Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Nízkoprahové denní centrum Lorenc, Nízkoprahová denní centra (§ 61)

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní / Terénní:

Komu je služba určena

 • osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám ve věku nad 18 let, které se ocitli bez přístřeší nebo jsou ohroženi ztrátou domova.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Nízkoprahového denního centra Lorenc je poskytovat ambulantní a terénní formou pomoc osobám, které se ocitli bez přístřeší. Službou chceme předcházet jejich sociálnímu vyloučení, zdravotním komplikacím způsobeným tímto stylem života a motivovat je k postupnému začlenění do běžného života společnosti.

Primárním cílem je poskytnout kvalitní pomoc osobám bez přístřeší, překonat jejich nepříznivou sociální situaci, napomáhat zabránit jejich sociálnímu vyloučení a podporovat jejich návrat do společnosti. Služba předává informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace, snižuje zdravotní rizika související se způsobem života na ulici a podporuje k samostatnosti, soběstačnosti a postupně i nezávislosti na službě.

3. Nabízené činnosti

Ambulantní forma Nízkoprahového denního centra umožňuje celkovou hygienu těla, popř. pomoc při osobní hygieně, vytváří podmínky pro přípravu stravy či pomáhá při vyřizování osobních záležitostí jako např. doprovod klienta  na úřady, k lékaři a do dalších sociálních a veřejně dostupných služeb. Služba může zahrnovat také pomoc při jednání s těmito institucemi a pomoc s orientací ve způsobu jejich fungování. Doprovod je součástí individuálního plánu a navazuje na sociální práci, kterou s klientem dělá sociální pracovník. Klient Nízkoprahového denního centra může využít telefon či internet v případě, kdy to povede k řešení jeho nepříznivé sociální situace, zejména k jednání o zaměstnání, ubytování a řešení závazků klienta. V Nízkoprahovém denním centru nalezne klient pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Terénní forma Nízkoprahového denního centra Lorenc poskytuje pomoc při osobní hygieně,  při zajištění stravy a při vyřizování běžných záležitostí. Terénní forma Nízkoprahového denního centra pomáhá při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podporuje klienta při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

4. Specifika služby

V Nízkoprahovém denním centru se klienti řídí základními dohodnutými pravidly. Jsou zde zakázány jakékoli agresivní projevy či donášení zbraní a klient dodržuje základní hygienické návyky. V prostorách Nízkoprahového denního centra se nekouří a zakazuje se užívat či předávat jakékoliv nelegální drogy a alkohol. Pokud klient navštíví Nízkoprahové denní centrum ve stavu, který vylučuje jakoukoliv komunikaci s ním, není mu umožněn přístup do služby. Ve službě je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat či přivlastňovat si jakýkoliv majetek. Pokud klient poruší některé z těchto pravidel, je mu uložena sankce za porušení pravidel v souladu s vnitřními předpisy ve službě.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Středa  :  8:00-16:00
   Pondělí  :  8:00-16:00
   Úterý  :  8:00-15:00
   Sobota  :  9:00-12:00
   Čtvrtek  :  8:00-15:00
   Pátek  :  8:00-15:00
 •  
 • Terénní
  • Úterý  :  9:00-12:00
   Čtvrtek  :  9:00-12:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Přerov

IČ poskytovatele

45180270

Kontaktní údaje na poskytovatele