Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

chráněné bydlení, Chráněné bydlení (§ 51)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby s mentálním postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let) - pouze klienti, kteří využívali službu před dosažením věku 65 let
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

V chráněném bydlení poskytujeme sociální službu mobilním osobám s mentálním postižením ve věku 19 - 64 let, kteří potřebují nízkou nebo střední míru podpory. Uživatelé, kteří dosáhli věku 64 let, mohou službu chráněného bydlení využívat nadále, pokud to dovoluje jejich zdravotní stav a možnosti služby.

Službu neposkytujeme osobám:

 • s těžkým smyslovým postižením, které vyžaduje úpravu prostředí, podmínek či speciální přístup personálu (např. znakový jazyk)
 •  s nekompenzovaným záchvatovitým onemocněním (např. epilepsií)
 • které by z důvodu závislosti na alkoholu nebo na jiných návykových látkách narušovaly kolektivní soužití

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Chráněného bydlení je poskytování přiměřené míry podpory lidem s mentálním postižením, kteří ji potřebují v každodenním životě, vytvářet podmínky pro udržení a rozvoj jejich samostatnosti, uplatnění svobodné vůle a přijetí zodpovědnosti za vlastní život s důrazem na jejich důstojnost a soukromí.

Cílem je poskytovat uživatelům takovou míru podpory, jakou potřebují pro zachování a rozvoj jejich samostatnosti v sebeobsluze, praktických činnostech, prostorové orientaci a komunikaci, aby byli co nejméně závislí na pomoci druhých osob a vedli plnohodnotný život jako jejich vrstevníci.

3. Nabízené činnosti

Činnosti, které je organizace povinna poskytovat v souladu s platnou legislativou, budou zajišťovány pracovníky v sociálních službách a sociální pracovnicí. Pracovníci v sociálních službách budou klientům k dispozici každodenně v čase od 7,00 do 22,00 hodin, sociální pracovnice v úterý v čase od 9,00 do 10,00 hodin, jinak dle předchozí domluvy.

Poskytujeme tyto činnosti:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc s přípravou stravy
 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel

Pracovníci poskytují klientům pomoc při sestavování jídelníčku, provádění nákupů, vaření, ukládání potravin apod, a to v takové míře, v jaké se domluví. Klienti mají možnost zajištění stravy organizací

 • poskytnutí
 • ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti
 • v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

Klienti mají zajištěno ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích v rodinném domě. K dispozici je kuchyňka a sociální zařízení. Pokoje jsou vybaveny postelí, nočním stokem a skříní, klienti si je mohou dovybavit vlastním nábytkem, mohou se podílet na rozhodování o výmalbě, výzdobě apod.

 • pomoc při zajištění chodu
 • pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti – např. běžný úklid pokojů a společných prostor, generální úklid, pomoc při stěhování, malování a běžné údržbě pokojů, dohled nad čerstvostí skladovaných potravin, podpora při péči o domácího mazlíčka apod.
 • pomoc při údržbě domácích spotřebičů – např. podpora za účelem bezpečné obsluhy spotřebičů, zaškolování v bezpečnostních předpisech a jejich dodržování
 • podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami – např. podpora při sepisování nákupu, asistence při nákupu, pomoc při hospodaření s finanční hotovostí, vyúčtování financí

Každý klient se dle svých možností a schopností podílí na chodu domácnosti. Podpora ze strany organizace je směřována zejména do oblasti úklidu domácnosti, údržby domácích spotřebičů v rozsahu jejich omytí, praní a udržování pořádku v osobních věcech, nakupování.

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím – např. podpora při vyhledávání kontaktů, jejich zprostředkování, hledání jiné formy bydlení, podpora při orientaci ve městě, podpora při udržování kontaktů (dopisy apod.)
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností – nácvik telefonování a obsluhy telefonu, počítače, nácvik přípravy stravy, servírování a stolování, nácvik výměny ložního prádla, třídění prádla, sušení a žehlení, nácvik dodržování léčebného režimu, samostatného užívání léků, podpora při dodržování pravidel chráněného bydlení
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání – podpora a pomoc pracovníka při snaze o získání či doplnění vzdělání
 • podpora v oblasti partnerských vztahů – podpora uživatele v oblasti partnerských a mezilidských vztahů, podpora v oblasti řešení sexuálních potřeb
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu – pomoc při utváření představy o pracovních návycích, pomoc s hledáním práce, sepsáním životopisu, motivačního dopisu, nácvik pracovního pohovoru, pomoc s orientací v oblasti pracovního trhu a zákoníku práce

