Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Poradna Hanušovice, Odborné sociální poradenství (§ 37)

Forma sociální služby

Terénní:

Komu je služba určena

 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - od 18 let
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4776868
 • Druh služby: Odborné sociální poradenství (§ 37)
 • Adresa: Hlavní 137,78833 Hanušovice
 • Telefon:
 • E-mail:
 • Web: https://mashp.cz/

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Odborné sociální poradenství je sociální služba podle § 37 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba je poskytována ambulantní formou.

CÍLOVÁ SKUPINA
Služby jsou určeny jednotlivcům starším 18 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou touto situací ohroženi. Tato nepříznivá sociální situace je spojena se zadlužením a zároveň se klienti potýkají s některým z dalších typů nepříznivé sociální situace, např.
- Nestabilní bydlení, bytová nouze nevyhovující bydlení
- Dlouhodobá nebo opakující se nezaměstnanost, obtížná uplatnitelnost na trhu práce
- Potíže ve zvládání rodinného rozpočtu
- Sociální vyloučení jako důsledek předsudků
- Sociální patologické jevy v rodině (závislosti, výchovné problémy dětí, trestná činnost…)
- Neexistující nebo nefunkční sociální síť, chybějící zdroje na řešení problémů,
- Závislost na sociálních dávkách, důchodu
- Potřeba větší podpory při řešení nepříznivé sociální situace

2. Smysl, poslání a cíl služby

POSLÁNÍ SLUŽBY
Posláním Poradny Hanušovice je poskytování odborného sociálního poradenství a je zaměřeno na poradenství v dluhové problematice. Důležitou součástí je motivování a poskytování pomoci a podpory osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace anebo jsou touto situací ohroženi. Především v souvislosti se zadlužeností a které nemají dostatek informací, dovedností nebo prostředků potřebných pro její řešení vlastními silami.


Poradna Hanušovice pomáhá lidem hledat řešení jejich nepříznivé situace, informuje je o jejich právech a také povinnostech. Dále je informuje o dostupných službách, pomáhá lidem při vyjádření jejich vlastních potřeb a podporuje je ve snaze, aby dokázali problémy vyřešit sami, nebo aby dokázali předcházet vzniku nepříznivé sociální situace.
Nepříznivou sociální situací je jakýkoliv osobně vnímaný problém uživatele služby, se kterým si sám nedokáže poradit.

CÍLE SLUŽBY
- Klient je informován o možnostech řešení své nepříznivé situace
- Cílem služby je klient, jehož situace se díky poskytnutí pomoci v některé oblasti zlepšila
- Pomoci klientovi při řešení tíživé sociální situace
- Aktivní spolupráce klienta na řešení tíživé sociální situace
- Nevytvářet závislost klienta na službě

3. Nabízené činnosti

POPIS SLUŽBY
Služba poradny je zajištěna na základě předchozí domluvy s klientem, převážně ambulantně v konzultační místnosti. V pondělí od 13:00 do 15:00 probíhá volný příjem zájemců o službu bez předchozího objednání. V dalších dnech se pracovník věnuje konzultacím objednaných klientů, nebo studiu a přípravě podkladů pro klienty.
Základní činnosti při poskytování odborného poradenství jsou zajištěny v rozsahu těchto úkonů:

1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících služeb
Při hledání řešení nepříznivé sociální situace zájemce postupuje poradce komplexně, snaží se využít všech možností a zdrojů. Poradce má přehled o síti služeb v daném regionu a v případě, kdy služba potřebnou pomoc nenabízí, odkáže poradce zájemce na jinou službu, úřad, případně jiný subjekt, který může pomoci při řešení nepříznivé sociální situace.
Poradce vysvětluje klientovi postupy v jeho případu a to jak v konkrétní rovině, tak i v obecné. Informuje klienta o lhůtách, které jsou důležité při řešení jeho situace, upozorňuje klienta na rizika a podporuje klienta v samostatném jednání s jinými organizacemi, či úřady.

2. Sociálně terapeutické činnosti
Poradenství poskytováno v oblasti orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a vzdělávání. Služby budou poskytovány v oblasti orientace v sociálních systémech a práva. Tyto informace jsou předávány pro klienta srozumitelnou formou. Poradce informace vysvětluje a také upozorňuje na závažnost sdělovaného obsahu.
Poradce poskytuje poradenství především v oblasti dluhové problematiky (zákon o spotřebitelském úvěru, exekuční řád, zákon o úpadku a způsobech jeho řešení a další), občanském právu, procesním právu, také v oblasti přiznávání sociálních dávek a dávek
pomoci v hmotné nouzi, v oblasti pracovně právních vztahů, oblasti nájemního práva a také majetkového práva. Což jsou nejvíce frekventované oblasti pomoci a podpory V souvislosti s tím poradce také klienta informuje o dopadech a důsledcích jeho rozhodnutí v případě, že uzavřel nějaký smluvní vztah.
Poradce je pravidelně školen.
Dále poradce vychází z individuálních potřeb klientů, a také dle toho se odvíjí míra podpory při řešení jeho nepříznivé sociální situace.

3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních náležitostí
Vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo zlepšením kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. Poradce uživateli služby vysvětluje, nebo jej i doprovází při vyřizování záležitostí na úřadě. Dále pomáhá a podporuje jej při jednání s dodavateli energií, pomáhá sepisovat žádosti a jiné písemné dokumenty, např. žádost o splátkový kalendář, pomáhá při jednání s exekutory. Dále poradce pomáhá uživateli identifikovat nepříznivou sociální situaci, její příčiny a dopady, včetně rizik, která jsou spojena se způsobem jeho života. Dále pomáhá poradce uživateli s pochopením dokumentů a při sepisu právních podání. V případech, kdy došlo k porušení práv a poškození klientových oprávněných zájmů, mu poradce poskytuje podporu při jejich obraně (například formou sepisu právní podání – k finančnímu arbitrovi, odporu, odvolání, návrhu na částečné/úplné zastavení exekuce, insolvenčního návrhu, účasti na jednání, žaloby na neplatnost výpovědi z nájmu, zaměstnání a jiné).

4. Specifika služby

Služba je poskytována ambulantní formou, převážně v předem domluveném čase ve dnech pondělí a středa v čase od 8:00 – 15:00 a v pátek od 8:00 – 14:00 kanceláři v Hanušovicích. Doprovody na na úřady a do dalších institucí mohou být součástí služby.
Adresa kanceláře je Hlavní 137, 788 33 Hanušovice. Telefon na pracovnici je 702 213 244.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  8:00-15:00  -  8:00 - 11:00 - bez objednání, 11:00 - 15:00 - po předchozím objednání
   Pondělí  :  8:00-15:00  -  po předchozím objednání
   Pátek  :  8:00-15:00  -  po předchozím objednání
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Kancelář poradny, kde probíhá odborné poradenství, se nachází v Hanušovicích, v ulici Hlavní 137 v 1. patře a tvoří ji jedna místnost. Ke kanceláři také náleží WC pro pracovníka. Prostor není bezbariérový.
 

Název poskytovatele

MAS Horní Pomoraví o.p.s.

IČ poskytovatele

27777146

Kontaktní údaje na poskytovatele