Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Azylový dům pro osoby se sníženou soběstačností (Domov sv. Anežky), Azylové domy (§ 57)

Forma sociální služby

Pobytová:

Komu je služba určena

 • osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • Senioři (od 65 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let) - od 18 let
 • Dospělí (27 – 64 let)

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: nám. Sadové 152/39,77900 Olomouc

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Klientem je:

Nesoběstačná osoba starší 18-ti let, která nemůže svoji nepříznivou soc. situaci řešit vlastními silami, ani s pomocí svého okolí či běžných sociálních služeb. Přičemž je tato osoba ohrožena stavem bez přístřeší a v důsledku toho může dojít k ohrožení na zdraví a životě.

Nesoběstačností se rozumí stav, při němž člověk svými silami není schopen zajistit péči o sebe v oblasti hygieny (mytí, problémy s inkontinencí), jídla (nákup potravin, základní příprava stravy, konzumace) a dalších úkonů sebeobsluhy (péče o domácnost a čistotu prostředí, návštěvy lékaře, oblékání, praní). Příčiny nesoběstačnosti mohou mít chronický, ale i akutní charakter. Zpravidla vyplývají z fyzických omezení a nemocí, současně mohou být sekundárním projevem špatného psychického stavu (pro akceptaci tohoto typu nesoběstačnosti, který nemusí být diagnostikován, se použije podklad ze sociálního šetření).   

Služba není poskytována osobám,

 • které potřebují nepřetržitou zdravotní péči a osobám, které jsou zcela imobilní,
 • s akutním, přenosným, infekčním onemocněním,
 • s neřešenou těžkou drogovou závislostí na tvrdých drogách,
 • s dekompenzovaným psychiatrickým stavem.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním ADOSS Charity Olomouc je nabídnout podporu a pomoc lidem bez domova na Olomoucku, jejichž zdravotní a sociální stav vyžaduje péči druhé osoby. Služba umožňuje těmto lidem důstojně žít a naplňovat své životní potřeby.

Služba se současně snaží, v co nejvyšší možné míře udržet stávající schopnosti klientů a dále je rozvíjet.

V rámci svého poskytování využívá návazné zdroje pomoci (v oblasti sebeobsluhy, zdravotního stavu, materiálních potřeb). Služba je zaměřena především na pomoc těm, kteří jinou možnost nemají, při nalezení vhodného řešení se preferuje přemístění klienta do běžného života, či jiné služby (bydlení s podporou, služby pro seniory).

3. Nabízené činnosti

Poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy:

 • K dispozici je kuchyňka s rychlovarnou konvicí, elektrickým vařičem a mikrovlnnou troubou,
 • poskytnutí stravy dle potřeb klientů a jejich zájmu v rozsahu tří jídel denně (viz. Ceník vyvěšený vzařízení)
 • v případě akutních potřeb je zdarma klientům poskytnuta potravinová pomoc ze zdrojů Charity Olomouc.

Poskytnutí ubytování:

 • Ubytování je poskytováno v 1-3 lůžkových pokojích v objektu kapacita je 30 lůžek (viz ceník vyvěšený v zařízení).
 • klientům je nepřetržitě k dispozici prostor pro osobní hygienu a sprcha,
 • úklid společných prostor je zajištěn každý pracovní den a základní úklid pokoje 1x týdně,
 • praní ložního prádla je zajištěno externí firmou (je součástí úhrady za ubytování),
 • praní osobního prádla je zajištěno pračkou v zařízení (zpravidla pečovatelskou službou).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí:

 • Dle potřeb klienta se služba věnuje podpoře asistenci i zastupování při řešení sociálních a jiných záležitostí,
 • na základě anamnestických údajů je úkolem služby nalezení vhodných externích zdrojů pro stabilní fungování klienta v zařízení,
 • je-li to možné, pomáhá služba navazovat klientovi sociální vazby s rodinou a dalšími lidmi,

Služba je s klientem realizována individuálně na základě podkladů z individuálního plánování.

4. Specifika služby

Zásady poskytování sociální služby:

 • Tolerance k limitům klienta a hledání cesty k jejich překonání.
 • Respekt k individualitě, minulosti a pohledu na vlastní budoucnost uživatele.
 • Důraz na profesionální poskytování služeb.
 • Důraz na návaznost, provázanost a hledání zdrojů (interních i externích) pro naplnění potřeb klienta.
 • Společné hledání cesty k řešení situace uživatele.
 • Flexibilita služeb poskytovaných vzhledem k potřebám a požadavkům uživatelů
 • Podpora k samostatnosti – (1. pokud klient je schopen řešit své věci sám, pouze ho motivujeme, 2. pokud potřebuje poradit, uděláme to; 3. Je-li nezbytné, abychom v jeho věci intervenovali a jednali za něj, uděláme to). Tyto stupně nepřeskakujeme a bezdůvodně neděláme věci za klienty.

Důvody odmítnutí zájemce o službu viz zákon o Soc. službách 108/20016 Sb., pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Je vedena evidence odmítnutých zájemců o službu z důvodů plné kapacity a také evidence žadatelů o soc. službu v souladu s metodikou služby.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Platby za pobytové služby:

 • Třílůžkový pokoj:3050,-Kč za měsíc (100,- Kč/den)
 • Dvoulůžkový pokoj: 3350,-Kč za měsíc (110,- Kč/den)
 • Jednolůžkový pokoj: 3640,-Kč za měsíc (120,- Kč/den)

Úhrada za stravu:

 • Snídaně: 30 Kč
 • Oběd:     75 Kč
 • Večeře:   60 Kč (popřípadě polévka s pečivem 20 Kč)

Pomoc s přípravou a zajištěním stravy je také možné řešit ve spolupráci s pečovatelskou službou, informace u koordinátora pečovatelek.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Olomouc

IČ poskytovatele

44936427

Kontaktní údaje na poskytovatele