Klienti se zapojují do aktivizačních a vzdělávacích činností v rámci individuálního plánování. Podpora je směřována do oblasti péče o domácnost, hospodaření s finančními prostředky, nakupování, získávání nových znalostí a poznatků ze života, čtení, psaní, trénování paměti, pohybové aktivity. Klienti budou podporováni ve využívání veřejných služeb dostupných v daném regionu.

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
 • podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů – podpora při vyhledávání služeb v místě bydliště i jinde, podpora ve využívání služeb – např. kadeřník, pedikúra, cvičení, knihovna apod., pomoc s vyhledáváním informací na internetu, nácvik cestování MHD, autobusem a vlakem
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob – podpora při písemné, telefonické i ústní komunikaci s rodinou a blízkými osobami, při organizování společných výletů, kulturních akcí, podpora při přípravě na výlet či pobyt mimo chráněné bydlení

Klienti jsou zapojeni do komunity obce, bydlí v běžné zástavbě. Chodí nakupovat do obchodů, využívají běžně dostupné služby (holičství, pedikúra, restaurace, cukrárny, divadla, bazén apod.), docházejí do ordinace lékaře, využívají hromadnou dopravu. Mají možnost účastnit se společenských akcí v obci i mimo ni (oslavy, sportovní klání, trhy apod.) Klienti jsou podporováni v navazování a udržování přirozených kontaktů a vazeb.

 • sociálně terapeutické činnosti – podpora např. při sázení rostlin, práci na zahradě,příprava výzdoby společných prostor, příprava společenských událostí (narozeniny, svátky, Vánoce apod.), podpora při plánování běžných denních aktivitdle individuálních potřeb uživatele, pomoc při plánování volného času, konzultace aktivit, podpora vzájemné výměny zkušeností uživatelů, podpora při řešení rizikových situací – jak je minimalizovat a předcházet jim

Nabízené sociálně terapeutické činnosti vedou k rozvoji nebo alespoň k udržení sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování, Klientům je poskytována podpora při nácviku samostatného života, podpora a nasměrování v různých životních situacích, v orientaci v místě bydliště i okolí, v začleňování do občanských aktivit, v upevňování etikety, společenského chování apod.

 • pomoc při uplatňování práv,
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů – např. podpora při jednání na úřadech, při jednání s rodinou, opatrovníkem, seznámení uživatele s jeho právy a podpora při uvědomování si a uplatňování práv (vyřízení reklamace, podpis či odstoupení od smlouvy, porozumění dokumentům apod.)
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí – pomoc s úhradou poplatků, vyřizováním slev, s vypsáním tiskopisů, s hledáním lékaře, při jednání v různých institucích – pošta, banka apod.

Klíčový pracovník je ve spolupráci se sociální pracovnicí nápomocen při zajišťování osobních záležitostí klienta, zejména při komunikaci na úřadech, u soudu, s opatrovníkem apod. Zařízení hájí zájmy a práva klientů, napomáhá při řešení jejich problémů a stížností.

 • pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při úkonech osobní hygieny,
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  • pomoc při použití WC.

Klientům je zajišťována potřebná podpora při provádění hygieny, a to v takovém rozsahu a takovým způsobem, v jakém ji potřebují. Hygiena zahrnuje nejen osobní hygienu – očistu těla, čištění zubů či zubní protézy, ale také úpravu zevnějšku, péči o vlasy a nehty či pomoc při použití WC.

4. Specifika služby

S pravidly pro ukončení smlouvy je žadatel o službu seznámen před podpisem smlouvy o poskytování této služby.

(1)   Uživatel je oprávněn vypovědět smlouvu písemnou výpovědí, aniž by byl nucen uvádět důvod výpovědi. Výpovědní doba je jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně. Uživatel může po dohodě s poskytovatelem opustit chráněné bydlení i před uplynutím výpovědní lhůty, je však povinen uhradit částky za ubytování po celou dobu trvání výpovědní doby a služby, které čerpal.

