Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Odlehčovací služby, Odlehčovací služby (§ 44)

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní:

Komu je služba určena

 • osoby s chronickým onemocněním
 • senioři
 • osoby s tělesným postižením

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Odlehčovací služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost, zejména seniorům, osobám s chronickým onemocněním a osobám s tělesným postižením, ve věku od 19 let výše. Služba není určena osobám soběstačným a s projevy agresivity

Sekundární cílovou skupinou jsou lidé, kteří pečují o své nesoběstačné příbuzné nebo blízké v jejich přirozeném domácím prostředí, a kteří potřebují nezbytný čas pro odpočinek nebo vyřízení osobních záležitostí. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je poskytnout podporu a pomoc pečujícím osobám, zastoupit je v péči o jejich blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění osobních záležitostí a intenzivnější prožívání svého osobního života. 

Cílem zařízení je poskytnout pečujícím členům rodiny zastoupení, ulehčení, čas pro odpočinek a vyřízení osobních záležitostí. Současně jim zajistit podporu, pomoc a potřebnou informovanost v další péči o uživatele.  Umožnit uživatelům zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života v kruhu rodiny a přátel bez nutnosti odcházet do zařízení pobytových sociálních služeb, případně odchod do těchto zařízení oddálit. Motivovat a podporovat uživatele k zachování, obnovení nebo rozvoji vlastní soběstačnosti a nezávislosti. Vytvářet příležitosti k zapojení uživatelů do sociálního a kulturního života. Podporovat jejich sociální začleňování. 

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby a nabízí tyto činnosti:

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití ( hygiena rukou před a po jídle , nachystání porce na talíř, krájení jídla na menší kousky, mletí stravy, nachystání příboru, přenesení jídla, ohřev jídla, dopomoc při příjmu jídla a pití, očištění úst po jídle , umytí a úklid použitého nádobí a prostředí po jídle, příprava a ohřev nápoje, dopomoc při napití), pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek ( výběr a příprava oblečení, oblékání a svlékání oděvů, převlékání znečištěných oděvů, výběr obuvi, obouvání, pomoc při použití protetických pomůcek, nasazování a snímání naslouchadel apod., úklid oděvu a pomůcek), pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  pomoc při prostorové orientaci, smaostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (péče o ústní dutinu, zuby a zubní protézu, pomoc při holení, hygiena rukou, ranní a večerní toaleta ve vaně/sprše, u imobilních uživatelů hygiena na lůžku, při náročných úkonech u imobilních klientů s použitím zvedáku nebo spolupráce s rodinnými příslušníky či druhou pracovnicí, ošetření pokožky kosmetickými přípravky),  pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  pomoc při použití WC .

Pomoc při zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování ( pomoc při výběru jídla a jeho dovoz od externího dodavatele do domácnosti uživatele) a  pomoc při přípravě stravy přiměřené době  poskytování služby ( pomoc při přípravě a vaření jídla z vlastních zdrojů klienta a při přípravě a používání kuchyňských  spotřebičů, pomoc při úklidu nádobí a kuchyně po vaření)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - služba spočívá v doprovodu, zajištění jízdenek, vstupenek na akce, dojednání kontaktů, schůzek, návštěv. Pomoc při upevnění nebo obnovení kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleńování osob (zajištění kontaktu a doprovodu ke členům rodiny, podpora při využívání nabídky akcí a služeb v blízkém okolí, umožnění setkání s vrstevníky, podpora výměny zkušeností). Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (nácvik sociálních dovedností, podpora a nácvik vedoucí k samostatnosti při vyřizování osobních záležitostí, podpora a nácvik směřující k finanční samostatnosti a gramotnosti, nácvik komunikačních dovedností, nácvik obsluhy domácích spotřebičů, elektroniky, mobilního telefonu, počítače apod., reminiscenční terapie, smyslová terapie). Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti jako nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (trénování jemné motoriky, nácviky chůze a hrubé motoriky, nácviky sebeobslužných úkonů, zapínání a rozepínání knoflíků, zipů, přesek, šněrování obuvi, pomoc s výběrem pomůcek a podmínek pro realizaci oblíbených činností, nácvik psaní, trénink paměti a orientace v základních osobních údajích). Podpora při zajištění chodu domácnosti ( pomoc při úkonech spojených se zajišťováním nutné údržby bytu/domu, podpora při úklidu kuchyně a ostatních částí bytu, podpora při úklidu povrchů a podlah, pomoc při výběru vhodných úklidových prostředků, pomoc při převlečení ložního prádla, podpora při praní, žehlení a drobných opravách prádla, dopomoc při péči o pokojové květiny apod.)

4. Specifika služby

Posláním služby je poskytnout podporu a pomoc pečujícím osobám, zastoupit je v péči. Pokud zájemce o službu nemá pečující osobu, pak je pro něj vhodná jiná služba, například osobní asistence či pečovateslká služba.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pátek  :  7:00-19:00
   Pondělí  :  7:00-19:00
   Úterý  :  7:00-19:00
   Středa  :  7:00-19:00
   Čtvrtek  :  7:00-19:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Výše úhrady je vymezena Sazebníkem úhrad. S jeho obsahem je uživatel seznámen při uzavření Smlouvy o poskytování služby a obdrží jej v písemné podobě. Uživatel platí za službu na zákadě faktury, kterou vystaví poskytovatel za daný kalendářní měsíc nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Výše úhrady za poskytnuté základní činnosti se počítá dle skutečného času stráveného s uživatelem, včetně času nezbytného k zajištění činností.

Úhradu je možné provést:

1) přes účet Charity Kojetín: číslo účtu je 188 4380399 /0800, jako variabilní symbol uvádějte číslo Vaší smlouvy      

2) osobně na středisku Odlehčovací služby v Kojetíně, Komenského 49, 752 01 v úředních hodinách.

3) složenkou na poště - číslo účtu je 188 4380399 /0800, jako variabilní symbol uvádějte číslo Vaší smlouvy

4) k rukám pracovnice po skončení služby, oproti vydání příjmového dokladu 

Úhrada za poskytnuté služby je splatná do 15 dne následujícího měsíce po měsíci, kdy byla služba poskytována

Fakultativní činnost

ANO

Jako fakultativní činnost Odlehčovací služba poskytuje dopravu pro klienty, účtovanou ve výši 10 Kč za kilometr.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Kojetín

IČ poskytovatele

70236445

Kontaktní údaje na poskytovatele