Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Odlehčovací služby, Odlehčovací služby (§ 44)

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní:

Komu je služba určena

 • osoby s tělesným postižením
 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním

Věkové skupiny

 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena těmto osobám, které mají sníženou soběstačnost:

 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s tělesným postižením

Služba není určena osobám: 

 • soběstačným
 • s projevy agresivity

Věková struktura uživatelů: 

 • senioři nad 65 let
 • dospělé osoby ve věku 19-64 let

Sekundární cílovou skupinou jsou lidé, kteří pečují o své nesoběstačné příbuzné nebo blízké v jejich přirozeném domácím prostředí, a kteří potřebují nezbytný čas pro odpočinek nebo vyřízení osobních záležitostí. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Odlehčovací služba je poskytovaná v domácím prostředí uživatele, který má sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení. Posláním služby je poskytnout podporu a pomoc pečujícím osobám, zastoupit je v péči o jejich blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění osobních záležitostí a intenzivnější prožívání svého osobního života. 

Obecné cíle zařízení: 

 • Poskytnout pečujícím členům rodiny zastoupení, ulehčení, čas pro odpočinek a vyřízení osobních záležitostí. Současně jim zajistit podporu, pomoc a potřebnou informovanost v další péči o uživatele. 
 • Umožnit uživatelům zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života v kruhu rodiny a přátel bez nutnosti odcházet do zařízení pobytových sociálních služeb, případně odchod do těchto zařízení oddálit. 
 • Motivovat a podporovat uživatele k zachování, obnovení nebo rozvoji vlastní soběstačnosti a nezávislosti.
 • Vytvářet příležitosti k zapojení uživatelů do sociálního a kulturního života. Podporovat jejich sociální začleňování. 

3. Nabízené činnosti

Podle Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách budou poskytovány tyto základní činnosti: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití ( hygiena rukou před a po jídle , nachystání porce na talíř, krájení jídla na menší kousky, mletí stravy, nachystání příboru, přenesení jídla, ohřev jídla, dopomoc při příjmu jídla a pití, očištění úst po jídle , umytí a úklid použitého nádobí a prostředí po jídle, příprava a ohřev nápoje, dopomoc při napití)

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek ( výběr a příprava oblečení, oblékání a svlékání oděvů, převlékání znečištěných oděvů, výběr obuvi, obouvání, pomoc při použití protetických pomůcek, nasazování a snímání naslouchadel apod., úklid oděvu a pomůcek)

3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík ( přistavení vozíku, přisunutí křesla/židle, pomoc při vstávání a při přesunu, v případě náročného přesunu ohrožujícího zdraví pracovnice zajištění druhé osoby nebo zvedáku)

4. pomoc při prostorové orientaci, smaostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru ( pomoc při pohybu po bytě/domě, doprovod při chůzi- s chodítkem nebo berlemi, popisování trasy při chůzi, volba bezpečné trasy, upozorňování na překážky, dopomoc při obsluze invalidního vozíku, sledování aktuálního stavu síly a schopnosti orientace k cíli cesty, případné zajištění proti pádu přidržováním, využitím madel, zábradlí apod.)

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny ( péče o ústní dutinu, zuby a zubní protézu, pomoc při holení, hygiena rukou, ranní a večerní toaleta ve vaně/sprše, u imobilních uživatelů hygiena na lůžku, při náročných úkonech u imobilních klientů s použitím zvedáku nebo spolupráce s rodinnými příslušníky či druhou pracovnicí, ošetření pokožky kosmetickými přípravky)

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty ( pomoc při mytí, vysušení a učesání vlasů, zkracování nehtů- pro odborné úkony zajištěna práce pedikérky a kadeřnice či holičky)

3. pomoc při použití WC ( dopomoc při přesunu a použití WC, přenosného WC, močové láhve nebo podložní mísy, pomoc se svlékáním, pomoc při provedení očisty a oblékání po použití WC, desinfekce WC nebo kompenzační pomůcky, průběžná pomoc při hygieně u uživatelů s inkontinencí- pomoc s výměnou hygienických nebo inkontinenčních pomůcek)

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování ( pomoc při výběru jídla a jeho dovoz od externího dodavatele do domácnosti uživatele)

2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době  poskytování služby ( pomoc při přípravě a vaření jídla z vlastních zdrojů klienta a při přípravě a používání kuchyňských  spotřebičů, pomoc při úklidu nádobí a kuchyně po vaření)

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět (služba spočívá v doprovodu, zajištění jízdenek, vstupenek na akce, dojednání kontaktů, schůzek, návštěv)

2. pomoc při upevnění nebo obnovení kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleńování osob (zajištění kontaktu a doprovodu ke členům rodiny, podpora při využívání nabídky akcí a služeb v blízkém okolí, umožnění setkání s vrstevníky, podpora výměny zkušeností)

e) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (nácvik sociálních dovedností, podpora a nácvik vedoucí k samostatnosti při vyřizování osobních záležitostí, podpora a nácvik směřující k finanční samostatnosti a gramotnosti, nácvik komunikačních dovedností, nácvik obsluhy domácích spotřebičů, elektroniky, mobilního telefonu, počítače apod., reminiscenční terapie, smyslová terapie)

