Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji

Nejste sami - odlehčovací služba, Odlehčovací služby (§ 44)

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní:

Komu je služba určena

 • osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • starší děti (11 – 15 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Děti a dorost (7 –18 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • děti předškolního věku (1 - 6 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou sociální služby jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení v důsledku nemoci v terminálním stádiu, kteří jsou zcela nebo částečně odkázáni na péči druhé osoby.

Služba je poskytována osobám od 3 let věku.

Služba má přínos rovněž pro osoby pečující o tyto osoby.

Okruh osob cílové skupiny:

Osoby s jiným zdravotním postižením

Věková struktura cílové skupiny:

Děti předškolního věku ( 3-7 let)

Mladší děti ( 7-10 let)

Starší děti ( 11-15 let)

Dorost  ( 16-18 let)

Mladí dospělí ( 19-26 let)

Dospělí ( 19-26 let)

Mladší senioři (65- 80 let)

Starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním  Nejste sami -  odlehčovací služba je zastoupit pečující osobu po dobu nezbytně nutnou a umožnit tak, aby tento čas využila rodina k odpočinku, regeneraci, popřípadě vyřízení svých osobních záležitostí. Umožnit pečujícím osobám co nejdéle a v dobré pohodě zvládnout péči o klienta s těžkým až terminálním onemocněním v domácím prostředí. A také rodině a jejím blízkým usnadnit prožití obtížného životního období. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí klienta na území Olomouckého kraje (dojezdová vzdálenost do 40 km od Olomouce).              

Cíle odlehčovací služby:

- Umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek

- umožnit klientovi zůstat v přirozeném domácím prostředí se svojí rodinou

- zvládnout obtížnou životní situaci bez narušení sociálních vazeb.

 

 

3. Nabízené činnosti

Služba je realizována v domácím prostředí klienta se sníženou soběstačností a při činnostech, které aktuálně potřebuje. Cílem je zastoupit osobu pečující a umožnit tak pečující osobě čas k odpočinku, relaxaci a k regeneraci sil. Popřípadě umožnit pracovat pečující osobě. Zkvalitnit a částečně ulehčit život pečujícím osobám v rámci možností při tak náročném životním období. Pomoc PSP přizpůsobit individuálním potřebám klienta. Lze kombinovat i s jinou službou (zdravotní, pečovatelská).

Konkrétní činnosti:

Podávání stravy dle přání rodiny, dopomoc při podání stravy do úst, podání tekutin, výměna inkontinentních pomůcek, převlékání, dohled nad podáním nachystaných léků, polohování, doprovod na WC, vysazení na WC křeslo, pomoc při osobní hygieně asistence při hygieně.

Doprovod k lékaři, umožní-li to zdravotní stav, procházka, pobyt venku. Při pobytu doma dle zájmu předčítání, hraní společenských her, pomoc při péči o kytky komunikace, rozhovor na téma, které jej zajímá, doprovod do kavárny, k přátelům. Využití prvků bazální stimulace. Dopomoc při vaření kávy, čaje.

Pomoc rodině s vyřízením PnP pro klienta a jiných dávek sociální pomoci, informovat o možnostech půjčení kompenzačních pomůcek, informovat o jiných sociálních službách a možnostech.  

Pomoc rodině s naplněním přání klienta v rámci našich činností a možností. Být oporou při běžných činnostech v domácnosti.

4. Specifika služby

Okruh osob, kterým nebude služba poskytnuta

Služba není určena pro osoby, které nejsou v terminálním stádiu onemocnění a osobám, které chtějí vyžívat sociální službu ve vzdálenosti větší než 40 km od Olomouce (působnost služby: Olomouc, dojezdová vzdálenost do 40 km od Olomouce).

Sociální služba nemůže být poskytována osobám, o které celodenně nepečuje jiná fyzická osoba.

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  6:00-18:00
   Úterý  :  6:00-18:00
   Středa  :  6:00-18:00
   Čtvrtek  :  6:00-18:00
   Pátek  :  6:00-18:00
   Sobota  :  6:00-18:00
   Neděle  :  6:00-18:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za poskytování základních činností

Cena za pobyt v odlehčovací službě je stanovena dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Výše úhrady za poskytování odlehčovací služby se skládá z úhrady za  péči.

 

  

Úhrada za poskytování základních činností

Cena za pobyt v odlehčovací službě je stanovena dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Výše úhrady za poskytování odlehčovací služby se skládá z úhrady za  péči.

  a) běžné úkony péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                                                                                                                                               130 Kč/hodina
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek                                                                                                                                   130 Kč/hodina
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru                                                                                            130 Kč/hodina
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                                                                                                                                                                   130 Kč/hodina

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny                                                                                                                                                                           130 Kč/hodina
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty                                                                                                                                                                    130 Kč/hodina
 • pomoc při použití WC                                                                                                                                                                                                130 Kč/hodina

c) poskytnut stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Pomoc při podání a servírování stravy                                                                                                                                                                       130 Kč/hodina

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět     130 Kč/hodina
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob     130 Kč/hodina

f) sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob                                                                                                                                                                                                                           130 Kč/hodina

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních  záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů                                                                                                                  130 Kč/hodina

h) Výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti

Předčítání, hraní společenský her, cvičení paměti, hovory na téma                                                                                                                                       130 Kč/hodina

 

Fakultativní činnost

NE

Fakultativní služby

Úkonúhrada/jednotka                    Donáška léků                                                                      50 Kč 

                                                      Drobné nákup                                                                     50 Kč 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.

IČ poskytovatele

04871243

Kontaktní údaje na poskytovatele