(2)    Poskytovatel  je oprávněn vypovědět smlouvu z těchto důvodů uvedených ve smlouvě:

a) jestliže uživatel závažně porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za závažné porušení smlouvy se považuje zejména:

 • nezaplacení úhrady, která byla sjednána

b) jestliže uživatel i po opětovném napomenutí hrubě porušuje povinnosti, které mu vyplývají z vnitřních pravidel domova. Za hrubé porušení se považuje zejména:

 • fyzické napadení spolubydlících uživatelů nebo personálu poskytovatele,
 • záměrné ničení vybavení,
 • asociální chování (krádeže, alkoholismus, závislost na omamných a psychotropních látkách).

c) jestliže uživatel opakovaně nevyužívá službu po dobu delší než 1 měsíc nepřetržitě (vyjma hospitalizace ve zdravotnickém zařízení), nebo je-li doba pobytu mimo zařízení více jak 30 % za rok, má se za to, že uživatel nevyžaduje poskytování sociální služby,

d) jestliže uživatel zatají podstatnou informaci týkající se jeho zdravotního stavu před podpisem smlouvy, přičemž se jedná o informaci, která by měla či mohla mít významný vliv na rozhodování poskytovatele při uzavírání této smlouvy,

e) pokud u uživatele došlo ke změnám potřeb, které není poskytovatel schopen zajistit,

f)  poskytovatel nebude nadále poskytovat sociální službu, která je předmětem uzavřené smlouvy o poskytnutí sociální služby,

g)  došlo prokazatelně k takovým změnám zdravotního stavu uživatele, které vylučují poskytnutí ujednané sociální služby. 

(3)   Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem ze shora uvedených důvodů počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta je dva měsíce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

(4)   Uživatel současně podpisem smlouvy bere na vědomí, že po ukončení smlouvy výpovědí z některého z výše uvedených důvodů končí veškerá odpovědnost

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za služby se řídí vnitřní směrnicí poskytovatele, která je v souladu s § 75 zákona č. 108/2006, o sociálních službách a § 17 vyhl.  505/2006 Sb. Zájemce o službu je seznámen s ceníkem poskytovatele, úhrada za službu je stanovena ve Smlouvě o poskytování sociální služby.

Jestliže uživatel odmítne uzavřít dodatek upravující zvýšení cen poskytovaných na základě uzavřené smlouvy a v souladu s touto smlouvou, bude mu účtována maximální výše úhrady dle platné legislativy.

Ceník úhrad je zveřejněn na webových stránkách organizace.

Fakultativní činnost

ANO

Nad rámec činností stanovených zákonem poskytujeme fakultativní činnosti, které si uživatel hradí ze svých prostředků:

Náklady na použití služebního automobilu – dle ceníku

Soukromé telefonáty – dle skutečných vyčíslených nákladů

Ceník fakultativních služeb vychází z reálných nákladů a je uveden ve vnitřní směrnici organizace, která je k dispozici u ekonomky.

Architektonická bezbariérovost

NE

Zařízení je umístěno ve dvoupodlažním rodinném domě v Dřevohosticích. Objekt není řešen bezbariérově, je zde schodiště, bez výtahu.

Zařízení není bezbariérové.

V prvním nadzemním podlaží je k dispozici jeden dvoulůžkový pokoj, obývací pokoj s kuchyňským koutem a sociální zařízení. Ve druhém nadzemním podlaží je jeden dvoulůžkový pokoj, dva jednolůžkové pokoje (jeden pokoj je s balkonem), kuchyň, sociální zařízení. Uživatelům je v domě poskytnuto běžné vybavení (pračka, sušička, kuchyňská linka, sporák, lednička a vybavení kuchyně základním nádobím). Pokoje uživatelů jsou zařízeny základním nábytkem, další vybavení závisí na jednotlivých uživatelích.

Ve sklepě je technické zázemí a místnost pro personál.

K domu patří dvůr a zahrada, které je možné využívat pro odpočinek i pro pěstování rostlin. Je zde k dispozici také vedlejší stavba, která slouží k uskladnění zahradních potřeb, kol apod.

Název poskytovatele

Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

61985929

Kontaktní údaje na poskytovatele