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (rozvoj komunikačních dovedností spojených s nácvikem modelových situací při jednání s úřady a institucemi, zjišťování oprávněných nároků v oblasti finanční, zdravotní, sociální, pomoc s vyplňováním tiskopisů a žádostí a jejich vysvětlení srozumitelnou formou)

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí (podpora při vytváření nákupního seznamu, pomoc při orientaci v obchodní síti a při výběru vhodných potravin a výrobků, podpora samostatnosti spojená s nácvikem)

g) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (trénování jemné motoriky, nácviky chůze a hrubé motoriky, nácviky sebeobslužných úkonů, zapínání a rozepínání knoflíků, zipů, přesek, šněrování obuvi, pomoc s výběrem pomůcek a podmínek pro realizaci oblíbených činností, nácvik psaní, trénink paměti a orientace v základních osobních údajích)

2. podpora při zajištění chodu domácnosti ( pomoc při úkonech spojených se zajišťováním nutné údržby bytu/domu, podpora při úklidu kuchyně a ostatních částí bytu, podpora při úklidu povrchů a podlah, pomoc při výběru vhodných úklidových prostředků, pomoc při převlečení ložního prádla, podpora při praní, žehlení a drobných opravách prádla, dopomoc při péči o pokojové květiny apod.)

4. Specifika služby

Územní působnost služby

Žadatelé o terénní  odlehčovací služby jsou z Olomouckého kraje- ORP Přerov a Prostějov, obce spadající do správního obvodu Kojetína a Němčic n/Hanou.

Kraj: Olomoucký

OÚORP: Přerov- Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice n/H., Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Uhřičice

OÚORP: Prostějov- Němčice n/Hanou, Mořice, Nezamyslice, Srbce, Tištín, Tvorovice, Víceměřice, Vitčice, Vrchoslavice

Služba je poskytována pomocí 2 automobilů, způsob přepravy za uživateli je volen s ohledem na vytíženost a hospodárnost služby. Kancelář a nutné zázemí terénní odlehčovací služby  je ve vybavených prostorách Charity Kojetín. Tyto prostory mají bezbariérovou úpravu

Provozní doba odlehčovacích služeb je v pracovní dny od 7.00 hod. do 19.00 hod. 

Vedoucí a sociální pracovnice je v některých dnech k dispozici v kanceláři na Charitě Kojetín, ostatní pracovní doba je vymezena na její práci v terénu podle potřeb uživatelů vyplývajících ze sjednaných smluv o poskytování sociální služby a individuálních plánů. Na termínu a čase osobního setkání je možné se domluvit předem telefonicky. 

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  7:00-19:00
   Úterý  :  7:00-19:00
   Středa  :  7:00-19:00
   Čtvrtek  :  7:00-19:00
   Pátek  :  7:00-19:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Výše úhrady za poskytování služby je stanovena v souladu s § 75 a § 77 Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. A § 10 Vyhlášky č. 505/2006. Výše úhrady je vymezena v tzv. Úhradovníku. S jeho obsahem je uživatel seznámen při uzavření Smlouvy o poskytování služby a obdrží jej v písemné podobě. Při účtování se řídíme aktuálně platným ceníkem. Poskytovatel je povinen předložit uživateli písemné vyúčtování úhrady za poskytnuté služby za kalendářní měsíc nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Výše úhrady za poskytnuté základní činnosti se počítá dle skutečného času stráveného s uživatelem, včetně času nezbytného k zajištění činností. Pokud poskytování služby netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Vyúčtování za provedené služby vychází z měsíčního výkazu.

Postup při placení za poskytované služby:

1) přes účet Charity Kojetín: číslo účtu je 188 4380399 /0800, jako variabilní symbol uvádějte číslo Vaší smlouvy      

2) osobně na středisku Odlehčovací služby v Kojetíně, Komenského 49, 752 01 v úředních hodinách.

3) složenkou na poště - číslo účtu je 188 4380399 /0800, jako variabilní symbol uvádějte číslo Vaší smlouvy

4) k rukám pracovnice po skončení služby, oproti vydání příjmového dokladu 

Úhrada za poskytnuté služby je splatná do 15 dne následujícího měsíce po měsíci,

kdy byla služba poskytována

Fakultativní činnost

ANO

Jako fakultativní činnost Odlehčovací služba poskytuje dopravu pro klienty, účtovanou ve výši 10 Kč za kilometr.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Kancelář a nutné zázemí terénní odlehčovací služby je ve vybavených prostorách Charity Kojetín . Tyto prostory mají bezbariérovou úpravu. 

Název poskytovatele

Charita Kojetín

IČ poskytovatele

70236445

Kontaktní údaje na poskytovatele