), sazba za poskytnutý úkon. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Nejmenší časová dotace úkonu je 15 min.

Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2022.

Poskytované základní činnosti podle zákona o sociálních službách

A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: - 135 Kč/hod

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i

vnějším prostoru,

B. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní

hygienu: - 135 Kč/hod

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC,

C. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: - 135 Kč/hod

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku,

zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

D. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: -  135 Kč/hod

1. doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány

veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální

služby a doprovázení zpět,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a

podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

E. sociálně terapeutické činnosti: - 135,- Kč/hod

1. činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

F. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání

osobních záležitostí: - 135 Kč/hod

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

2. pomoc při vyřizování a obstarávání běžných záležitostí, 

G. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: - 135 Kč/hod

1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a

dovedností,

2. podpora při zajištění chodu domácnosti.

Poskytované fakultativní činnosti podle zákona o sociálních službách

H. péče o malé domácí zvíře (venčení, krmení a úklid) 380 Kč/hod

I. pedikúra 380 Kč/hod

J. soukromá přeprava uživatele služebním vozidlem 18 Kč/km

Fakultativní činnost

ANO

soukromá přeprava uživatele služebním vozidlem

pedikůra

péče o malé domácí zvíře (venčení, krmení a úklid)

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Global Partner Péče, z.ú.

IČ poskytovatele

09903046

Kontaktní údaje na poskytovatele