Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Charitní odlehčovací služba Konice, Odlehčovací služby (§ 44)

Forma sociální služby

Terénní:

Komu je služba určena

 • osoby s tělesným postižením
 • senioři
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním

Věkové skupiny

 • Dospělí (27 – 64 let) - osoby s lehkým mentálním postižením, chronickým onemocněním a tělesným postižením
 • mladší senioři (65 – 80 let) - od 65 let
 • starší senioři (nad 80 let) - nad 80 let
 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - osoby s lehkým mentálním postižením, chronickým onemocněním a tělesným postižením

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

 • osoby s lehkým mentálním postižením   (19 – 64 let),
 • osoby s chronickým onemocněním        (19 – 64 let),
 • osoby s tělesným postižení              ( 19 - 64 let),
 • senioři a osoby pobírající starobní důchod    (nad 65 let),

Tyto osoby se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nemohou si zajistit sami pomoc ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Pro  všechny cílové skupiny platí, že jde o osoby se sníženou sebeobslužností, jejichž zdravotní stav je přiměřeně stabilizovaný, životní situace je zvládnutelná v mezích přirozeného sociálního prostředí a že osoby nevyžadují speciální komunikační techniky.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Posláním terénní odlehčovací služby je péče o klienta, který se o sebe nedokáže z důvodu věku, chronické nemoci nebo zdravotního postižení postarat a je o něj pečováno v domácím prostředí. Úkolem terénní odlehčovací  služby je poskytnout pečující osobě nezbytný čas k odpočinku nebo zajištění potřených záležitostí.

Cíle

Poskytnutí pomoci klientovi v době, kdy si pečující osoba musí obstarat své záležitosti.

Zachování klientových  návyků.

Předcházení sociální izolace pečující osoby.

Zásady

 • individuální přístup
 • respekt ke způsobu života
 • zachování lidské důstojnosti
 • poskytování kvalitní péče

3. Nabízené činnosti

Rozsah poskytovaných služeb

Odlehčovací služba má dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. možnost vykonávat úkony uvedené ve Stanovení úhrad.  Činnosti, které nejsou uvedené, není možné poskytovat.

Služba smí poskytovat tyto základní činnosti:

a)         pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

-           pomoc a podpora při podávání jídla a pití  

-           pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

-           pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                                                                                                                         -           pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Pracovník v sociálních službách poskytuje pomoc při oblékání a svlékání, vstávání či přesunu z lůžka na vozík, polohování, podávání jídla a pití, pomoc při chůzi apod.

b)         pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

            -           pomoc při úkonech osobní hygieny

            -           pomoc při základní péči o vlasy a nehty

            -           pomoc při použití WC

Pracovník v sociálních službách poskytuje dle potřeb klienta pomoc, dopomoc nebo dohled při osobní hygieně – pomoc při mytí, při použití WC apod.

c)         poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

-           pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

Pracovnice je v případě potřeby schopna pomoci při přípravě stravy pro klienta.

d)         zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-           doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět

-           pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Pracovnice provádí doprovod klienta na určená místa. Pracovnice jsou klientovi nápomocny při komunikaci s rodinou. Poskytují klientovi možnost účasti, pomoci a podpory při aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

e)         sociálně terapeutické činnosti

-           socioterapeutické činností, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Jedná se o rozvoj a udržení sociálních dovedností a schopností jako je komunikace, práce s mobilním telefonem, obsluha domácích elektrospotřebičů apod.

f)         pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

            -           pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

            -           pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Jedná se o udržení a zlepšení komunikačních dovedností, pomoc s úředním jazykem při vyřizování osobních záležitostí. Podporujeme klienta při vyřizování běžných záležitostí, jako jsou nákupy, platby apod.

g)         výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

-           nácvik a upevnění motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

-           podpora při zajištění chodu domácnosti

Praktické činnosti, jejichž nácvikem podporujeme klienta v jeho silných stránkách a dáváme možnost k rozvíjení nových dovedností. Poskytujeme klientovi podporu při běžném úklidu, praní, skládání a žehlení prádla apod.

4. Specifika služby

Charitní odlehčovací služba  Konice může odmítnout uzavřít smlouvu dle § 91 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pouze pokud:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb;

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá;

c) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  6:30-15:00
   Pondělí  :  6:30-15:00
   Úterý  :  6:30-15:00
   Čtvrtek  :  6:30-15:00
   Pátek  :  6:30-15:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

OS101 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130,-Kč/ hod.

OS102 Pomoc při  oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130,-Kč/ hod.

OS103 Pomoc při přesunu na  lůžko nebo vozík 130,-Kč/ hod.

OS104 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 130,-Kč/ hod.

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

OS201 Pomoc při úkonech osobní hygieny 130,-Kč/ hod.

OS202 Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130,-Kč/ hod.

OS203 Pomoc při použití WC 130,-Kč/ hod.

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

OS301 Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby 130,-Kč/ hod

d) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

OS401 Doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět 130,-Kč/ hod.

OS402 Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 130,-Kč/ hod.

e) Sociálně terapeutické činnosti

OS501 Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 130,-Kč/ hod.

f) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

OS601 Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 130,-Kč/ hod.

OS602  Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 130,-Kč/ hod.

g) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

OS701 Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 130,-Kč/ hod.

OS702   Podpora při zajištění chodu domácnosti 130,-Kč/ hod.

 

Tarify pásem času nezbytného k zajištění činností – 120 Kč/hod

0003/1 Pásmo I. – do 5 minut - 10 Kč

0003/2 Pásmo II. – do 10 minut - 20 Kč

0003/3 Pásmo III. – do 15 minut - 30 Kč

0003/4 Pásmo IV.  - do 25 minut - 50 Kč

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Záleží na jednotlivých domácnostech, kde je služba poskytována, zda mají zajištěn bezbariérový přístup či nikoliv.

Není v možnostech Odlehčovací služby zajistit u všech klientů v jejich domácnostech bezbariérovost.

Název poskytovatele

Charita Konice

IČ poskytovatele

47921218

Kontaktní údaje na poskytovatele