Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

K - centrum Krédo - kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky, Kontaktní centra (§ 59)

Forma sociální služby

Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • dorost (16 – 18 let) - služba je poskytována osobám od 15 let

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 4911368
 • Druh služby: Kontaktní centra (§ 59)
 • Adresa: Temenická 2621/1,78701 Šumperk
 • Telefon: 583 550 235, 777 911 125
 • E-mail: pospisilova.hana@pontis.cz
 • Web: www.pontis.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Kontaktní a poradenské centrum KRÉDO poskytuje služby lidem s projevy návykového chování, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, a jejich blízkým. Věkové rozpětí cílové skupiny je od 15 do 64 let.

1) Podrobná charakteristika primární cílové skupiny:

 • Rizikoví a problémoví uživatelé nelegálních návykových látek
 • Rizikoví a problémový uživatelé alkoholu
 • Osoby s kombinovanou závislostí na návykových látkách
 • Osoby s duální diagnózou (osoba závislá na návykové látce a zároveň mající psychické onemocnění)
 • Těhotné ženy a matky užívající návykové látky
 • Uživatelé návykových látek ve výkonu trestu odnětí svobody
 • Experimentální či rekreační uživatelé návykových látek
 • Abstinující uživatelé

2) Charakteristika sekundární cílové skupiny

 • rodiče, příbuzní a blízké osoby uživatelů návykových látek

2. Smysl, poslání a cíl služby

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním Kontaktního a poradenského centra KRÉDO je vést klienty k ochraně vlastního zdraví a tím i k ochraně veřejnosti před negativními dopady užívání drog. Dále se snažíme se stabilizovat a zlepšit kvalitu života klienta po stránce sociální, psychické a zdravotní.

CÍLE SLUŽBY

 • Snížení rizikového chování klienta a minimalizace jeho zdravotních a sociálních komplikací spojených s užíváním návykových látek
 • Poskytování informací o zásadách bezpečného užívání, o bezpečném sexu a o infekčních chorobách
 • Podpora a pomoc při řešení náročné životní situace klienta v oblasti bydlení, zaměstnání a rodinného zázemí
 • Postupné vedení klienta k převzetí zodpovědnosti za jeho život
 • Motivace klienta ke změně jeho chování a ke snížení či ukončení užívání návykových látek
 • Podpora abstinence klienta
 • Zprostředkování návazných odborných služeb
 • Poskytnutí psychosociální pomoci a podpory rodinným příslušníkům a blízkým osobám uživatelů návykových látek

 

3. Nabízené činnosti

Služba kontaktního centra podle zákone č. 108/2006 Sb., o sociálních službách obsahuje tyto základní činnosti:

a) sociálně terapeutické činnosti,

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Naše zařízení poskytuje následující služby a činnosti:

Výměnný program, základní zdravotní ošetření, testování (HIV, žloutenka typu C, těhotenský test), individuální poradenství (poradenství pro rodiče či blízké osoby uživatelů návykových látek) , potravinový servis a vitamínový servis, hygienický servis, volnočasové činnosti, kontaktní práce, sociálně – terapeutická činnost, krizová intervence, zprostředkování návazné odborné péče, sociální práce, asistenční služba, korespondenční práce do VTOS, informační servis, terénní činnost (informování o službě Kontaktního centra, oslovování cílové skupiny, mapování drogové situace, sběr infekčního materiálu)

 

4. Specifika služby

Provozní doba Kontaktního centra je od pondělí do pátku. Harmonogram dne: Individuální poradenství spojené se sociální prací od 8:00 do 13:00 (12:00 - 12:30 pauza na oběd), provoz kontaktní místnosti od 13:00 do 16:00, výměnný program od 8:00 do 16:30.

V rámci naší činnosti chodíme zpravidla od května do listopadu (vyjma letních prázdnin) do terénu, ve kterém navazujeme kontakt s novými klienty, sbíráme injekční materiál a informujeme o naší službě.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Úterý  :  08:00-16:30
   Pondělí  :  08:00-16:30
   Pátek  :  08:00-16:30
   Středa  :  08:00-16:30
   Čtvrtek  :  08:00-16:30
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je bezplatná

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

PONTIS Šumperk o.p.s.

IČ poskytovatele

25843907

Kontaktní údaje na poskytovatele