Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

ZET, Odlehčovací služby (§ 44)

Forma sociální služby

Terénní / Ambulantní:

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • starší děti (11 – 15 let)
 • děti předškolního věku (1 - 6 let) - od 4 let věku
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • dorost (16 – 18 let)

Kontaktní údaje na službu

 • Identifikátor sociální služby: 7367225
 • Druh služby: Odlehčovací služby (§ 44)
 • Adresa: Na partkách 283/6,77900 Olomouc
 • Telefon: 722 152 030
 • E-mail: zet-my@seznam.cz
 • Web: https://www.zet-my.cz/

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Odlehčovací sociální služba je určena dospělým a dětem od 4 let.

Služba je určena pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. 

Za kombinované postižení považujeme: 

 • kombinace mentálního a dalšího přidruženého postižení (např. tělesného, zrakového, sluchového). Přidružené postižení při tom nesmí vyžadovat specifické znalosti a dovednosti pracovníků v oblasti komunikace (např. znakový jazyk) nebo v jiné oblasti.
 • osoby s poruchou autistického spektra

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání:

Posláním odlehčovací služby je zajistit osobám s mentálním či kombinovaným postižením odpovídající potřeby vedoucí k zabezpečení jejich života a současně zkvalitnit život pečujících osob díky zastoupení v péči a poskytnutí časového prostoru k odpočinku, regeneraci sil a vyřízení potřebných osobních záležitostí.

Cíle:

Klient, který navzdory své nepříznivé situaci a nepřítomnosti pečující osoby, má zajištěny své potřeby a vede běžný život dle svých zvyklostí.

Sekundární cíle: Pečující osoba, která díky odlehčovací službě:

• má prostor na odpočinek, vyřízení svých osobních záležitostí a na ostatní členy rodiny,

• může realizovat vztahy se svými přáteli a využívat možnosti místní komunity a tím předejít sociálnímu vyloučení.

Zásady služby:

• respektujeme vlastní vůli klienta, jeho potřeby, důstojnost, individualitu a tempo,

• vytváříme důvěryhodný vztah,

• spolupracujeme s pečujícími osobami.

3. Nabízené činnosti

Terénní odlehčovací služba ZET nabízí podporu a péči o klienty, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Klient má tak zajištěny své potřeby a pečující osoba má čas na odpočinek a na vyřízení svých záležitostí nebo na ostatní členy rodiny. Služba je poskytována na základě písemné smlouvy. Služba je poskytována v přirozeném prostředí klienta v souladu s jeho denním harmonogramem. Dle potřeb a možností je služba rovněž poskytována i na jiných místech (venku, v herně, v zázemí služby), pokud pečujcící osoba potřebuje využít pro svůj odpočinek domácí prostředí nebo se v něm věnovat dalším členům rodiny. Kapacita terénní služby jsou 2 klienti. 

Ambulantní odlehčovací služba je poskytována v Olomouci, na adresa: Na Partkách 283/6a. Kapacita služby jsou 3 klienti. Služba je poskytována ve všedních dnech i o víkendech v pronajaté budově (v sídle spolku), na základě předchozí dohody. Ve sklepních prostorech se nachází šatna zaměstnanců. V přízemí je vybudované zázemí pro klienty (obývací pokoj, kuchyň, WC). V prvním patře je zázemí sociálních pracovníků, herna a relaxační místnost. V podkroví se nachází kancelář pro pracovníky v sociálních službách. K domu náleží zahrada s bazénem, kterou mohou klienti během ambulantní služby využívat.  

Obě formy služby jsou poskytovány individuálně, zpravidla jedním asistentem.

4. Specifika služby

Služba je poskytována osobám s mentálním postižením, s poruchou autistického spektra včetně osob s problémovými projevy v chování. Služba je dle potřeb klienta posytována i dvěma asistenty současně (cena za službu se nemění). Preferujeme poskytování služby v délce alespoň 3 hodin, aby došlo k odlehčení pečujícící osoby.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Sobota  :  9:00-18:00  -  líché týdny - terénní forma
   Neděle  :  9:00-18:00  -  liché týdny - terénní forma
   Středa  :  12:00-17:00  -  8-12, 17-19 na základě individuální domluvy - terénní forma
   Čtvrtek  :  12:00-17:00  -  8-12, 17-19 na základě individuální domluvy - terénní forma
   Pondělí  :  12:00-17:00  -  8-12, 17-19 na základě individuální domluvy - terénní forma
   Úterý  :  12:00-17:00  -  8-12, 17-19 na základě individuální domluvy - terénní forma
 •  
 • Ambulantní
  • Pátek  :  12:00-17:00  -  lze individuálně domluvit ve všedních dnech v čase od 8-12 a od 17 do 19.
   Sobota  :  9:00-16:00
   Neděle  :  9:00-16:00
   Středa  :  12:00-17:00  -  lze individuálně domluvit ve všedních dnech v čase od 8-12 a od 17 do 19.
   Čtvrtek  :  12:00-17:00  -  lze individuálně domluvit ve všedních dnech v čase od 8-12 a od 17 do 19.
   Pondělí  :  12:00-17:00  -  lze individuálně domluvit ve všedních dnech v čase od 8-12 a od 17 do 19.
   Úterý  :  12.00-17:00  -  lze individuálně domluvit ve všedních dnech v čase od 8-12 a od 17 do 19.
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za ambulantní a terénní službu je stanovena takto:

140 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného pro zajištění úkonu., při čerpání do 80 hod./měsíčně. 

135 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného pro zajištění úkonu., při čerpání nad 80 hod./měsíčně. 

Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Základních činnosti při poskytování odlehčovací sociální služby:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

2. podpora při zajištění chodu domácnosti.

 

Služba zajišťuje pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby v místě poskytování služby (v domácnosti klienta nebo v ambulanci).

Služba v ambulantní a terénní formě nezajišťuje ubytování.

Fakultativní činnost

ANO

Mezi fakultativní služby patří přeprava klientů služením automobilem odlehčovací služby ZET. Za tuto službu se klientovi účtují náklady na pohonné hmoty/1km, náklady na amortizaci /1km a mzda pracovníka/dle skutečného času jízdy. Služba je zprostředkována na základě pravidel uvedených ve vnitřním předpisu organizace. Přeprava se zajišťuje při poskytování teréní odlehčovací sociální služby.

Architektonická bezbariérovost

NE

Bariérovost: do přízemí budovy vede několik schodů, ve vstupní  chodbičce je málo prostoru a nelze tam uložit inavalidní vozík. Do 1. patra (herna, relaxační místnost) vedou schody. WC je v obou patrech bariérové. 

Název poskytovatele

Zet-My, z.s.

IČ poskytovatele

08802335

Kontaktní údaje na poskytovatele