Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Domov se zvláštním režimem, Domovy se zvláštním režimem (§ 50)

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová:

Komu je služba určena

  • osoby s chronickým duševním onemocněním

Věkové skupiny

  • starší senioři (nad 80 let) - Osoby se stařeckou a alzheimerovou demencí.
  • mladší senioři (65 – 80 let) - Osoby se stařeckou a alzheimerovou demencí.

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

- osoby s chronickým duševním onemocněním (stařecká a Alzheimerova demence)

- mladší senioři (65 - 80 let)

- starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Zajištění potřebné péče s důrazem na individuální požadavky uživatele, jehož život ovlivňují projevy demence.

Týmová spolupráce multidisciplinárního týmu v těchto oblastech:

- zachování důstojnosti uživatelů

- udržení schopností a dovednosti uživatelů v oblasti sebeobsluhy

- podporování vztahů uživatelů s rodinou a dalšími blízkými osobami

- vytváření podmínek pro aktivní prožívání volného času

3. Nabízené činnosti

1.) poskytnutí ubytování

a) ubytování - v domově je prozatím k dispozici 1 dvoulůžkový pokoj

b) úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení - zahrnuto v ceně ubytování, poskytováno dle individuálních potřeb uživatelů a možností poskytovatele (zašití díry do vel. 5 cm, přišití knoflíku, zkrácení nohavic)

2.) poskytnutí stravy

a) zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel - stravování se poskytuje celodenní, v souladu se zásadami zdravé výživy s ohledem na věk a zdravotní stav uživatelů. Celodenním stravováním se rozumí snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, večeře (+ II. večeře pro diabetiky). Strava je podávána uživatelům v jídelně nebo na pokojích dle schopností uživatelů. Externě spolupracujeme nejen s nutriční poradnou ale také nutriční terapeutkou.

3.) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

a) pomoc při úkonech osobní hygieny - mytí rukou, obličeje, zubů, péče o zubní protézu, sprchování, celková koupel nejméně 1x týdně

b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty - mytí vlasů, stříhání nehtů na rukou a nohou nejméně 1x za týden

c) pomoc při použití WC - svlečení, očista, nasazení nové inkontinenční pomůcky

Denní hygienu provádějí uživatelé podle svých zvyklostí a potřeby. Uživatelé mají možnost provádět hygienu v koupelnách u svých pokojů nebo v centrální koupelně. Pokud jim zdravotní stav nedovoluje osobní hygienu provádět, zajišťují tyto potřeby pracovníci POP dle přání uživatele a dle plánu péče.

4.) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

a) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek - výběr oblečení ze skříně, správné vrstvení a oblečení, zapnutí – knoflíky, zip, obutí

b) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík - užití nacvičených úchopů s pomocí fyzické síly, nebo použitím komp. pomůcek – hydraulický zvedák apod.

c) pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh - lůžka jsou vybavena el. polohovacím zařízením.

d) pomoc při podávání jídla a pití, - stravu (jsme schopni připravit a podávat v podobě celé, krájené, mleté, mixované) i nápoje uživatel řeší zcela sám, nebo může být pouze dokrmen nebo také zcela krmen v tempu jeho individuálních možností, příp. sondou - dle individuálních potřeb a požadavků uživatele.

e) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru - komentované procházky ve vnitřním i vnějším prostoru zařízení, odpovídající popisy a značení užívaných prostor.

Míra pomoci od samostatného provedení uživatelem, přes podporu až po vykonání pomoci pracovníkem. Míra pomoci je závislá na schopnosti uživatele k provedení úkonu. Je-li uživatel schopen zvládat konkrétní činnost, je podporován pracovníky v jejím samostatném provedení.

5.) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

a) podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů - podporujeme uživatele ve využívání služeb v místě bydliště - kadeřník, kino, divadlo, k dispozici v zařízení mají internet - formou WIFI, několik velkých TV v společných prostorách s úhlopříčkou obrazovky 100 cm a více, knihovničku apod.

b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob - pro uživatele, jejich přátele a rodinné příslušníky jsou pravidelně organizovány výlety do blízkého okolí, společenské a zájmové akce.

6.) sociálně terapeutické činnosti

a) sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob - uživatelům nabízíme muzikoterapii, canisterapii, felinoterapii, aj. dle nabídky externích terapeutů a individuálních možností uživatelů.

7.) aktivizační činnosti

a) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím - společné oslavy narozenin, MDŽ, svátku matek, Den otců, velikonoc, vánoc, Silvestra, projekt Ježíškova vnoučata atd., bohoslužba, besedy, tematické kulturní pořady, apod.

b) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností - jsou realizovány aktivizačními pracovnicemi. Nabídka aktivit zahrnuje kreativní činnosti - výtvarná dílna, vaření či pečení, trénink paměti, čtení denního tisku, reminiscence, poslech gramofonových desek, promítání filmů, kavárnička, sázení a ošetřování květin či bylin (vyvýšené záhony), práce s životním příběhem, bazální stimulace.

8.) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

a) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů - jsme nápomocni a zároveň vedeme naše uživatele k samostatnosti při obstarávání osobních záležitostí, podporujeme klienty v samostatné komunikaci např. na úřadech, poště (zajistíme dopravu, příp. doprovod). Jedná se zejména o pomoc při vyřizování občanských průkazů, řešení záležitostí v souvislosti se změnou bydliště, komunikace s ÚP, OSSZ atd.

4. Specifika služby

Časový rozsah poskytování služeb

  • Pobytová
    • Nepřetržitě
  •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Maximální výše úhrady je stanovena zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výše úhrady za základní činnosti – ubytování a stravu je uvedena ve smlouvě o poskytování sociální služby. Uživatel má zákonný nárok na 15% ze svého měsíčního příjmu. V případech, kdyby uživateli po zaplacení úhrady za pobyt a stravu tato částka nezůstala k dispozici, je mu na jeho žádost úhrada snížena. V daném případě je možná dohoda s osobou blízkou na spoluúčasti při hrazení poskytované sociální služby. Úhrada za ostatní základní činnosti je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Výše úhrady sociální služby Domov se zvláštním režimem, tzv. Úhradník, je k dispozici na www.cssjes.cz.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Sociální služba DZR je poskytována v bezbariérovém objektu CSS Jeseník, Beskydská 1298, ve III. NP budovy.

Propojení patra s ostatními prostory Centra je zajištěno dvěma schodišti a výtahem.

Název poskytovatele

Centrum sociálních služeb Jeseník

IČ poskytovatele

00852163

Kontaktní údaje na poskytovatele